Hopp til hovedinnholdet

Innspill til statsbudsjett for 2021

Publisert:
Oppdatert:
Unge speidere - ja til flere eventyr, momskompensasjon
Full momskompensasjon gir mer aktivitet for eksempel for unge speidere. Foto: Norges speiderforbund.

Her kan du lese innspillene Frivillighet Norge har sendt til regjeringens arbeid med statsbudsjett for 2021.

Opptrapping til full og rettighetsfestet momskompensasjon

Frivillighet Norge mener det er bra at regjeringen har trappet opp merverdiavgiftskompensasjonen for frivillige organisasjoner og erkjenner at løftet om 1,8 milliarder innen 2021 er en betydelig økning i rammen for ordningen. Samtidig er det ikke nok til å innfri vårt mål om en fullfinansiert og rettighetsfestet ordning hvor frivillige organisasjoner kan planlegge sin fremtidige aktivitet med visshet om at de får tilbake innbetalt avgift. Vårt forslag er at regjeringen starter en opptrapping med mål om full kompensasjon i 2024, hvor organisasjonene gis rett til å få en gradvis større andel av momsutgiftene kompensert.

Frivillighet Norge ber om at:

  • Kapittel 315, post 70 tilføres teksten «overslagsbevilgning» med tydelig føring om at Stortinget legger til grunn at organisasjoner med rett på mva-kompensasjon etter kap. 315 post 70, for 2021 skal innvilges kompensasjon på 85% av momsutgifter i 2020 basert på gjeldende beregningsordning.

Regjeringen legger videre følgende opptrappingsplan til grunn:

  • momskompensasjonen rettighetsfestes på 90 % av momsutgiftene i statsbudsjettet 2022
  • momskompensasjonen rettighetsfestes på 95 % av momsutgiftene i statsbudsjettet 2023
  • momskompensasjonen rettighetsfestes på 100 % av momsutgiftene i statsbudsjettet 2024

(Kulturdepartementet)

Momskompensasjon for frivillighetsbygg

Frivillighet Norge ber om at:

  • Det etableres en egen momskompensasjonsordning for frivillighetsbygg, i betydningen organisasjonseide bygg til bruk i organisasjonenes frivillige virksomhet.

(Kulturdepartementet)

Styrking av samspill og samarbeid mellom frivillig og offentlig sektor lokalt og regionalt 

Deltakelse i frivillige organisasjoner gir positive effekter innenfor folkehelse, barn og unges oppvekstsvilkår, sosial integrering, forebygging av økende sosiale ulikheter, og økt innbyggerinvolvering. Frivillighet Norge er glad for at regjeringen i Frivillighetsmeldingen viser til vår innsats i å støtte kommuner og fylkeskommuner i å utvikle en sektorovergripende frivillighetspolitikk. For å kunne arbeide videre med dette må regjeringen styrke direktoratenes mulighet til å støtte sektorovergripende tiltak for å øke samhandlingen og samarbeidet mellom frivillig og offentlig sektor lokalt og regionalt. 

Vi oppfordrer regjeringen til å bevilge midler til tiltak som stimulerer til økt samarbeid mellom flere direktorater og nasjonale aktører i frivillig sektor. 

På bakgrunn av dette har vi følgende innspill til statsbudsjettet: 

Barne- og familiedepartementet
Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet  har blant annet ansvar for å forvalte midler til barnefattigdomstiltak. Frivillighet Norge foreslår at det tilføres 5 millioner kr til sektorovergripende tiltak rettet mot nasjonale aktører i frivillig sektor i  kap. 846 post 61 Nasjonale tiltak mot barnefattigdom. 

Arbeids og sosialdepartementet
Arbeids- og velferdsdirektoratet har blant annet ansvar for å forvalte midler til sosial integrering for vanskeligstilte. Frivillighet Norge foreslår at det tilføres 5 millioner kr til sektorovergripende tiltak rettet mot nasjonale aktører i frivillig sektor i  kap. 621 post 70 Frivillig arbeid. 

Klima- og miljødepartementet
Miljødirektoratet har blant annet ansvaret for nærmiljøsatsninger der samarbeid mellom kommune og frivillig sektor inngår. Frivillighet Norge foreslår at det tilføres 5 millioner kr til sektorovergripende tiltak rettet mot nasjonale aktører i frivillig sektor i  kap. 1420 post 78 Friluftsformål. 

Kunnskapsdepartementet
Utdanningsdirektoratet har blant annet ansvar for å koordinere et tverrfaglig samarbeid mellom flere direktorater knyttet til 0-24 samarbeidet. Det følger ingen tilskudd til dette tiltaket. Frivillighet Norge foreslår at det tilføres 5 millioner kr til sektorovergripende tiltak rettet mot nasjonale aktører i frivillig sektor i  kap. 225 post 74  Prosjekttilskott. 

