Hopp til hovedinnholdet

Trenger vi revisor?

Revisjon er kontroll av regnskapet.

Alle regnskaper bør gjennomgås og kontrolleres av en annen person enn den som har ført det, slik at både den som godkjenner regnskapet og den som har ført det, kan skrive under på at det er i orden.

Hvem må ha en offentlig godkjent revisor?

Reglene for revisjon av årsregnskapet er ikke lik for alle:

Organisasjoner som er regnskapspliktige i henhold til Regnskapsloven og stiftelser (som alltid er regnskapspliktige uansett størrelse) må revideres av en revisor som er godkjent av staten.

For ikke-profittsøkende organisasjoner, slik som frivillige organisasjoner er, gjelder denne regnskapsplikten bare hvis de har eiendeler til en verdi over 20 millioner eller gjennomsnittlig antall ansatte i året overskrider 20 årsverk.

Fordi denne håndboka er for små organisasjoner, vil vi ikke gå nærmere inn på regnskaps- og revisjonsplikten i Regnskapsloven

Avhengig av størrelsen på budsjettet må dere vurdere om dere likevel ønsker å knytte dere til en revisor.

Internrevisor

Mange organisasjoner har i vedtektene sine at årsmøtet skal velge internrevisor. Det bør i tilfellet være ett eller to vanlige medlemmer som har et ekstra ansvar for å kontrollere regnskapet. Oppgavene til internrevisor er ikke å skygge de økonomiansvarlige for å finne feil eller mangler. Internrevisor skal hjelpe å passe på at regnskapet følger vedtak i organisasjonen og lover og regler som gjelder for organisasjonen. Slik har styret en sikkerhet for at arbeidet som legges ned er godt nok.

Krav til revisor ved tilskudd

Dersom dere har fått midler fra en tilskuddsordning må dere sjekke om det kreves en egen revisorrapport for bruken av tilskuddet, eller om det er tilstrekkelig å sende inn godkjent årsregnskap.