Hopp til hovedinnholdet

– Frivilligheten trenger et nasjonalt arenaløft, årsmøteresolusjon 2023

Publisert:
Oppdatert:
Vi trenger alle et sted å være på en slide
Styreleder Kjell Erik Ullmann Øie presenterer resolusjonen om lokaler.

I dag er det mange lokale lag og foreninger som ikke har tilgang på egnede lokaler og arenaer til aktivitet, og dette hemmer aktiviteten i frivilligheten. Nå har Frivillighet Norges årsmøte vedtatt tiltak som skal bedre tilgangen til egnede lokaler.

Årsmøtet 1. juni vedtok resolusjonen «Frivilligheten trenger et nasjonalt arenaløft!». Resolusjonen bygger på forslag fra en arbeidsgruppe som har jobbet med dette temaet de siste månedene.

Se arbeidsgruppens rapport «Vi trenger alle et sted å være».

- Alle organisasjoner trenger et godt sted å være, og dessverre har ikke alle det i dag. Hele 4 av 10 organisasjoner oppgir i vår undersøkelse at deres lokaler bare er «delvis egnet» til aktiviteten. Dette må bli bedre, sier generalsekretær i Frivillighet Norge, Stian Slotterøy Johnsen.

Typiske mangler er at lokalene er for små, at det ikke er mulig å lagre utstyr i tilknytning til lokalene, at de mangler teknisk utstyr, har dårlig akustikk eller ikke er tilgjengelige for funksjonshemmede. I tillegg er det flere steder vanskelig å få tilgang fordi det ikke fins nok lokaler og arenaer til å dekke behovet.

Resolusjon: Frivilligheten trenger et nasjonalt arenaløft!

Hver dag, i hvert eneste lokalsamfunn over hele landet skaper frivillige lag og foreninger aktiviteter. Dette utvikler tilhørighet og fellesskap, gir mulighet for læring og mestring, styrker beredskapen og demokratiet og bidrar til gode oppvekstmiljø og folkehelse. En forutsetning for gode og attraktive aktiviteter er tilgang på egnede lokaler og arenaer. I dag er det mange som mangler dette, og dette hemmer aktiviteten i frivilligheten.

For å skape mer og bedre aktivitet mener Frivillighet Norges medlemsorganisasjoner at det er behov for et nasjonalt arenaløft for frivilligheten. Rapporten «Vi trenger alle et sted å være» danner grunnlaget for Frivillighet Norges arbeid med arenaløftet og følgende områder bør prioriteres:

1. Gjør offentlige bygg til nærmiljøbygg!
Mange offentlige bygg står tomme om ettermiddagen og kvelden, samtidig som det er stort behov for lokaler og arenaer for aktiviteter i frivilligheten. Offentlige bygg som skoler, bibliotek, møterom på rådhuset, kulturhus, idrettsarenaer og seremonilokaler må planlegges og bygges for flerbruk og gjøres gratis tilgjengelig for aktiviteter i regi av frivillige organisasjoner. Tilgangen må være lik for alle organisasjoner som er registrert i Frivillighetsregisteret og kommuner bør sørge for at det er enkelt for frivillige organisasjoner å få tilgang til egnede lokaler/arenaer. Lokalene må være universelt utformet, eller ha mulighet for tilpasning slik at alle kan delta.

2. Inkluder lokaler for frivilligheten i kommunenes systematiske planarbeid!
Kommunen spiller en nøkkelrolle for å sikre frivilligheten tilgang til egnede lokaler. Kommuner bør derfor ha planer for etablering og utvikling av egnede lokaler og arenaer for frivilligheten og frivillige organisasjoner må sikres systematisk medvirkning i planprosessene. Kommuner må kjenne til frivillige organisasjoners behov for egnede lokaler og arenaer til aktivitet og bruke denne kunnskapen i arbeidet med arealplaner.

3. Styrk finansieringen av lokaler og arenaer for frivilligheten!
De eksisterende statlig finansierte ordningene for bygging og oppgradering av lokaler og arenaer til frivillig aktivitet må styrkes og gjøres bedre kjent. Organisasjonseide bygg har plass til mer aktivitet, men mange har store oppgraderingsbehov. Staten må derfor innføre momskompensasjon for investeringer i, og oppgraderinger av, organisasjonseide bygg til bruk i frivillig virksomhet. Det må også finnes gode finansieringsordninger for universell utforming og energiøkonomisering for slike bygg. Alle organisasjoner som er registrert i Frivillighetsregisteret skal ha tilgang på tilskuddsordninger til lokaler.

Kommunens rolle

Kommunen spiller en nøkkelrolle for å sikre lokale organisasjoner tilgang til egnede lokaler. Frivillighet Norge har kartlagt kommunenes arbeid med dette. Denne viser at det er store variasjoner mellom kommuner og at få kommuner jobber systematisk med å sikre at hele bredden av frivilligheten har egnede steder å være for å gjennomføre sine aktiviteter.

- Offentlige bygg bør defineres som nærmiljøbygg og gjøres tilgjengelige for aktiviteter i frivilligheten. I dag står mange bygg tomme om ettermiddagen og kvelden, samtidig som frivilligheten har stort behov for flere steder å ha aktiviteter. Dette bør kommuner og frivilligheten lokalt finne gode løsninger på, som en del av kommunenes frivillighetspolitikk, sier Stian Slotterøy Johnsen.

Oppsummering av kartlegging

"Hvordan legger kommunene til rette for lokaler til frivilligheten?"

