Hopp til hovedinnholdet

Vi feirer frivillighetens år 2022! Les mer →

Talspersoner

Frivillighet Norge vil gjøre det enklere for redaksjoner og arrangører av debatter å komme i kontakt med talspersoner i våre medlemsorganisasjoner. Hvis din organisasjon ønsker å registrere en talsperson til denne siden sender du en e-post til [email protected] Vi trenger informasjon om navn, stilling, organisasjon, e-post, mobilnummer, hva talspersonen gjerne vil uttale seg om og et portrettbilde.

Bilde av Gisle Lunde

Jeg snakker gjerne om folkehelse, samfunnsengasjement, alderdom, utenforskap, sosiale forskjeller, samfunnsansvar, kommunal frivillighetspolitikk, oppvekst og fritid.

Bilde av Janne Haugen

Jeg snakker gjerne om likestilling, utenforskap, oppvekst, fritid, kultur, personvern, ungdomskultur, sosiale medier og dataspill/digital kultur.

Bilde av Silje Kroken

Jeg snakker gjerne om folkehelse, demokrati, samfunnsengasjement, utenforskap, sosiale forskjeller, beredskap, bærekraft, samfunnsansvar, politisk påvirkning, innsamling, oppvekst, fritid, friluftsliv, miljø og helse.

Bilde av Silje Berg Rødal

Jeg snakker gjerne om likestilling, demokrati, samfunnsengasjement, utenforskap, sosiale forskjeller, bærekraft, samfunnsansvar, politisk påvirkning og utdanning.

Bilde av Siri Martinsen

Snakker gjerne om hvordan dyr har det kjøttindustri, pelsindustri, forskning og underholdning. Gjerne også om familiedyr, bærekraftig landbruk, klima, generell jakt og jakt på truede dyr i Norge

Bilde av Vibecke Østby

Jeg snakker gjerne om folkehelse, samfunnsengasjement, utenforskap, sosiale forskjeller, samfunnsansvar, kommunal frivillighetspolitikk, innsamling og kultur.

Jeg snakker gjerne om samfunnsansvar, dyr, dyrevelferd, pelsdyr, landbruk, uetisk avl av familiedyr, obligatorisk id-merking, vold mot dyr og vold i nære relasjoner.

Jeg snakker gjerne om kultur.

Bilde av Kristin Ruud

Jeg snakker gjerne om samfunnsengasjement, alderdom, utenforskap, kommunal frivillighetspolitikk, politisk påvirkning, digitalisering.

Jeg snakker gjerne om folkehelse, beredskap, bærekraft, helse og humanitær virksomhet.

Bilde av Anders Thorheim

Jeg snakker gjerne om beredskap.

Bilde av Øystein Mjærum

Jeg snakker gjerne om flyktninger, demokrati, samfunnsengasjement, utenforskap, sosiale forskjeller, beredskap, samfunnsansvar, politisk påvirkning, innsamling og oppvekst.

Bilde av Trygve W. Jordheim

Jeg snakker gjerne om den norske kirke og omkringliggende organisasjoner

Bilde av Maria Kaino Holm

Jeg snakker gjerne om foreldrestøtte, barn og oppvekst, forebyggende arbeid og samfunnsengasjement

Bilde av Irene Kingswick

Jeg snakker gjerne om spiseforstyrrelser og spiseproblematikk, kroppress, skjønnhetsidealer, psykisk helse

Bilde av Atle Isaksen

Jeg snakker gjerne om frivillighet innen filmformidling

Bilde av Randi Versto Kaasa

ung frivillighet, landbruk, friluftsliv, inkludering, demokratiopplæring

Bilde av Eivind Windingstad Stensrud

Jeg snakker gjerne om trafikkrelaterte saker relatert til ungdom/unge voksne (16-26 år) og samferdselspolitikk som berører ungdom, eks. ruskjøring - uoppmerksomhet – fart – og micromobilitet (el-sparkesykkel)

Bilde av Elisabeth Fjellvang Kristoffersen

Jeg snakker gjerne om rus i trafikken, både på veien og til sjøs, samt generelle saker relatert til trafikk.

Bilde av •	Ingvild Østli

Jeg snakker gjerne om inkludering og likestilling for unge med funksjonsnedsettelser og kronisk sykdom innenfor helse, utdanning, arbeid, kultur og fritid.

Bilde av Joachim Svendsrød

Snakker gjerne om kultur!

