Hopp til hovedinnholdet

Vedtekter

Vedtatt av stiftelsesmøtet 19.9.2005. Med endringer vedtatt på årsmøtene i 2007, 2008, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2016, 2017, 2020 og 2021

§ 1. Hva er Frivillighet Norge

Frivillighet Norge er en interesseorganisasjon og samarbeidsforum for frivillige organisasjoner i Norge.

§ 2. Formål

Frivillighet Norge skal arbeide for et best mulig samspill innen frivillig sektor og aktivt fremme frivillighetens interesser i samfunnet. Dette skal gjøres gjennom å

 • Styrke kunnskapen om frivillighet og drift av frivillige organisasjoner.
 • Heve bevisstheten om frivillighetens og de frivillige organisasjonenes rolle i samfunnet.
 • Fremme dialog mellom frivillig, offentlig og privat sektor.
 • Samordne påvirkningsarbeid for å sikre gode rammebetingelser for frivillig sektor.
 • Følge med på endringer i frivillig sektor
 • Stimulere til debatt om utfordringene frivilligheten står overfor.
 • Bidra til at flere engasjerer seg i frivillig arbeid i Norge.
 • Bidra til å videreutvikle bredden i det frivillige arbeidet i Norge.

§ 3. Medlemskap

Medlemskap i Frivillighet Norge skal være åpent for alle som driver frivillig virke på ikke-fortjenestebasert og ikke-offentlig basis i Norge. Fellesskapet Frivillighet Norge baserer seg på verdiene i verdenserklæringen om menneskerettigheter.

Medlemsorganisasjoner må oppfylle følgende kriterier:

 1. Organisasjonen må anerkjenne Frivillighet Norges formål.
 2. Organisasjonen må basere en vesentlig del av sin virksomhet på frivillige gaver/innsamlede midler/medlemskontingent og/eller frivillig tidsbruk og/eller representere/organisere andre ikke-kommersielle organisasjoner som oppfyller dette kriteriet.
 3. Med "organisasjon" forstås også andre organisasjonsformer enn medlemskapsbaserte foreninger, som stiftelser, nettverk eller paraplyer.
 4. Søknad om medlemskap forankres i egen organisasjon, enten gjennom styrevedtak, årsmøtevedtak eller tilsvarende, eller ved signatur av den/de personer i søkerorganisasjonen som har fullmakt til å melde søkerorganisasjonen inn og ut av organisasjoner.
 5. Organisasjonen skal ha vedtekter, årsregnskap og årsmelding og ha eksistert i minst ett år.
 6. Organisasjonen må være registrert i Frivillighetsregisteret
 7. Organisasjoner som ikke oppfyller punkt 2 og/eller punkt 6, men alle andre punkter kan innvilges observatørmedlemskap. Kontingenten for observatørmedlemskap settes på samme måte som for ordinære medlemmer.
 • Observatørmedlemmer kan møte som gjester på årsmøtet, uten tale- og stemmerett.
 • Observatørmedlemmer blir invitert på samme vilkår som ordinære medlemmer på alle arrangement utenom til beslutningsorganer og rådgivende organer.

Lokale og regionale ledd av nasjonale organisasjoner gis ikke medlemskap.

Organisasjoner som i hovedsak arbeider for medlemmenes økonomiske interesser, gis ikke medlemskap.

Nye medlemsorganisasjoner og støttemedlemmer godkjennes av styret.

Medlemsorganisasjoner betaler en medlemskontingent. Kontingenten fastsettes på bakgrunn av organisasjonens totale årlige inntekter, i henhold til godkjente årsregnskaper. Organisasjoner som ikke har betalt kontingenten innen 31.12 i kontingentåret mister medlemskapet.

Organisasjoner som oppfyller minst ett av følgende kriterier kan nektes medlemskap i Frivillighet Norge:

 • Organisasjoner der tillitsvalgte eller talspersoner har kommet med diskriminerende eller hatefulle ytringer som blir oppfattet å være knyttet til organisasjonen uten at organisasjonen har sanksjonert mot det.
 • Organisasjoner der tillitsvalgte eller talspersoner har kommet med trusler mot andre som blir oppfattet å være knyttet til organisasjonen uten at organisasjonen har sanksjonert mot det.