Undersøkelse blant landets kommuner utarbeidet for Frivillighet Norge av SolKom

Undersøkelsen representerer en stor del av befolkningen

 • God svarprosent på rundt 50 prosent
 • I og med at svarprosentene er større blant de store kommunene, representerer svarene en betydelig større andel av befolkningen enn antall svar.

Innledende spørsmål

 • Ikke overraskende mener de fleste kommunene at det et viktig å legge til rette for frivillig innsats
 • Kun marginale forskjeller mellom de med og uten egen plan og strategi
 • Så og si alle kommuner mener de har kunnskap om hva som er egnede lokaler til ulike typer aktivitet
 • Kun 23 prosent av kommunene har en egen plan/strategi for frivilligheten vedtatt i inneværende valgperiode
 • Langt flere store enn små kommuner har egen plan/strategi for frivilligheten

Oversikt egne lokaler

 • Kun litt over halvparten av kommunene har utarbeidet en oversikt over egne lokaler
  • Tre av fire har gjort en vurdering av hvilke typer aktiviteter lokalene egner seg til
  • Halvparten svarer at oversikten ikke inkluderer informasjon om universell utforming
  • Kun litt over halvparten av kommunene har oversikten tilgjengelig på nett
 • Kun en av fire kommuner har etablert ordninger hvor frivillige organisasjoner kan melde fra om at de mangler tilgang på egnede lokaler

Kunnskap om lokaler

 • Kun en av fire kommuner har et system for å innhente kunnskap fra de frivillige organisasjonene om hvilke egenskaper lokaler må ha for å gi et tilfredsstillende tilbud

Oversikt organisasjonseide lokaler

 • Kun litt 40 prosent av kommunene har utarbeidet en oversikt over lokaler som eies av frivilligheten, og kan lånes/leies
  • Under halvparten av kommunene har gjort en vurdering av hvilke typer aktiviteter lokalene som eies av frivillige organisasjoner egner seg til
  • Kun en av fem av kommunene med oversikt over lokaler som eies av frivillige organisasjoner svarer at oversikten inkluderer informasjon om universell utforming
  • Kun en tredel av kommunene som har en oversikt over lokaler som eies av frivillige organisasjoner oppgir at oversikten er tilgjengelig på nett

Samarbeid mellom kommuner

 • En svært liten andel av kommunene samarbeider med andre kommuner om å gi tilgang til lokaler til frivillige organisasjoner

Ordninger

 • De aller fleste kommunene har etablert en egen ordning for utlån eller utleie av lokaler til frivillige organisasjoner
 • frivilligheten som regulerer utlån/utleie av lokaler til frivillige organisasjoner
 • I en av tre kommuner har frivillige organisasjoner ikke krav på tilgang til lokaler/arenaer til sin aktivitet
 • De fleste kommunene oppgir at de ikke har noen definerte begrensninger når det gjelder krav til lån/leie av lokaler
 • Kun halvparten av kommunene har husleietilskudd som helt eller delvis dekker leie av lokaler/anlegg

Sambruk

 • 70 prosent av kommunene oppgir at de Fremmer/motiverer til sambruk av lokaler mellom flere ulike frivillige organisasjoner
 • Litt over halvparten av kommunene har tilgjengelig informasjon om rettigheter og andre ordninger knyttet til lån/leie av lokaler på sine nettsider
 • Litt over halvparten av kommunene Informerer frivillige organisasjoner om mulighetene for å låne/leie lokaler av andre frivillige/ideelle organisasjoner (grendehus o.l.)
  • Litt over halvparten av disse Informerer på egne nettsider

Booking

 • Om lag en tredel av kommunene har et tilgjengelig digitalt bookingsystem for lån/leie av lokaler som frivillige organisasjoner kan benytte

Grunner til avslag

 • Kostnader, kapasitet til å følge opp og rengjøring er det vanligste årsakene til avslag på søknad om lån/leie

Kommunale støtteordninger

 • Kun en av fire kommuner har retningslinjer for økonomisk støtte til frivillige organisasjoner som oppfører egne lokaler/arenaer/anlegg
 • Kun en av fire har retningslinjer for støtte til frivillige organisasjoner som har behov for å vedlikeholde/oppgradere egne lokaler/arenaer
 • Kun 13 prosent av kommunene har støtteordninger for frivillige organisasjoner som har behov for å gi sine egne lokaler/arenaer universell utforming
 • 45 prosent har støtteordninger for drift av bygg og lokaler som eies av frivillige organisasjoner
 • 22 prosent av kommunene gir fritak fra eiendomsskatt for bygg som eies av frivillige organisasjoner. For 23 prosent av kommunene er denne problemstillingen ikke aktuell da de ikke har eiendomsskatt
 • 17 prosent har andre støtteordninger for bygg som eies av frivillige organisasjoner

Statlige støtteordninger

 • 78 prosent har søkt om statlig støtte til utbedring/bygging av lokaler/arenaer til frivillig aktivitet
  • 53 prosent av disse mener ikke at statlige tilskuddsordninger for bygging/utbedring av lokaler/arenaer til frivillig aktivitet, kommunens behov på en god måte

Involvering

 • 78 prosent av kommunene har egne rutiner/retningslinjer for å involvere frivillige organisasjoner i planprosesser

Kontaktperson

Bilde av Stian Slotterøy Johnsen
Stian Slotterøy Johnsen
Generalsekretær
959 33 862
stian@frivillighetnorge.no

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Les personvernerklæring