Bilde av Erik Sennesvik

Velbevegelsen, lokalt frivillighetsarbeid, nærmiljøarbeid, bolig- og oppvekstmiljø, lokalt friluftsliv, innbyggermedvirkning, samskaping

Bilde av Isaac Elstad Røssnes

: barns rettigheter, kroppspress, asylbarns rettigheter, ungdomsmedvirkning

Bilde av Hans Christian Lilehagen

Jeg snakker gjerne om fordeling av midler, kunnskapsutvikling i frivilligheten, helsefrivillighet og ansvarlig spillpolitikk

Jeg snakker gjerne om demokrati, organisasjonsfrihet, unge stemmer/ung medvirkning, 16-årig stemmerett, frivillighet

Bilde av Erlend Aarsæther

Jeg snakker gjerne om førstehjelp, redningstjeneste og beredskap

Bilde av Rabia Musavi

Jeg snakker gjerne om temaer innen likestilling og inkludering av innvandrere, integrering og kompetanseheving, sosiale forskjeller, utenforskap, barnefattigdom og negativ sosial kontroll.

Bilde av Hanne Cecilie Widnes

Hun snakker gjerne om: Alkohol, Rus, forebyggende arbeid, nasjonal- og internasjonal alkohol- og annen ruspolitikk, alkoholkultur, rusreformen, alkoholbruk rundt barn og unge, viktigheten av foreldresamarbeid og voksne som rollemodeller

Bilde av Thea-Caroline Zwahlen

Seksuelle og reproduktive helse og rettigheter, Seksualitetsundervisning, Normer og Kjønn, Samtykke

Bilde av Marte Tangen

Jeg snakker gjerne om frivilligsentralene, sosiale møteplasser, og verdien frivillighet har for intergrering, folkehelse og å forebygge ensomhet og utenforskap.

Bilde av Annika Fallsen Huhtala

Jeg snakker gjerne om alt som angår unge kreftrammede og pårørende.

Bilde av Elisabeth Carrera

Jeg snakker gjerne om norske fyrstasjoner, kulturminnevern og friluftsliv langs kysten

Bilde av Amine Fquihi

Hva vedkommende gjerne vil uttale seg om: Han representerer hele organisasjon så han kan uttale seg om alt som er relatert til ISU Norway. Han kan også uttale seg om organisasjonens meninger om politikk; myndighets- eller universitetshandlinger; eller nasjonale, regionale, eller lokale situasjoner som påvirker internasjonale studenter.

Bilde av Hege Irene Fossum

Hva vedkommende gjerne vil uttale seg om: Opplæring i frivillig sektor, kompetanseheving og rekruttering til frivillig arbeid og frivillig kulturliv, demokratiutvikling og samfunnsengasjement, politisk påvirkningsarbeid, inkludering og deltakelse for alle, utenforskap, mestring og livskvalitet.

Bilde av Petter Spæren

Hva vedkommende gjerne vil uttale seg om: Forhold for kor og vokalgrupper i Norge

  • ?
  • Informasjonssjef/Nestleder i administrasjonen
  • Voksne med medfødt hjertefeil
Bilde av Irene Elise Hamborg

Jeg snakker gjerne om inkludering og arbeidet for likestilling for blinde og sterkt svaksynte barn- og ungdom. Tematikken kan være universell utforming, utdanning, arbeidsliv, helse eller kultur og fritid.

Bilde av Honoratte BNN Muhanzi

Jeg snakker gjerne om fattigdom, sosial eksklusjon, sosialpolitikk, brukermedvirkning og NAV.

Bilde av Åshild Roaldset

Hva vedkommende gjerne vil uttale seg om: Frivillighet, dyrevelferd, hundeavl, tap av sau på beite, dyrepoliti, Vold mot dyr og vold i nære relasjoner, hjemløse dyr, dyremishandling, vanskjøtsel, landbruk, pelsdyr, transport av dyr til slakt, bedøvelse før slakt.

Bilde av Gøran Byberg

Jeg snakker gjerne om barn og bærekraftig tro, kirke og den nye frivilligheten

Bilde av Jon Anker Lisberg Sarpebakken

Jeg snakker gjerne om temaer knyttet til transplantasjon, dialyse, hjemmedialyse, organdonasjon og levende nyredonasjon, for å nevne noe

Bilde av Mari Øvergaard

Snakker gjerne om hudsykdom (spesifikt psoriasis, atopisk eksem, hidradenitis suppurativa og/eller kronisk urtikaria) og psoriasisartritt. Snakker også om å leve med kronisk sykdom, helse og helseutfordringer, frivillighet, frivillige organisasjoner, likepersonsarbeid og organisasjonsutvikling

Bilde av Halvard Strømme Wersland

Jeg snakker gjerne om inkludering og mangfold, ungdom, ungt lederskap - voksent nærvær, samfunnsengasjement, fritid, friluftsliv og sosiale forskjeller.

