Hopp til hovedinnholdet

Frivilligheten trenger et nasjonalt arenaløft!

En forutsetning for gode og attraktive aktiviteter er tilgang på egnede lokaler og arenaer. I dag er det mange som mangler dette, og dette hemmer aktiviteten i frivilligheten.

Innledning på resolusjon

Hver dag, i hvert eneste lokalsamfunn over hele landet skaper frivillige lag og foreninger aktiviteter. Dette utvikler tilhørighet og fellesskap, gir mulighet for læring og mestring, styrker beredskapen og demokratiet og bidrar til gode oppvekstmiljø og folkehelse. En forutsetning for gode og attraktive aktiviteter er tilgang på egnede lokaler og arenaer. I dag er det mange som mangler dette, og dette hemmer aktiviteten i frivilligheten.

For å skape mer og bedre aktivitet mener Frivillighet Norges medlemsorganisasjoner at det er behov for et nasjonalt arenaløft for frivilligheten. Rapporten «Vi trenger alle et sted å være» danner grunnlaget for Frivillighet Norges arbeid med arenaløftet og følgende områder bør prioriteres:

1. Gjør offentlige bygg til nærmiljøbygg!

Mange offentlige bygg står tomme om ettermiddagen og kvelden, samtidig som det er stort behov for lokaler og arenaer for aktiviteter i frivilligheten. Offentlige bygg som skoler, bibliotek, møterom på rådhuset, kulturhus, idrettsarenaer og seremonilokaler må planlegges og bygges for flerbruk og gjøres gratis tilgjengelig for aktiviteter i regi av frivillige organisasjoner. Tilgangen må være lik for alle organisasjoner som er registrert i Frivillighetsregisteret og kommuner bør sørge for at det er enkelt for frivillige organisasjoner å få tilgang til egnede lokaler/arenaer. Lokalene må være universelt utformet, eller ha mulighet for tilpasning slik at alle kan delta.

2. Inkluder lokaler for frivilligheten i kommunenes systematiske planarbeid!

Kommunen spiller en nøkkelrolle for å sikre frivilligheten tilgang til egnede lokaler. Kommuner bør derfor ha planer for etablering og utvikling av egnede lokaler og arenaer for frivilligheten og frivillige organisasjoner må sikres systematisk medvirkning i planprosessene. Kommuner må kjenne til frivillige organisasjoners behov for egnede lokaler og arenaer til aktivitet og bruke denne kunnskapen i arbeidet med arealplaner.

3. Styrk finansieringen av lokaler og arenaer for frivilligheten!

De eksisterende statlig finansierte ordningene for bygging og oppgradering av lokaler og arenaer til frivillig aktivitet må styrkes og gjøres bedre kjent. Organisasjonseide bygg har plass til mer aktivitet, men mange har store oppgraderingsbehov. Staten må derfor innføre momskompensasjon for investeringer i, og oppgraderinger av, organisasjonseide bygg til bruk i frivillig virksomhet. Det må også finnes gode finansieringsordninger for universell utforming og energiøkonomisering for slike bygg. Alle organisasjoner som er registrert i Frivillighetsregisteret skal ha tilgang på tilskuddsordninger til lokaler.

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Les personvernerklæring