Hopp til hovedinnholdet

Handlingsplan for Frivillighet Norge 2022 – 2023

Vedtatt av årsmøtet 1.6.2022.

Frivillighet Norges visjon er større rom for frivilligheten. Derfor jobber vi for at frivillige organisasjoner har gode og forutsigbare rammevilkår som er egnet til å fremme vekst i frivillig sektor. Handlingsplanen er Frivillighet Norges årlige plandokument og vedtas av årsmøtet. Handlingsplanen bygger på Frivillighetspolitisk plattform 2019-2023 og Strategi for Frivillighet Norge 2022-2026.

I perioden 2022 – 2023 er Frivillighet Norges overordnede prioriteringer å:

 • Være sekretariat for Frivillighetens år 2022 og gjennomføre planer for, og evaluering av, markeringen i tråd med styringsgruppens vedtatte budsjett og planer.
 • Være en synlig og offensiv politisk aktør i saker forankret i Frivillighet Norges frivillighetspolitiske plattform.
 • Bidra til økt deltakelse i frivillige organisasjoner etter koronapandemien gjennom å tilby medlemmene kompetanse, verktøy og mulighet til å være synlige i felles kampanjer.
 • Synliggjøre og fremme frivillig sektors rolle i norsk samfunnsutvikling, spesielt i sammenheng med samfunnsberedskap og kriser.

Frivillighet Norge skal i perioden jobbe med følgende mål og tilhørende tiltak:

Større handlingsrom: Styrke frivillig sektors rammebetingelser

 • Fremme Frivillighet Norges saker i valgkampen 2023, herunder at kommuner og fylker skal ha en helhetlig frivillighetspolitikk, god dialog med frivilligheten og:
  • respektere frivillighetens uavhengighet.
  • skape enkle og forutsigbare løsninger.
  • legge tilrette for at frivillige organisasjoner har et sted å være.
  • være med på en dugnad forøkt deltakelse.
  • inkludere frivillig sektor i sine beredskapsplaner.
  • samarbeide med organisasjonene i arbeidet med mangfold og inkludering.
  • støtte og fremme frivillighetens bidrag til en bedre folkehelse.
  • skape et mer bærekraftig samfunn sammen med frivilligheten.
  • inkludere ideelle aktører.
 • Jobbe for gjennomslag for Frivillighet Norges prioriterte saker i statsbudsjettet.
 • Følge opp regjeringens løfte om regelstyring av momskompensasjonsordningen for frivillige organisasjoner.
 • Synliggjøre behov og fremme løsninger for å sikre alle frivillige organisasjoner et sted å være, herunder en ordning for momskompensasjon for organisasjonseide bygg og anlegg.
 • Jobbe for brede og tilgjengelige støtteordninger med frie midler og tilrettelegging for økt aktivitet slik at koronapandemien i minst mulig grad svekker frivillig sektor og organisasjonsmangfoldet bevares.
 • Fremme helhetlig frivillighetspolitikk i kommuner og fylker gjennom samarbeid med flere fylker, kartlegging av lokal frivillighet og annen bistand.
 • Organisere og videreutvikle nasjonalt frivillighetsfaglig forum med sentrale direktorater for å styrke samarbeidet mellom frivillig sektor og statlige aktører.
 • Koordinere innspill i revideringen av regjeringens Frivillighetserklæring.
 • Sikre at Frivillighet Norge representerer hele bredden i frivillig sektor gjennom å ta vare på og rekruttere medlemmer. Sideskift

Større rom i folks liv: Bidra til økt deltakelse i frivillige organisasjoner

 • Drifte, utvikle og synliggjøre verktøyene Frivillig.no og Ungfritid.no i samråd med våre medlemsorganisasjoner og jobbe for at flere tar verktøyene i bruk.
 • Arbeide for Fritidserklæringens mål om at alle barn, uavhengig av foreldrenes sosiale og økonomiske situasjon skal ha mulighet til å delta jevnlig i minst en organisert fritidsaktivitet sammen med andre barn.
 • Oppfordre organisasjoner til å signere Mangfoldsplakaten.
 • Tilby møteplasser og ressurser som fremmer økt mangfold i ledelsen og blant ansatte og tillitsvalgte i frivillige organisasjoner.
 • Utarbeide råd for samhandling mellom kommuner og frivillig sektor i dialog med Frivillighet Norges medlemmer, med mål om økt deltakelse i frivillige organisasjoner lokalt.
 • Bruke Frivillighetens dag som anledning til å samle, synliggjøre og sette pris på frivilligheten.

Større rom for hjertesakene: Bidra til utvikling av frivillig sektor

 • Samarbeide med medlemsorganisasjoner for å fremme deres merverdi i konkrete saker og synliggjøre frivillig sektors rolle i samfunnet.
 • Styrke samarbeidet mellom frivillig og offentlig sektor innenfor folkehelse, oppvekst, mangfold, inkludering og et aldersvennlig samfunn. Alt samarbeid må bygge på frivillig sektors autonomi og fratar ikke det offentlige deres lovpålagte ansvar.
 • Utvikle og tilby kompetansetiltak som ivaretar medlemsorganisasjonenes behov. Særlig prioritere kompetansetiltak knyttet til:
  • styreansvar og anbefalinger til godt styresett
  • rekruttering etter koronapandemien
  • digital drift
  • bærekraftig organisasjonsdrift.
 • Tilby et utvalg av Frivillighet Norges kurs og arrangementer digitalt slik at det blir tilgjengelig for organisasjoner over hele landet.
 • Fremme TechSoup som frivillig sektors fremste digitale ressursbank gjennom å utvide porteføljen med flere digitale verktøy og opplæringstilbud.
 • Representere frivillig sektor i Norge i relevante internasjonale fora.
 • Fremme internasjonalt samarbeid gjennom Active Citizens Fund (EØS-midlene) og fokusere spesielt på samarbeid med sivilsamfunnet i Romania.
 • Skape og bidra til arenaer for erfaringsutveksling mellom organisasjoner i forbindelse med Russlands invasjon av Ukraina.
 • Utvikle et prosjekt for å styrke frivillige organisasjoners arbeid med bærekraft i tråd med medlemsorganisasjonenes ønsker og behov og tilby kompetansebygging på tema.
 • Formidle forskning og bidra i relevante forskningsprosjekt.

Større rom for kjernevirksomheten: Være en pådriver for forenkling for frivilligheten

 • Bruke kravene til forenkling for frivilligheten som vedtas av årsmøtet i 2022 som rettesnor for prioriteringer i Frivillighet Norges arbeid for forenkling.
  Følge opp rapporten om videreutvikling av Frivillighetsregisteret og bidra til at registeret tas mer i bruk som et forenklingsverktøy.
 • Følge opp Kulturdepartementets forenklingsreform for frivilligheten overfor hele forvaltningen.
 • Følge opp arbeidet med Digitilskudd og jobbe for at dette skal bli et nyttig og forenklende verktøy for frivilligheten.
 • Delta i arbeidet med livshendelsen Starte og drive en frivillig organisasjon og fremme frivillig sektors behov for forenkling overfor myndighetene.
 • Følge Nærings- og fiskeridepartementets behandling av utkast til lov om foreninger og jobbe for at loven ikke blir vedtatt slik den er foreslått.
  Jobbe for etablering av et Forenklingsråd som varslet i Frivillighetsmeldingen og sørge for at frivilligheten blir godt representert i dette.
 • Fremheve prinsippet om «kun en gang» i alt forenklingsarbeid, slik at frivillige organisasjoner skal slippe å rapportere samme opplysning til myndighetene flere ganger.

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Les personvernerklæring