Hopp til hovedinnholdet

Tilskudd til frivilligheten i revidert nasjonalbudsjett

Publisert:
Oppdatert:
YOUSEFNATUR UNGDOM8of124

Oversikt over bevilgningene til frivilligheten i forslag til revidert nasjonalbudsjett for 2018, med kommentarer fra Frivillighet Norge.

Nedenfor følger en oversikt over de viktigste postene for frivilligheten i forslag til revidert nasjonalbudsjett for 2018, som ble lagt frem 15. mai. Frivillighet Norge uttrykte skuffelse over at opptrappingsplanen for momskompensasjon som ble vedtatt av Stortinget i juni 2017 ikke ble presentert i forbindelse med fremleggelsen av revidert nasjonalbudsjett. Les alle omprioriteringer og tilleggsbevilgninger i forslaget.

Finanskomiteen besluttet å ikke gjennomføre muntlig høring om revidert nasjonalbudsjett i år, men Frivillighet Norge har sendt skritlig innspill.


Kap. 315 Frivillighetsformål, s. 41

Post 72, Tilskudd til frivillig virksomhet for barn og unge overføres 2,6 millioner kroner til Post 78 Ymse faste tiltak. Midlene i post 72 skal dekke utgifter til politi ved idrettsarrangementer for barn og unge, og det finnes fortsatt ubenyttede midler fra tidligere år som har blitt overført.

Post 79, Til disposisjon overføres 1,9 millioner kroner til post 78, Ymse faste tiltak.

Av midlene som har blitt overført til Post 78 foreslås det at 2,5 millioner kroner benyttes på driftstilskudd til Vikersund Hoppsenter og 2 millioner kroner brukes på Lillehammer Bob- og akebane.

Post 82, Merverdiavgiftskompensasjon ved bygging av idrettsanlegg økes med 100 millioner kroner. Årsaken er økt søknadsbeløp på momskompensasjon.

I tillegg bevilges det 3 millioner kroner til post 87, Tilskudd til X-Games.

Kap. 291 Bosetting av flyktninger og tiltak for innvandrere, s. 34

Det gjøres en rekke omprioriteringer innenfor post 71, Tilskudd til innvandrerorganisasjoner og annen frivillig virksomhet. Grunnet færre beboere i mottak forventes det et mindreforbruk på 12 millioner kroner knyttet til tilskuddsordningen Integreringsprosjekter i asylmottak i regi av frivillige organisasjoner.

1,8 millioner kroner av disse midlene omdisponeres. Pengene går blant annet til en informasjonsportal om negativ sosial kontroll, minoritetsrådgivere, informasjons- og veiledningstiltak rettet mot innvandrere, midler til prosjektet Søster til Søster, og til ordningen Frivillige organisasjoner sitt holdningsskapende/forebyggende arbeid mot tvangsekteskap, kjønnslemlestelse og alvorlige inngrep i unges frihet. Totalt økes potten med ca. 1,5 millioner kroner.

Kap. 846 Familie og oppvekst, s. 120

Det foreslås et tilskudd på en halv millioner kroner til Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner (LNU) for å finansiere utvikling og fornying av informasjonsmaterialet Trygg! under post 70, Barne- og ungdomsorganisasjoner.

Kap.455 Redningstjenesten, s. 57

Post 71, Tilskudd til frivillige organisasjoner i redningstjenesten, økes med 12,1 millioner kroner. Pengene skal dekke de frivillige organisasjonenes mva.-utgifter ved bruk av Nødnett for 2017 og 2018. Pengene overføres fra kap 454 Redningshelikoptertjenesten post 01, Driftsutgifter, som foreslås redusert med 12,8 millioner kroner.

Frivillighet Norge mener det er positivt at staten tar ansvar for beredskapsorganisasjonenes momsutgifter knyttet til bruk av Nødnett. Samtidig er dette bare symptombehandling.

Hovedproblemet som regjeringen må løse, er at momskompensasjonsordningen for frivillige organisasjoner ikke er fullfinansiert, og at organisasjonene får en stadig lavere andel av momsutgiftene sine kompensert.

Kap. 765 Psykisk helse og rusarbeid, s. 111

Det forslås å overføre 3 millioner kroner fra post 72 Frivillig arbeid mv. til post 21, spesielle driftsutgifter som skal brukes til en hjelpelinje for å forebygge overgrep mot barn. 

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Les personvernerklæring