Kommunal- og moderniseringsdepartementet
Husbanken har blant annet ansvar for å koordinere et tverrfaglig samarbeid mellom seks direktorater knyttet til boligsosialt arbeid. Frivillighet Norge foreslår at det tilføres 5 millioner kr til sektorovergripende tiltak rettet mot nasjonale aktører i frivillig sektor i  kap. 581 post 78 Boligsosiale tiltak. 

Skattefradrag

Det er potensial for å skape flere gode samarbeid som både kan komme frivillige organisasjoner, næringslivet og samfunnet til gode. Frivillighet Norge har utviklet et sett med prinsipper og anbefalinger for samarbeid mellom frivillige organisasjoner og næringslivet. Staten bør stimulere til denne typen samarbeid.

Regjeringen har de siste årene styrket skattefradragsordningen for gaver til frivillige organisasjoner gjennom å øke beløpsgrensen for skattefradrag. Frivillighet Norge ber om at regjeringen trapper opp beløpsgrensen for gavefradraget også for bedrifter. En grense på 100 000 kr for bedrifter vil være et viktig insentiv til å støtte frivillige organisasjoner, og et signal til næringslivet om at staten ser positivt på samarbeid mellom næringsliv og frivillighet.

Frivillighet Norge ber om  at: 

  • Det innføres en egen beløpsgrense i skattefradragsordningen for næringsdrivende på 100 000 kr. 
  • Regjeringen setter i gang en prosess som inkluderer Frivillighet Norge, for å utvide og forenkle deltakelsen i skattefradragsordningen med utgangspunkt i at Frivillighetsregisteret brukes som forenklingsverktøy. Prosessen sees i sammenheng med Kulturdepartementets arbeid med videreutvikling av Frivillighetsregisteret. Lokale organisasjoner må også kunne delta i ordningen. 

(Finansdepartementet)

Økt deltakelse, forenkling og digitalisering

Frivillighet Norge følger spent med på arbeidet med et fritidskort. Vi ønsker å presisere behovet for at barn og unge blir inkludert i varige og regelmessige aktiviteter og at en når de barna som i dag ikke deltar. Det er viktig at kommende evalueringer inkluderer frivilligheten.

Frivillig.no og Ungfritid.no er nasjonale verktøy for økt deltakelse i frivillig sektor.

Med de gode resultatene vi har hatt med Frivillig.no er det naturlig for oss å bygge på disse erfaringene og de tekniske løsningene for å utvikle en nettportal som gir informasjon om aktiviteter til barn og unge. Dersom fritidskortet skal bli en suksess er en avhengig av å nå ut til de som i dag ikke deltar. Med støtte fra Sparebankstiftelsen skal vi utvikle Ungfritid.no i løpet av 2020. Dette vil være en nasjonal nettportal som vil bidra til at frivillige organisasjoner kan lykkes i arbeidet med å gi alle barn og unge en meningsfull fritid. Vi ber derfor om at departementet oppretter en egen post i budsjettet for nettportalen Ungfritid.no som en del av satsningen på fritidskortet. Midlene her vil gå til drift, synliggjøring slik at befolkningen kjenner tilbudet og til oppfølging av organisasjoner og kompetanseheving om hvordan de kan nå ut til nye grupper.

Frivillighet Norge ber om  at: 

  • Det settes av 5 millioner kroner til drift og synliggjøring av Ungfritid.no.

(Barne- og familiedepartementet)

Tilskuddet til Frivillig.no var for 2020 innarbeidet i tilskuddet til Frivillighet Norge.

Frivillighet Norge ber om at: 

  • Tilskuddet til drift av Frivillig.no beholdes som en del av tilskuddet til Frivillighet Norge på dagens nivå i kapittel 315, post 78.

(Kulturdepartementet)

Frivillig.no er et nasjonalt verktøy for økt deltakelse i frivillig sektor.

Frivillighet Norge er svært skuffet over at regjeringen valgte å kutte støtten til folkehelsearbeidet som skjer med utgangspunkt i økt deltakelse gjennom Frivillig.no. Dette blir alvorlig for driften og mulighetene til å synliggjøre nettportalen i 2020. Vi ber om at dette rettes opp i budsjettet for 2021.

Frivillighet Norge ber om  at: 

  • Det settes av 3 millioner kroner til Frivillig.no, kap. 714, post 21.

(Helse- og omsorgsdepartementet)

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Les personvernerklæring