Hopp til hovedinnholdet

Kommunens rolle som tilrettelegger

Det offentlige og frivilligheten har forskjellige roller. Kommunenes rolle er å legge til rette for frivillig sektor. Frivillighet Norges erfaring er at kommuner med en frivillighetspolitikk, er bedre tilretteleggere for lag og foreninger enn kommuner som ikke har en slik politikk. Dette støttes også av forskning (Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor, 2020).

Frivillighet Norge anbefaler alle kommuner å utvikle en helhetlig frivillighetspolitikk. Det skaper det beste utgangspunktet for et godt samarbeid mellom kommunen og mangfoldet av lokale lag og foreninger. Begge parter har felles interesser innenfor en rekke samfunnsområder.

Frivillige organisasjoner skaper levende lokalsamfunn over hele landet og kommuner bør være tilgjengelige for sine lag og foreninger, legge til rette og samarbeide om å utvikle lokalsamfunnene.

93 prosent av respondentene oppgir at de er helt enige eller enig i at kommunen ønsker å legge til rette for at flere kan delta i frivillige organisasjoner, og 91 prosent oppgir at kommunen har et ansvar for at alle innbyggere får vite om mulighetene til å delta i frivillige organisasjoner.

55 % er helt enige i at kommunene bør unngå å konkurrere med lag og foreninger. 16 prosent har ikke gjort seg opp en mening om dette. Det er kun 6 prosent av respondentene som er helt uenig eller uenig i denne påstanden.

En frivillig som smiler

De ti frivillighetspolitiske bud

Frivillighet Norge har utviklet ti frivillighetspolitiske bud som er anbefalinger til hvordan en kommune kan utvikle en helhetlig og bærekraftig frivillighetspolitikk. Over 300 organisasjoner har stilt seg bak budene som har blitt sendt ut til alle landets kommuner.

Bud nr 9. lyder «Ikke konkurrer med frivilligheten», og sier at kommunene bør legge bedre til rette for rekruttering av frivillige til organisasjonene.

En kommune kan legge til rette for enklere drift av frivillige organisasjoner gjennom å blant annet bidra med økonomi, sikre tilgang på egnede lokaler og involvere foreningene i utvikling av relevante politiske saker.

Offentlige bygg, rutiner og utleie

Alle frivillige organisasjoner trenger et sted å være. Tilgang på egnede lokaler er avgjørende for utvikling av frivilligheten og ikke minst for en mangfoldig utvikling. Tilgjengelige lokaler handler både om tilrettelegging for at alle frivillige organisasjoner faktisk kan bruke de, og for løsninger som gjør det enklere å finne og reservere lokaler.

I undersøkelsen svarer over halvparten av respondentene at deres kommune har gratis utleie for bruk av offentlige bygg til aktiviteter i regi av frivillige organisasjoner. Kun 8 % av respondentene oppgir at de ikke har dette. 3 av 5 av respondentene oppgir også at de har rutiner for bruk av offentlige bygg.

En frivillig som smiler

Arrangementer og oversikt

For at kommune og frivillige organisasjoner skal samhandle godt, trenger de å møtes for å kunne snakke sammen og bli bedre kjent. Tre av fem respondenter i undersøkelsen sier at kommunen legger til rette for digitale eller fysiske møteplasser mellom kommune og frivillige organisasjoner.

Nesten halvparten av respondentene oppgir at deres kommune har en oversikt som peker på og viser til aktiviteter i regi av frivillig sektor, mens 35 prosent sier at kommunen ikke har det, eller vet ikke om kommunen har det. 17 prosent har en oversikt for noen typer organisasjoner.

Politikk

Frivilligheten spiller en avgjørende rolle i den nordiske samfunnsmodellen som hjørnestein i demokratiet og velferdssamfunnet. Frivilligheten har lange tradisjoner, stor kapasitet og opererer på nesten alle samfunnsområder. Organisasjonene er en kilde til kompetanse og læring som styrker både enkeltmennesket og samfunnet. Derfor er det også viktig at frivillig sektor inviteres inn til politiske prosesser som skjer i kommunen, som angår dem.

38 prosent av respondentene oppgir at kommunen har ordninger for å involvere alle frivillige organisasjoner i politiske saker som angår dem, mens 23 prosent oppgir at de har det for noen typer organisasjoner. 1 av 4 av respondentene oppgir at deres kommune ikke har en ordning for dette.

Økonomiske støtteordninger

Gode og forutsigbare støtteordninger er viktige for frivillige organisasjoner, for at de skal kunne planlegge og skape aktivitet på egne premisser. Det er noe flere respondenter (54 prosent) som oppgir at kommunen har økonomiske ordninger for prosjektstøtte til frivillige organisasjoner, enn økonomiske ordninger for driftsstøtte (48 prosent).

En frivillig som smiler

Hindringer for tilrettelegging for frivillig sektor

Frivillighet Norges kartlegginger av frivillige lag og foreningers behov for tilrettelegging fra kommunens side, sammenfaller i stor grad med det det kommunene selv mener hindrer dem i å legge bedre til rette for organisasjonene i denne undersøkelsen her.

Et rikt og mangfoldig organisasjonsliv i kommunene er av stor verdi for befolkningen og mange kommuner ønsker å legge til rette for frivillige organisasjoner.

Av respondentene oppgir over halvparten manglende økonomi og 3 av 5 oppgir ansattressurser som de største hindringene for å kunne innføre tiltak som gjør det enklere å drive frivillige lag og foreninger.

38 prosent respondentene oppgir at de mener at det allerede er godt tilrettelagt for frivillige organisasjoner i deres kommune.

I fritekstsvarene for «Annet» oppgir flere av respondentene at utfordringene kan være knyttet til at kommunen ikke har en oppdatert frivillighetspolitikk.

Flere peker også på utfordringer rundt ansvarsfordelingen innad i kommunen. Det ikke er tydelig hvem som har ansvaret for kontakten med, og tilretteleggingen for, frivillige organisasjoner.