Hopp til hovedinnholdet

Avslutning

En viktig forutsetning for å lykkes i samspill og samarbeid mellom kommuner og frivillig sektor er at kommunen er en god tilrettelegger og har en helhetlig frivillighetspolitikk.

I denne undersøkelsen oppgir 3 av 5 respondenter at deres kommune har en ansatt med ansvar for kontakt med frivillig sektor. Det kommer også

fram at det er viktig å synliggjøre de frivillige organisasjonenes aktiviteter til befolkningen.

Et flertall av respondentene oppgir imidlertid at mangel på ansattressurser hindrer kommunen å utøve sin tilrette- leggerrolle på en bedre måte. Kun 1 av 4 oppgir at deres kommune lykkes med samarbeid med skole, utekontakter, NAV og helsepersonell for informasjon om frivillige organisasjoner. Dette kan være en av forklaringene på hvorfor det er utfordrende å inkludere flere sårbare mennesker, i de sosiale fellesskapene de frivillige organisasjonene representerer.

Målet med en frivillighetspolitikk er at kommunen skal legge til rette for at lag og foreninger får gode vilkår, slik at de kan skape gode aktiviteter. Her er noen av rådene fra Frivillighet Norge til hva som bør inngå i frivillighetspolitikken:

 • Opprett en stilling som frivillighets- koordinator som skal legge til rette for en tett dialog og samhandling mellom kommunen og lokale lag og foreninger.

 • Støtt opp om et aktivt og mangfoldig foreningsliv i kommunen gjennom
  å øke driftsstøtten til frivillige organisasjoner.

 • Invitér frivillige organisasjoner til samarbeid om å nå felles mål, blant annet å styrke folkehelsen, skape gode oppvekstsvilkår og motvirke utenforskap.

 • Samarbeid med de frivillige organisasjonene om å bygge ned barrierer som hindrer barn og unge i å delta på fritidsaktiviteter.

Dette kan kommunen kan gjøre for å bidra til at flere blir med:

 • Oppfordre lokale organisasjoner til
  å registrere seg på Frivillig.no og Ungfritid.no. På den måten vises et mangfold av lag og foreninger når man søker på kommunen.

 • Lenke til Frivillig.no og Ungfritid.no på kommunens nettsider med stedssøket til egen kommune.

 • Inspirere nye grupper i befolkningen, de som ikke har være frivillige før eller som sjelden blir spurt, om å bidra til å engasjere seg i et lag eller en forening.

 • Formidle informasjon og materiell til samarbeidspartnere innen helse, skole og kulturtilbud, slik at flere tidlig blir kjent med frivilligheten

 • Se etter muligheter for samarbeid på tvers av organisasjoner, lag
  og foreninger, og spør gjerne organisasjonene om råd.

  Flere råd og mer informasjon om hvordan kommuner og frivillige organisasjoner kan få til et godt samarbeid finnes på www. samhandlingskoden.no. Her ligger også Frivillighet Norges 10 frivillighetspolitiske bud og samarbeidsavtalen mellom Frivillighet Norge og KS.


En rapport om samarbeid mellom kommuner og frivillige organisasjoner