Hopp til hovedinnholdet

Samarbeid om økt deltakelse

Offentlig og frivillig sektor har ulike, men komplementære roller i samfunnet. Samarbeidet mellom sektorene må bygge på et prinsipp om at frivillig sektor skal supplere og ikke erstatte offentlige tjenester. Det offentlige skal tilrettelegge for en helhetlig frivillighetspolitikk på alle nivåer, som gir grobunn for en aktiv og voksende frivillig sektor.

Av de 24 prosent i undersøkelsen som har svart at kommunen ikke har en oversikt som peker på og viser til aktiviteter i regi av frivillige organisasjoner, sier 63 prosent av respondentene i undersøkelsen at det kan i svært stor grad eller i stor grad være aktuelt å innføre dette.

Mange vet ikke om hvilke frivillige organisasjoner som finnes i kommunen, og derfor blir de ikke med. God informasjon er derfor viktig for å fjerne barrierer for deltakelse (Frivillighetsbarometeret 2021). Mange opplever å ikke bli spurt om å bidra som frivillig, og kjenner heller ikke til mangfoldet av frivillige organisasjoner der de bor.

Det er kun 1 av 4 respondentene i undersøkelsen som oppgir at deres kommune lykkes med samarbeid med NAV, utekontakter, helsepersonell eller skoler for å spre informasjon om frivillige organisasjoner.

Tilgang på lokaler trekkes frem som det kommunene lykkes med, knyttet til økt deltakelse i frivillige organisasjoner. Over halvparten av respondentene opplever at de lykkes med utlån og tilgang på lokaler. 3 av 5 opplever at de treffer med gode tilskuddsordninger for frivillige organisasjoner.

Nesten halvparten av respondentene trekker også frem markering av Frivillighetens År 2022 som et viktig tiltak de har lykkes med.

I fritekstsvaret trekker de aller fleste frem ulike møteplasser mellom frivillige organisasjoner, befolkningen og kommunen. Mange oppgir å ha planlagt eller gjennomført frivilligbørs, dialogmøter eller uformelle møter, som har fungert godt.