Bilde av Alfred Mestad Rønnestad

Jeg snakker gjerne om internasjonale spørsmål, ungdom og ungt lederskap.

Bilde av Hannah Andersen

Jeg snakker gjerne om likestilling, klima og miljø, demokrati og barn og unge.

Bilde av Lina Bjelland Myrvoll

Jeg snakker gjerne om slektsforskning, kulturminnevern, organisasjonsutvikling, digitaliseringsprosjekter og frivillighet.

Bilde av Ludvig Claeson

Uttaler meg gjerne om opplæring i frivillige organisasjoner, studieforbund generelt, kultur- og musikklivets opplæringsbehov og kulturlivets betydning for det levende lokalsamfunnet.

Bilde av Terje Andre Olsen

Jeg snakker gjerne om funksjonshemmede og menneskerettigheter, Funksjonshemmede i arbeidslivet, Universell utforming generelt, universell utforming av IKT, Blinde og svaksynte, Brukermedvirkning, Likestilling og inkludering av funksjonshemmede.

Bilde av Per Inge Bjerknes

Jeg snakker gjerne om likestilling og funksjonsnedsettelse, synshemning, minoritetssaker, det å være dobbeltminoritet, samfunnsplanlegging, frivillighet, drift av frivillige organisasjoner, innsamling, samfunnsansvar og Norges Blindeforbunds satsingsområder

Bilde av Whyn Lam

Hun kan uttale seg i saker knyttet til integrering av innvandrere og flyktninger, samarbeid mellom hjem og skole, utdanning og jobb, spillavhengighet, arbeid med holdningsendring relatert til for eksempel negativ sosial kontroll, vold i nære relasjoner, likestilling osv.

Bilde av Susanne Lende

Jeg snakker gjerne om likestilling og kvinners rettigheter i utviklingsarbeid og humanitært arbeid

Bilde av Marianne Ween

Undertegnede er talsperson for Kulturalliansen, og vil gjerne uttale meg om: • Kulturspørsmål • Kulturfrivillighet • Kulturarenaer • Bruk av spillemidler • Rammebetingelser for frivilligheten • Tilskuddsordninger • Medvikning • Kommuner og fylkeskommuners ansvar for frivillighet

Bilde av Natasha Pedersen

•Hva vedkommende gjerne vil uttale seg om: Helsepolitikk, helsetjenester, folkehelse og samfunn, organisasjonsarbeid og utvikling, digitale plattformer og SoME. Internasjonalt samarbeid og ledelse i krevende prosesser. Mediehåndtering og prosjektarbeid.

Bilde av Elise Åsnes

Hva vedkommende gjerne vil uttale seg om: Jeg snakker gjerne om internasjonale spørsmål, klima og natur, mat og handelspolitikk

Uttaler meg gjerne om: Frivillighet, Helsefrivillighet, Frivillighet i/og helse, valgfrihet, inkludering, forebygging av sosial isolasjon og utenforskap ved sykdom eller skade, lagbygging, samarbeid mellom frivillige organisasjoner, og frivilligheten i samspill med den profesjonelle aktøren. Hvorfor kun en veldig liten andel av frivilligheten retter seg mot helse- og omsorgssektoren. Frivillighet og kompetanse, frivillighet og ansvarlighet

Norges Jeger- og Fiskerforbund (NJFF) er landets eneste riksdekkende organisasjon for jegere og sportsfiskere og et av de viktigste miljøene for formidling av kunnskap om jakt og fiske i Norge. Forbundets primæroppgave er å sikre allmennhetens tilgang til jakt- og fiskemuligheter i framtiden. Derfor har organisasjonen et sterkt engasjement innen naturforvaltning og ulike jakt- og fiskepolitiske spørsmål.

Meld på en talsperson

Hvis din organisasjon ønsker å registrere en talsperson til denne siden sender du en e-post til [email protected] med følgende info:

  • Navn
  • Stilling
  • Organisasjon
  • E-post
  • Mobilnr
  • Hva vedkommende gjerne vil uttale seg om
  • Portrettbilde