Hopp til hovedinnholdet

Lover og regler

Finnes det noen organisasjonslov i Norge?

Nei, norsk lov regulerer ikke etablering og styring av frivillige organisasjoner. Frivillige organisasjoner er selveiende og styres i samsvar med de reglene – vedtektene – som organisasjonen selv lagde da den ble opprettet.

Dersom en organisasjon eier hus og/eller eiendom, er arbeidsgiver, har momspliktig omsetning eller liknende, må organisasjonen følge norsk lov på disse områdene.

Hvilke lover og regler bør vi som frivillig organisasjon kjenne til?

Det finnes ikke en egen organisasjonslov i Norge, men det er enkelte lover som gjelder også for frivillige organisasjoner. Den loven som har størst påvirkning på frivillige organisasjoner er aksjeloven.

Viktige punkter i aksjeloven frivillige organisasjoner bør kjenne til:

§ 6-12 Styret forvalter organisasjonen

Styret skal sørge for forsvarlig organisering av virksomheten, organisasjonens planer og budsjetter, samt holde seg orientert om drift, økonomi og formuesforvaltning og påse at den er gjenstand for betryggende kontroll.

§ 6-13 Styrets tilsynsansvar

Styret skal ha tilsyn med daglig ledelse og med virksomheten for øvrig. Styret kan fastsette instruks for daglig ledelse – og bør absolutt gjøre det.

§ 6-19 til § 6-23 Styrets saksbehandling

  • Styret skal behandle saker på betryggende måte – som hovedregel i møte.
  • Årsregnskap, årsberetning, ansettelse av daglig leder og lønnsfastsettelse må behandles i møte
  • Styrebehandling ledes av styrets leder, vara eller en annen styret velger.
  • Daglig leder har rett OG plikt til å delta og til å uttale seg, med mindre annet er bestemt av styret i den enkelte sak.
  • Styreleder har overordnet ansvar for at styre behandler de saker som hører under styret.
  • Daglig leder skal forberede sakene slik at styret har tilfredsstillende behandlingsgrunnlag.
  • Styrebehandling skal varsles på hensiktsmessig måte og med nødvendig frist.
  • Eventuell styreinstruks.

§ 6-24 til § 6-26 Når kan styret fatte vedtak?

Når mer enn halvparten av styremedlemmene deltar i styrebehandlingen…

OG

de øvrige medlemmene så vidt mulig er gitt anledning til å delta i behandlingen

§ 6-29 Styreprotokoll

Det SKAL føres styreprotokoll som viser at kravene til å fatte vedtak jfr. § 6-24 er oppfylt. Dersom vedtak ikke er enstemmig skal det oppgis hvem som er for og i mot. Alle som deltok i møtet skal som hovedregel signere protokollen

Ha det formelle i orden

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Les personvernerklæring