Hopp til hovedinnholdet

Styrker frivilligheten, men ikke Frivillig.no

Publisert:
Oppdatert:
Skjermbilde2018 10 08kl 16 31 22

Frivillighet Norge har gått gjennom regjeringens forslag til statsbudsjett for 2019. Her er de viktigste funnene.

Regjeringen øker ordningen med momskompensasjon for frivillige organisasjoner med 134 millioner kr i forslag til statsbudsjett for kommende år. Frivillige organisasjoner vil dermed motta over 1,5 milliarder kroner fra ordningen i 2019.

Stian Slotterøy Johnsen, foto: Birgitte HeneideStørste økningen siden 2014

Dette er den største økningen fra regjeringen Solberg siden 2014. I flere år har organisasjonene opplevd en nedgang i momskompensasjonen. Frivillighet Norge estimerer at organisasjonene dermed får kompensert 75 prosent av momsutgiftene i 2019.

– Økt bevilgning til momskompensasjon er et steg i riktig retning. Det er den viktigste og mest rettferdige ordningen for alle frivillige organisasjoner i Norge, sier Frivillighet Norges generalsekretær Stian Slotterøy Johnsen.

Selv om ordningen med momskompensasjon økes, er det fortsatt langt til målet om full momskompensasjon. Regjeringen skal legge frem en stortingsmelding om frivillighet før jul, og rettighetsfesting av momskompensasjonsordningen er den viktigste saken for Frivillighet Norge å få inn i meldingen.

Kutt i støtten til Frivillig.no

I forslag til nytt statsbudsjett for 2019 viderefører regjeringen kun delvis støtten til suksessen Frivillig.no. Kulturdepartementet foreslår 3 millioner til rekrutteringsverktøyet, som brukes av over 1900 forskjellige frivillige organisasjoner, lag og foreninger over hele landet. Helse- og omsorgsdepartementet, som tidligere har bidratt med 6 millioner kroner årlig i kampanjemidler, viderefører ikke støtten.

– Med et slikt kutt kan vi ikke fortsette med et like omfattende tilbud i fremtiden. Vi er skuffet over at regjeringen ikke ser at felles nasjonal og digital rekrutteringsløsning er forenkling i praksis, sier Stian Slotterøy Johnsen.

40 prosent av nye frivillige som melder seg er under 30 år og 35 prosent har aldri vært frivillig før. Årets prognoser viser at over 16000 personer vil melde seg som frivillige gjennom Frivillig.no i år.

Flytter penger fra frivilligheten til folkebibliotekene

Kulturdepartementet foreslår en bevilgning på 10,6 millioner kr til tiltak mot barnefattigdom i kapittelet som heter “Frivillighetsformål”. Det er det samme som året før. Det nye er at pengene skal fordeles på tiltak i regi av folkebibliotekene. Det er heller ikke et krav frivillige organisasjoner skal være en del av tiltakene. Det kan ramme ALLEMED, et tiltak for at barn og unge fra inntektsfattige familier skal få delta i organiserte fritidsaktiviteter.

– ALLEMED har vært finansiert fra denne posten. Det er derfor skuffende at midlene nå i hovedsak skal gå til de offentlige folkebibliotekene. Biblioteker er viktige, men det blir feil å kalle denne ordningen for et “frivillighetsformål”, sier Stian Slotterøy Johnsen.

For lav kompensasjon for ideelles historiske pensjonskostnader

Det er forslått 42 millioner kroner under Helse- og omsorgsdepartementet til å kompensere ideelle aktørers historiske pensjonskostnader.

– Det forslaget for dårlig, og løsningene det legges opp til er lite treffende, sier generalsekretær Stian Slotterøy Johnsen. – Blant annet må opptjeningstiden for de historiske pensjonskostnadene beregnes frem til det tidspunktet en kompensasjonsordning trer i kraft. I tillegg må regjeringen ta hensyn til at Hippeutvalget også mener kan være grunnlag for å kompensere de fremtidige pensjonskostnadene for ideelle virksomheter, selv om tjenesten virksomhetene har utført ikke er lovpålagt.

Her er de viktigste postene for frivilligheten i forslaget til statsbudsjett for 2019:

 • Momskompensasjonsordningen økes med 134 millioner kr. Totalt vil organisasjoner få kompensert over 1,5 mrd. kr fra ordningen i 2019. Momskompensasjonen til bygging av idrettsanlegg økes med 4,4 mill. kr til 189,4 mill. kr.
 • Frivillig.no får 1 mill. kr over kapittel 315 post 79, totalt 3 mill. kr, siden deler av finansieringen kommer gjennom Frivillighet Norges driftstilskudd. Det er et kutt på 5 mill. kr sammenliknet med i år.
 • Bistandsbudsjettet økes med 2,5 mrd. kr til 37,8 mrd. kr, noe som vil føre bistandsbudsjettet tilbake på 1 prosent av BNP. Støtten til sivilsamfunn i utviklingsland øker imidlertid ikke.
 • Barnefattigdom: Det settes av 20 mill. kr til pilotprosjekt for deltakelse i fritidsaktiviteter, som kan dekke kostnader til medlemskontingent. Regjeringen bevilger også 5 mill. kr til ferietiltak i regi av Røde Kors og Den Norske Turistforening. 10,6 mill. kr settes av til tiltak i regi av folkebibliotekene.
 • Folkehelse: Det bevilges 500 000 kr til Møteplass for folkehelse i regi av Frivillighet Norge.
 • Religiøse organisasjoner: Rammetilskuddet til Den norske kirke reduseres med 46 mill. kr. 3,3 mill. kr er foreslått kuttet til Kristent Arbeid Blant Blinde og svaksynte (KABB).
 • Forskning: Det bevilges 6,13 mill. kr til forskningsprogrammet “Sivilsamfunn og frivillig sektor 2018-2020" i regi av Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor.
 • Barn og unge: Det settes av 4,5 mill. kr til LNU Kultur, noe som er en økning på 1 mill. kr. Det gis også 3 mill. kr til frivillig virksomhet til fordel for barn og unge fra posten Herreløs arv til frivillige organisasjoner.
 • Inkludering: IMDi er flyttet fra Justis- og beredskapsdepartementet til Kunnskapsdepartementet. Tre ulike tilskuddsordninger på integrerings- og inkluderingsfeltet foreslås slått sammen.
 • Kulturalliansen får 1 mill. kr i driftstilskudd.
 • Studieforbundene får en økning på 6 mill kr. til 214,5 mill. kr.
 • Beløpsgrensene for arbeidsgiveravgiftsfritak og lønns- og trekkoppgavefritak er uendret.
 • Beløpsgrensen for skattefradrag for gaver er uendret.
 • Organisasjonsstøtten til Landbruks- og matdepartementet på kapittel 1138 videreføres på samme nominelle nivå som i 2018. Det vil si 32,5 mill. kr.
 • Ideelle aktørers pensjonskostnader foreslås kompensert med 42 mill. kr
 • Effektivisering: Kulturdepartementet har i budsjettforslaget for 2019 lagt til grunn de samme innsparingskravene for tilskuddsmottakere og -ordninger som for statlige virksomheter. Det betyr at bevilgninger i kulturbudsjettet er kuttet med 0,5 prosent sammenlignet med forventet pris- og lønnsvekst.

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Les personvernerklæring