§4. Organisasjon

Frivillighet Norge skal være en inkluderende organisasjon hvor alle opplever det trygt å delta og hvor ingen blir utsatt for diskriminering eller trakassering.

Frivillighet Norge har tre beslutningsorganer:

 1. Årsmøtet
 2. Medlemsmøtet
 3. Styret

Og to rådgivende organer

 1. Faste nettverksgrupper
 2. Midlertidige arbeidsgrupper

Alle beslutningsorganer fatter så langt mulig sine vedtak etter konsensusprinsippet.

I tillegg har Frivillighet Norge et sekretariat.

§ 4.1 Årsmøtet

Årsmøtet er Frivillighet Norges øverste organ og avholdes i løpet av andre kvartal hvert år.

Årsmøtet består av medlemsorganisasjonene i Frivillighet Norge. Hver organisasjon kan møte med en (1) representant med tale- og stemmerett. En person kan ikke representere mer enn en (1) organisasjon. I tillegg har valgkomiteen talerett.

Det utarbeides protokoll fra årsmøtet.

 • Innkalling til årsmøtet skal være utsendt til medlemmene senest åtte (8) uker før møtet finner sted.
 • Alle forslag til saker skal være sendt til styret senest seks (6) uker før møtet finner sted.
 • Alle forslag til vedtektsendringer skal være sendt til styret senest seks (6) uker før møtet finner sted.
 • Dette gjelder også forslag om oppløsning.
 • Fullstendige sakspapirer skal være utsendt til medlemmene senest fire (4) uker før møtet finner sted.
 • Styret innstiller i alle saker, unntatt valg av nye styremedlemmer.
 • Valgkomiteen innstiller til valg av nye styremedlemmer.
 • Medlemmene har rett til å nominere kandidater til styret og valgkomiteen.

§ 4.1.1. Saker til behandling på årsmøtet

 • Valg av representanter til å signere protokollen (3)
 • Valg av styrets leder
 • Valg av styrets nestleder
 • Valg av styremedlemmer (5)
 • Valg av varamedlemmer (3)
 • Valg av valgkomiteens leder
 • Valg av medlemmer til valgkomiteen (4)
 • Godkjenning av regnskap
 • Godkjenning av årsmelding
 • Vedta kontingent
 • Vedta budsjett
 • Valg av revisor
 • Vedta Frivillighetspolitisk plattform
 • Vedta saker fremmet av styret eller medlemmene
 • Nedsettelse av faste nettverksgrupper, og mandat for disse
 • Vedta vedtektsendringer

§ 4.1.2. Valg

 • Styrets leder, nestleder og styremedlemmer velges for en toårsperiode.
 • To styremedlemmer velges ett år og tre styremedlemmer neste år.
 • Styrets leder og nestleder velges i separate valg.
 • Styrets leder kan maksimalt gjenvelges for to perioder
 • Valg av styremedlemmer skjer samlet.
 • Styrets varamedlemmer og medlemmer i valgkomiteen velges for ett år.
 • Varamedlemmene velges enkeltvis i nummeret rekkefølge.
 • Revisor velges for ett år.

§ 4.1.3. Vedtak

Der ikke annet er spesifisert fattes alle vedtak med simpelt flertall, med det forstås det at flere stemmer for enn mot et forslag til vedtak.

§ 4.1.4. Ekstraordinært årsmøte

Styret eller 1/3 av medlemmene kan kreve ekstraordinært årsmøte. Det ekstraordinære årsmøtet skal kun behandle de saker innkallingen omhandler. Frister fastsatt i § 4.1 gjelder også ved innkalling til ekstraordinært årsmøte.

§ 4.2 Medlemsmøte

Medlemsmøtet består av medlemsorganisasjonene i Frivillighet Norge. Hver organisasjon kan møte med en (1) representant med tale- og stemmerett. En person kan ikke representere mer enn en (1) organisasjon.

Styret kaller inn til medlemsmøter etter behov, eller når minst fem medlemsorganisasjoner ber om det.

Medlemsmøtet kan organisere virksomheten i faste nettverksgrupper av og blant medlemsorganisasjoner med sammenfallende interesser.

