Hopp til hovedinnholdet

Statsbudsjettet 2020

Publisert:
Oppdatert:
48858383782 26b09b31ec c3

Hva betyr det for frivilligheten?

Momskompensasjon

Regjeringen foreslår å øke potten for momskompensasjon til 1,7 milliarder kroner. Dette er i tråd med opptrappingen som ble varslet i Frivillighetsmeldingen hvor regjeringen har mål om at kompensasjonen skal nå 1,8 milliarder i 2021. Selv om dette er en økning er det ikke nok til at de innfrir frivillig sektors krav om full momskompensasjon. Våre beregninger viser at det vil mangle om lag 400 millioner i 2020.

Momskompensasjon til idrettsanlegg er kuttet med 93,9 millioner kroner sammenlignet med revidert nasjonalbudsjett for 2019. Bevilgningen er på nivå med statsbudsjettet for 2019, og de siste årene har den blitt økt i forbindelse med revidert nasjonalbudsjett for å være tilstrekkelig til å gi 100% kompensasjon.

Se pressemelding om dette her.

Frivillig.no

Bevilgningene til Frivillig.no videreføres fra Kulturdepartementet, men kuttes i Helse- og omsorgsdepartementet. Dette ble forsøkt kuttet i fjorårets budsjettbehandling også, men da ble det forhandlet inn av KrF. I år ser det ut til at dette ikke videreføres og dersom Stortinget ikke endrer budsjettforslaget vil dette kunne bety at Frivillig.no må redusere sitt arbeid med kurs, synlighet og videreutvikling.

Se pressemelding om dette her.

Fritidskortet

Det foreslås 60 millioner til Fritidskortet. Disse skal gå til kommunale forsøk og pilotprosjekter for fritidskortordninger. Kortet knyttes til deltakeravgifter og til faste aktiviteter over tid.

Frivillighet Norge har tidligere sagt dette om Fritidskortet. Se også vår rapporten om allerede eksisterende «fritidskortlignende» tiltak.

Studieforbund

Bevilgningen er forslått redusert med 10 millioner. Kuttet skal gjøres på opplæringstilskuddet, ikke tilretteleggings- eller grunntilskuddet. Det blir høsten 2019 sendt ut forslag om endringer i voksenopplæringsloven som omfatter forskriften som regulerer tilskuddene til studieforbundene. Man tar sikte på å dele tilskuddet til studieforbundene mellom KD og KUD fra 2021.

Effektivisering og avbyråkratisering

Regjeringen gjennomfører en såkalt “avbyråkratiserings- og effektiviseringsreform” (ABE-reform) som innebærer at alle statlige virksomheter har et årlig krav om å realisere innsparinger på 0,5 prosent av driftsutgiftene som bevilges over statsbudsjettet. Det vil si at man kutter 0,5 prosent av utgiftene fra inneværende år før justering for forventet pris- og lønnsvekst legges inn. Det samme innsparingskravet brukes overfor tilskuddsmottakere.

Frivillighet Norge er kritisk til at staten kutter i tilskuddsordninger begrunnet med behov for effektivisering. Organisasjonene har sterk egeninteresse i å drive mest mulig effektivt, fordi dette gjør at de kan bruke mer ressurser på formålene sine. Mulighetene til effektivisering er i de fleste organisasjoner svært begrenset. Det som finnes av byråkrati i frivilligheten skyldes i stor grad oppfølging av offentlige krav, for eksempel i forbindelse med tilskuddsforvaltningen. I praksis betyr kuttene dermed at frivillige organisasjoner må kutte i aktivitet for å kompensere for effektiviseringskutt i tilskudd.

