Hopp til hovedinnholdet

Vårt høringssvar til Folkehelsemeldinga

Publisert:
Oppdatert:
Høringssvar
(Skjermbilde: Forsiden av Folkehelsemeldinga)
Frivillighet Norge er glade for å se at frivillig sektor er representert i folkehelsemeldinga, og anses som en del av løsningen på folkehelseutfordringene. Frivillige organisasjoner spiller en viktig rolle for å øke samfunnsdeltakelsen og redusere utenforskap, og deltagelse i regi av frivillige organisasjoner, lag og foreninger er en unik mulighet for egendrevet aktivitet det offentlige ikke kan skape. (Skjermbilde: Forsiden av Folkehelsemeldinga)

Den 25. april deltar Frivillighet Norge på høring på Folkehelsemeldinga i Helse- og omsorgskomiteen på Stortinget. I vårt høringssvar trekker vi fram behovet for finansiering av de nasjonale verktøyene for økt deltagelse, frivillig.no og ungfritid.no, og prosjektet Frivillighetsløftet, som skal styrke dialog mellom frivilligheten og kommuner og fylkeskommuner. 

Vi har sendt inn høringssvar til helse- og omsorgskomiteen i forbindelse med deres behandling av Meld. St. 15 (2022-2023) Folkehelsemeldinga – Nasjonal strategi for utjamning av sosiale helseforskjellar. Vi er også påmeldt muntlig høring i komiteen.

Vår vurdering er at det er mange gode formuleringer om frivillighetens rolle i folkehelsearbeidet i meldingen, og at vi har fått gjennomslag for mye av det vi spilte inn. I vårt høringssvar til komiteen la vi vekt på at det er behov for mer konkrete tiltak, og vi har trukket frem arbeidet for økt deltagelse i frivilligheten, med vekt på varig og forutsigbar støtte til frivillig.no og ungfritid.no. Videre trakk vi frem viktigheten av at frivillig sektor involveres og sikres reell medvirkning på alle myndighetsnivå, at kommuner må stimuleres til å utvikle en helhetlig frivillighetspolitikk, og sikre forutsigbar finansiering av vårt arbeid med dette. Vi meldte også interesse for å representere frivillig sektor i et kommende folkehelsepolitisk som beskrives i meldingen.

Les vårt høringssvar her.

Les mer om høringa her.

Kontaktperson

Bilde av Brita Brekke
Brita Brekke
Politisk rådgiver
41636798
brita@frivillighetnorge.no

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Les personvernerklæring