Det utarbeides referater fra medlemsmøtene som sirkuleres til alle medlemsorganisasjoner senest en uke etter at møtet er avholdt.

§ 4.2.1. Saker til behandling

 • Frivillighetspolitiske saker av felles interesse for medlemsorganisasjonene
 • Forslag fra medlemsorganisasjonene
 • Nedsettelse av faste nettverksgrupper, og mandat for disse

§ 4.3 Styret

Styret er beslutningsdyktig når minst fire (4) av styrets medlemmer er tilstede i et korrekt innkalt møte.

Styret står ansvarlig for driften av sekretariatet, ansetter sekretariatsleder og behandler arbeidsgiverspørsmål i tilknytning til sekretariatet.

§ 4.3.1. Saker til behandling

 • Protokoll fra styremøtene
 • Innkalling til årsmøte og medlemsmøter
 • Vedta forslag fra organisasjonene
 • Vedta forslag fra faste nettverksgrupper og arbeidsgrupper
 • Innstille på alle vedtak til årsmøte og medlemsmøter
 • Innstille på valg av medlemmer til valgkomiteen
 • Innstille på organisering av og mandat for faste nettverksgrupper
 • Velge leder for de faste nettverksgruppene
 • Velge leder for, og gi mandat til midlertidige arbeidsgrupper
 • Innstille på budsjett
 • Vedta regnskap
 • Vedta årsmelding
 • Vedta opptak av nye medlemsorganisasjoner

§ 4.4 Faste nettverksgrupper

Etter forslag fra styret eller medlemsorganisasjonene kan medlemsmøtet og årsmøtet etablere faste nettverksgrupper. Frivillighet Norges medlemsorganisasjoner har rett til å delta i disse.

Forslag til vedtak som forplikter Frivillighet Norge fremmes for styret.

§ 4.5 Midlertidige arbeidsgrupper

Etter forslag fra et styremedlem eller medlemsorganisasjoner kan styret etablere midlertidige arbeidsgrupper på nærmere definert arbeidsområde. Arbeidsgruppen skal ha en tidsavgrenset funksjonstid, som kan forlenges.

Arbeidsgruppene kan være åpne for alle medlemsorganisasjoner eller bestå av oppnevnte personer fra medlemsorganisasjonene.

Forslag til vedtak som forplikter Frivillighet Norge fremmes for styret.

§ 4.6 Sekretariatet

Sekretariatet har som sin hovedoppgave å forberede saker for Frivillighet Norges organer og følge opp vedtak.

Sekretariatet ledes av en sekretariatsleder. Sekretariatsleder har møte-, tale- og forslagsrett i alle beslutningsorganer.

§ 4.7 Suspendering av tillitsvalgte

En tillitsvalgt som er anklaget for brudd på Frivillighet Norges retningslinjer for trygge møteplasser eller andre forhold som påvirker hvorvidt personen kan skjøtte sitt tillitsverv i organisasjonen, kan bli suspendert fra sitt verv inntil saken er avklart. Styret gjør vedtak om suspensjon og dette blir stående frem til nytt vedtak er fattet, enten av styret eller av årsmøtet.

§5. Økonomi

Frivillighet Norge finansieres i hovedsak sin virksomhet gjennom medlemskontingent og tilskudd fra staten. Medlemsorganisasjonene betaler en årlig kontingent, størrelsen fastsettes av Frivillighet Norges årsmøte.

Frivillighet Norge skal ha en statsautorisert revisor.

§6. Signatur og talspersoner

Frivillighet Norges styreleder og sekretariatsleder signerer hver for seg på vegne av Frivillighet Norge.

Styrets leder, nestleder eller den styret bemyndiger, er Frivillighet Norges talsperson i offentligheten.

§7. Vedtektsendringer

Vedtektsendringer krever tilslutning fra minst 2/3 av fremmøtte med stemmerett på årsmøtet.

§8. Oppløsning

Vedtak om oppløsning krever tilslutning fra minst 2/3 av de fremmøtte med stemmerett på to påfølgende ordinære årsmøter.

Ved en oppløsning skal de resterende midlene benyttes i overenstemmelse med Frivillighet Norges formål. Vedtak om dette fattes i henhold til § 4.1.3 når vedtak om oppløsning gjøres første gang.

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Les personvernerklæring