Oversikt:

 • Momskompensasjon (kap. 315, post 70) øker til 1,7 mrd.
 • Frivillig.no får midler tilsvarende 2019 innarbeidet i tilskudd til Frivillighet Norge (kap. 315, post 78), men får et kutt på 3 mill. kr. fra i fjor da det ikke ligger inne midler fra Helse- og omsorgsdepartementet (kap 714, post 21).
 • Bistandsbudsjettet: Det er ingen økning på posten for det internasjonale sivilsamfunnet (kap. 170, post 70) og 100 mill. kroner foreslås flyttet til post knyttet til innsatsen for mennesker med funksjonsnedsettelse (kap. 174, post 73). Bistandsbudsjettet som helhet øker mye, men da ikke til sivilsamfunn.
 • Barnefattigdom. Det settes av 60 mill. til forsøk med fritidskort (kap. 846, post 61).
 • Folkehelse. Det foreslås 3 mill. kroner til kompetansestøtte i regi av Helsedirektoratet i samarbeid med Frivillighet Norge, Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner og Ungdom og fritid. Frivillighet Norge får midler til å fremme kommunal frivillighetspolitikk gjennom denne posten (kap. 714, post 79). 0,5 mill. kroner foreslås til Frivillighet Norge for drift av Møteplass for folkehelse. Formålet er å styrke samarbeidet mellom frivillige organisasjoner og myndigheter.
 • Tros- og livssynssamfunn. Midlene er flyttet til Barne- og familiedepartementet og videreført etter nivå fra revidert nasjonalbudsjett for i år (kap. 881, post 70).
 • Ensomhet. Det åpnes for søknader til tiltak for mobilisering mot ensomhet. Formålet med ordningen er å sikre at det utvikles og iverksettes effektive tiltak for å forebygge og redusere ensomhet og bidra til bedre helse og livskvalitet i befolkningen. Målgruppen er frivillige og ideelle organisasjoner og private aktører som sammen eller hver for seg kan iverksette tiltak for å forebygge og redusere ensomhet blant unge og eldre i samarbeid med kommunen (kap. 761, post 21).
 • Barne- og ungdomsorganisasjoner: Frifond-ordningen (bevilges fra overskuddet til Norsk Tipping) står på stedet hvil. Grunnstøtten til barne- og ungdomsorganisasjoner (kap 846, post 70) økes nominelt, men går litt ned justert for forventet pris- og lønnsvekst. Herreløs arv (kap 315, post 75) er foreslått i overkant av 8 mill. Dette beløpet avhenger av statens regnskapsførte inntekter fra herreløs arv to år tidligere.
 • Inkludering. Det foreslås 83,4 millioner kroner til integreringsarbeid i regi av frivillige organisasjoner (Kap 291 post 71). Dette er en nedgang fra i fjor hvor hovedårsaken er flytting av tilskudd til noen organisasjoner til andre poster (kap. 291, post 73).
 • Kulturalliansen. Støtten videreføres som for 2019 (kap. 325, post 78).
 • Organisasjonsstøtten til Landbruks- og matdepartementet. Alle medlemsorganisasjoner i Frivillighet Norge på posten har fått noe mindre støtte enn i 2019 (kap. 1138, post 70). Departementet skriver at arbeidet med å utvikle ordningen tar lenger tid og ny ordning kommer i 2021 og ses i lys av frivillighetsmeldingen. Ungt entrepenørskap har kommet inn.
 • Forenklinger. 1,5 mill. Til lottstift for oppfølging av frivillighetsmeldingen (kap. 339, post 01). Det varsles piloter på ordninger med flerårige avtaler om støtte i løpet av 2020.
 • Fritak for lønns- og trekkoppgaveplikt. Det er en egen grense for lønns- og trekkoppgaveplikt for frivillige organisasjoner på 10 000 kroner. Det gjøres ingen endringer i denne grensen.
 • Fritak for arbeidsgiveravgift. Frivillige organisasjoner er fritatt for arbeidsgiveravgift for ansatte som tjener inntil 80 000 kroner når organisasjonens samlede lønnsutgifter ikke overstiger 800 000 kroner. Det gjøres ingen endringer i disse grensene i 2020.
 • Beløpsgrensen for skattefradrag for gaver er uendret på 50 000 kr.

Finansminister Siv Jensen overleverer statbudsjettet og nasjonalbudsjettet for 2020 til stortingspresident Tone Wilhelmsen Trøen. Foto: Stortinget

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Les personvernerklæring