Hopp til hovedinnholdet

Metodisk tilnærming

Kvantitativ datainnsamling og gjennomføring

Metode for utsendelse av spørre- skjemaet var elektronisk, gjennom spørreskjemaverktøyet SurveyXact.

Undersøkelsen ble sendt ut i februar og mars 2022, til 656 respondenter. Vi fikk inn 250 respondenter som gjennomførte undersøkelsen (25 %) og 93 respondenter som fullførte deler av undersøkelsen (9 %).

Målgruppe og utvalg

Målgruppen for undersøkelsen var offentlige ansatte, med ansvar for oppfølging og kontakt med frivillige organisasjoner i sin kommune. Bakgrunnen for undersøkelsen og valg av målgrupper var å se på hvordan kommunen opplever samarbeidet med frivillige organisasjoner, og hvordan de ser på kommunen sin rolle som tilrettelegger for frivillig sektor.

Utvalget besto av e-postadresser fra Frivillighet Norge sine lister over ansatte i kommuner, og kommunenes postmottak med en oppfordring om å sende videre til riktig kontaktperson. Dette gjør at vi har noen steder fått inn flere respondenter
fra samme kommune, spesielt i større kommuner der ansvaret for kontakten med frivillige organisasjoner ligger hos de ulike bydelene.

Vi har fått inn svar fra respondenter i 62 ulike kommuner rundt omkring i Norge.

Hender som skriver på papir
Undersøkelsen er basert på svar fra respondenter i 62 ulike kommuner rundt omkring i Norge.

Frivillighet Norge har gjennom år kartlagt hvor mange kommuner som har en vedtatt frivillighetspolitikk. Per 31.12.2021 hadde 22,5 prosent av kommunene en frivillighetspolitikk. I denne undersøkelsen oppgir 48 prosent av respondentene at de har en frivillighetspolitikk.

Dette er et relativt høyt tall og kan tyde på at mange av kommunen som har svart, enten er blant de som har en vedtatt frivillighetspolitikk, eller at respondentene har en subjektiv opplevelse av at kommunen har en slik frivillighetspolitikk.