Hopp til hovedinnholdet

Det offentlige kan vise vei til fellesskap og god folkehelse

Publisert:
Oppdatert:
Hender rundt en stamme
Når det offentlige jobber for og sammen med frivilligheten kan det motvirke utenforskap og skape god folkehelse.

Frivillige organisasjoner spiller en viktig rolle for å øke samfunnsdeltakelsen og redusere utenforskap. Det offentlige hjelpeapparatet må bli mer bevisst på at å delta i frivilligheten kan bidra til å motvirke utenforskap. Frivillige organisasjoner har i seg selv en helsefremmende effekt, og er en unik mulighet for egendrevet aktivitet det offentlige ikke kan skape.

For at de frivillige organisasjonene fortsatt skal kunne fylle denne rollen for flest mulig, må det offentlige kjenne frivilligheten i sitt nærområde og være bevisst den folkehelsebyggende effekten som hele bredden av frivillige organisasjoner har.

Det må blant annet legges til rette for at flere blir kjent med frivilligheten og det må jobbes for at unge ikke faller ut av organisert aktivitet i ungdomstiden. Artikkel 31 i FN barnekonvensjon anerkjenner barnets rett til hvile og fritid og til å delta i fritidsaktiviteter. Men sørger det offentlige nok for at alle får delta?

Helsesykepleiere kan fremme folkehelse hos barn og unge

Gjennom møter med barn, ungdom og foreldre skal skolehelsetjenesten gi råd og veiledning for å fremme barn og ungdoms psykiske og fysiske helse, og for å forebygge sykdom og skader. Helsesykepleiere spiller en forebyggende rolle, men i en rapport fra NSF (Landsgruppen av helsesykepleiere) og Actis, som ble lansert i februar 2023, kommer det frem en mangel på tid til å følge opp barn, ungdommer og familier som sliter: 75 prosent av helsesykepleierne oppgir at de ikke har god nok tid.

Det er behov for tettere samarbeid og dialog både innad i kommunen og utad sammen med frivilligheten, og det trengs større oppmerksomhet og bevissthet om inkluderingsutfordringer i organiserte fritidsaktiviteter.

Kommunene har en viktig rolle som tilrettelegger for frivilligheten. Frivillighet Norge mener kommunene bør utvikle en helhetlig frivillighetspolitikk, som beskriver hvordan de skal jobbe med å skape rom for frivillige lag og foreninger i sin kommune. Det kan være gjennom å sørge for god og enkel tilgang til lokaler for aktivitet, bidra til at organisasjonene kan synliggjøre aktivitetene sine, eller skape møteplasser som frivilligtorg.

Barrierer for unges deltakelse i frivillige organisasjoner

Da Institutt for samfunnsforskning publiserte sluttrapporten om Fritidskortet i februar 2023 ble det omtalt hvilke barrierer som hindrer deltakelse for barn og unge.

De foresatte pekte da i mindre grad på kostnader som hovedbarriere. Det handlet mer om manglende muligheter til å prøve ut og finne aktiviteter som passet, utfordringer med transport og reise, samt krav til foreldreengasjement.

NAV og samarbeid med frivillige organisasjoner

Frivillige organisasjoner utfører oppgaver både for å styrke tilbudet og for å sikre mangfoldet i tilbudet til vanskeligstilte. Frivillige organisasjoners arbeid innebærer et supplement til sosialtjenesteloven, og skal ikke overta NAV-kontorets ansvar for lovpålagte tjenester. Den hjelpen en bruker får fra frivillige organisasjoner, kommer i tillegg til den hjelpen NAV kan gi til de som trenger det, og er ingen erstatning for hjelp fra NAV.

– Vi vet at den første barrieren for deltakelse er at folk ikke kjenner til hva som finnes og mulighetene til å bli med i frivillige organisasjoners aktiviteter. Dette gjelder særlig for utsatte barn og unge som vokser opp i lavinntektsfamilier. Vi håper at flere kan vise til og anbefale deltakelse i en klubb, lokallag eller forening som et forbyggende tiltak, som bidrar til god folkehelse og reduserer risikoen for ensomhet. Nasjonale nettsider som Ungfritid.no og Frivillig.no kan benyttes til inspirasjon i samtaler med barn og unge, sier generalsekretær i Frivillighet Norge, Stian Slotterøy Johnsen.

«Frivillige organisasjonar gir barn og vaksne høve til å utvikle sosiale ferdigheiter, vennskap og nettverk og oppleve meistring og tilhøyrsel. Deltaking i fritidsaktivitetar kan bidra til sosial inkludering og god fysisk og mental helse. Høg grad av deltaking i frivillige organisasjonar er også viktig for det norske velferdssamfunnet og den norske beredskapsmodellen, noko som har komme tydeleg til uttrykk under pandemien. Ein sterk og mangfaldig frivillig sektor er i tillegg med på å skape robuste lokalsamfunn.»

Folkehelsemeldinga — Nasjonal strategi for utjamning av sosiale helseforskjellar

Målet er god folkehelse og å forebygge utenforskap hos barn og unge.

Hva kan offentlige ansatte gjøre for at flere nye blir med i frivillige organisasjoner?

Ny veileder blir til nytte for offentlige ansatte

Frivillighet Norge oppfordrer til økt dialog mellom frivillige organisasjoner og enheter i kontakt med utsatte barn og unge som skole, Nav, barnevern, familievern og så videre. Det er viktig at kommunene legger til rette for at alle nye innbyggere får oversikt over de frivillige tilbudene som eksisterer i kommunen.

Frivillighet Norge utarbeider en digital veileder for å fremme effektive tiltak for å forebygge og redusere ensomhet og bidra til bedre helse og livskvalitet i befolkningen. Prosjektet har som mål å få med flere unge som er ensomme, eller er særlig utsatt for å oppleve ensomhet inn i frivillige organisasjoner. Kommunene har en viktig rolle som tilrettelegger for deltakelse i lokallagene fremover. Veilederen tar opp utfordringer knyttet til barrierene for deltagelse. Første versjon av veilederen lanseres våren 2023.

Veilederen vil benytte frivillighetens nasjonale og gratis verktøy for rekruttering: Frivillig.no, Ungfritid.no og Støtte.ungfritid.no

Kontaktperson

Bilde av Vanja Konradsen
Vanja Konradsen
Prosjektleder, Økt deltakelse
Frivillig.no, Ungfritid.no
215 67 666 / 982 56 770
vanja@frivillighetnorge.no

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Les personvernerklæring