Hopp til hovedinnholdet

Talspersoner i frivillige organisasjoner

Frivillighet Norge vil gjøre det enklere for journalister å komme i kontakt med talspersoner i våre medlemsorganisasjoner. Derfor har vi laget denne oversikten med direkte kontaktinfo til registrerte talspersoner og info på hva de ønsker å uttale seg om. Oversikten oppdateres løpende.

Jeg snakker gjerne om demokrati, samfunnsengasjement og sivilsamfunnsutvikling.

Jeg snakker gjerne om folkehelse, samfunnsengasjement, alderdom, utenforskap, sosiale forskjeller, samfunnsansvar, kommunal frivillighetspolitikk, oppvekst og fritid.

Jeg snakker gjerne om flyktninger, demokrati, tro og livssyn, menneskerettigheter og utenrikspolitikk.

Jeg snakker gjerne om likestilling, utenforskap, oppvekst, fritid, kultur, personvern, ungdomskultur, sosiale medier og dataspill/digital kultur.

Jeg snakker gjerne om folkehelse, demokrati, samfunnsengasjement, utenforskap, sosiale forskjeller, beredskap, bærekraft, samfunnsansvar, politisk påvirkning, innsamling, oppvekst, fritid, friluftsliv, miljø og helse.

Jeg snakker gjerne om likestilling, demokrati, samfunnsengasjement, utenforskap, sosiale forskjeller, bærekraft, samfunnsansvar, politisk påvirkning og utdanning.

Snakker gjerne om hvordan dyr har det kjøttindustri, pelsindustri, forskning og underholdning. Gjerne også om familiedyr, bærekraftig landbruk, klima, generell jakt og jakt på truede dyr i Norge

Jeg snakker gjerne om folkehelse, samfunnsengasjement, utenforskap, sosiale forskjeller, samfunnsansvar, kommunal frivillighetspolitikk, innsamling og kultur.

Jeg snakker gjerne om samfunnsansvar, dyr, dyrevelferd, pelsdyr, landbruk, uetisk avl av familiedyr, obligatorisk id-merking, vold mot dyr og vold i nære relasjoner.

Jeg snakker gjerne om kultur.

Jeg snakker gjerne om samfunnsengasjement, alderdom, utenforskap, kommunal frivillighetspolitikk, politisk påvirkning, digitalisering.

Jeg snakker gjerne om folkehelse, beredskap, bærekraft, helse og humanitær virksomhet.

Jeg snakker gjerne om beredskap.

Jeg snakker gjerne om flyktninger, demokrati, samfunnsengasjement, utenforskap, sosiale forskjeller, beredskap, samfunnsansvar, politisk påvirkning, innsamling og oppvekst.

Jeg snakker gjerne om den norske kirke og omkringliggende organisasjoner

Jeg snakker gjerne om foreldrestøtte, barn og oppvekst, forebyggende arbeid og samfunnsengasjement

Jeg snakker gjerne om spiseforstyrrelser og spiseproblematikk, kroppress, skjønnhetsidealer, psykisk helse

Jeg snakker gjerne om frivillighet innen filmformidling

Jeg snakker gjerne om trafikkrelaterte saker relatert til ungdom/unge voksne (16-26 år) og samferdselspolitikk som berører ungdom, for eksempel elsparkesykkel.

Jeg snakker gjerne om rus i trafikken, både på veien og til sjøs, samt generelle saker relatert til trafikk.

Jeg snakker gjerne om inkludering og likestilling for unge med funksjonsnedsettelser og kronisk sykdom innenfor helse, utdanning, arbeid, kultur og fritid.

Snakker gjerne om kultur!

Velbevegelsen, lokalt frivillighetsarbeid, nærmiljøarbeid, bolig- og oppvekstmiljø, lokalt friluftsliv, innbyggermedvirkning, samskaping

Snakker gjerne om barns engasjement for kloden vår og barnas framtid – eller hjelper deg med å finne en miljøagent med en viktig mening. Barna er fremtiden og det er viktig at de voksne lytter til dem

Jeg snakker gjerne om barns rettigheter. Våre fire hovedtemaer er barn på flukt, helse & utvikling, demokrati & deltakelse og handel & fred

Jeg snakker gjerne om fordeling av midler, kunnskapsutvikling i frivilligheten, helsefrivillighet og ansvarlig spillpolitikk

Jeg snakker gjerne om demokrati, organisasjonsfrihet, unge stemmer/ung medvirkning, 16-årig stemmerett, frivillighet

Jeg snakker gjerne om førstehjelp, redningstjeneste og beredskap

Jeg snakker gjerne om temaer innen likestilling og inkludering av innvandrere, integrering og kompetanseheving, sosiale forskjeller, utenforskap, barnefattigdom og negativ sosial kontroll.

Hun snakker gjerne om: Alkohol, Rus, forebyggende arbeid, nasjonal- og internasjonal alkohol- og annen ruspolitikk, alkoholkultur, rusreformen, alkoholbruk rundt barn og unge, viktigheten av foreldresamarbeid og voksne som rollemodeller

Vil uttale meg om: Seksualitet, seksuell og reproduktiv helse og rettigheter, seksualitetsundervisning, prevensjon, samtykke og grenser

Jeg snakker gjerne om frivilligsentralene, sosiale møteplasser, og verdien frivillighet har for intergrering, folkehelse og å forebygge ensomhet og utenforskap.

Jeg snakker gjerne om alt som angår unge kreftrammede og pårørende.

Jeg snakker gjerne om norske fyrstasjoner, kulturminnevern og friluftsliv langs kysten

Hva vedkommende gjerne vil uttale seg om: Han representerer hele organisasjon så han kan uttale seg om alt som er relatert til ISU Norway. Han kan også uttale seg om organisasjonens meninger om politikk; myndighets- eller universitetshandlinger; eller nasjonale, regionale, eller lokale situasjoner som påvirker internasjonale studenter.

Hva vedkommende gjerne vil uttale seg om: Opplæring i frivillig sektor, kompetanseheving og rekruttering til frivillig arbeid og frivillig kulturliv, demokratiutvikling og samfunnsengasjement, politisk påvirkningsarbeid, inkludering og deltakelse for alle, utenforskap, mestring og livskvalitet.

Hva vedkommende gjerne vil uttale seg om: Forhold for kor og vokalgrupper i Norge

Hva vedkommende gjerne vil uttale seg om: pressekontakt

Jeg snakker gjerne om inkludering og arbeidet for likestilling for blinde og sterkt svaksynte barn- og ungdom. Tematikken kan være universell utforming, utdanning, arbeidsliv, helse eller kultur og fritid.

Jeg snakker gjerne om fattigdom, sosial eksklusjon, sosialpolitikk, brukermedvirkning og NAV.

Hva vedkommende gjerne vil uttale seg om: Frivillighet, dyrevelferd, hundeavl, tap av sau på beite, dyrepoliti, Vold mot dyr og vold i nære relasjoner, hjemløse dyr, dyremishandling, vanskjøtsel, landbruk, pelsdyr, transport av dyr til slakt, bedøvelse før slakt.

Meld på en talsperson

Hvis din organisasjon ønsker å registrere en talsperson til denne siden sender du en e-post til [email protected] med følgende info:

  • Navn
  • Stilling
  • Organisasjon
  • E-post
  • Mobilnr
  • Hva vedkommende gjerne vil uttale seg om
  • Portrettbilde