Hopp til hovedinnholdet

Innstilling til revidert nasjonalbudsjett og krisepakke 3

Publisert:
Oppdatert:
Oversiktsbilde av Stortingssalen med representanter.
Foto: Stortinget.

Frivillighet Norge er glade for at mange av partiene på Stortinget har lyttet til våre innspill om endringer og presiseringer i kompensasjonsordningen for frivillig sektor og idrett. Spesielt bra er det å se at Senterpartiet og Arbeiderpartiet også foreslår full momskompensasjon. Saken avgjøres i Stortinget fredag 19. juni.

Her følger en gjennomgang av Finanskomiteens innstilling på revidert nasjonalbudsjett (Innst. 360 S 2019-2020) og krisepakke 3 (tiltak fase 3). Se også Frivillighet Norges innspill til behandlingen.

Flertallet (FrP, H, KrF og V)

FrP og regjeringspartiene la frem sin enighet i forrige uke som vi da kommenterte. Om kompensasjonsordning for frivillighet og idrett fremmet flertallet følgende forslag:

«Stortinget ber regjeringen følge med på situasjonen for toppfotballen og breddeidrett, og forløpende vurdere om det er behov for justeringer av eksisterende ordninger.»

Mindretallets forslag og merknader

Arbeiderpartiet

Momskompensasjon

Ap foreslår full momskompensasjon for 2019 og gjentar sin støtte til frivillighetens hovedkrav om full rettighetsbasert momskompensasjon. De setter da av 355,5 mill. for å gi full momskompensasjon for 2019.

Kompensasjonsordning for frivillig sektor og idrett

Ap foreslår:

  • Fjerne nedre grense på 25 000 kroner for å kunne søke kompensasjon
  • Justere kriteriene slik at paraplyorganisasjoner kan søke på vegne av sine underorganisasjoner

Det påpekes hvilke inntektstap Frivillighet Norge har spilt inn at det nå er usikkert om dekkes og de ber regjeringen bidra til at disse kommer med i kompensasjonsordningen.

Kompensasjonsordning for kultur

Ap foreslår at denne skal være en arrangementskompensasjon og ikke en arrangørkompensasjon slik at underleverandører også omfattes. Det foreslås også at organisasjonsform ikke skal være til hinder for å kunne søke.

Organisasjoner og stiftelser som ikke kan søke kompensasjon for avlyste arrangement

Ap ber om at regjeringen kommer tilbake til Stortinget med en løsning for de som har omfattende økonomisk drift, men ikke et kommersielt formål og som ikke kan søke kompensasjonsordningen da inntekter ikke er knyttet til arrangement.

Norsk Kulturfond

Forslag om å øke kulturfondet med 50 mill. kroner.

Utlånsordning for utstyr.

Ap foreslår å øke bevilgningene til BUA-prosjekter med 25 mill. kroner.

Idrettsanlegg

Det foreslås 50 mill. til en ekstraordinær satsning på idrettsanlegg som kan startes opp i 2020.

Senterpartiet

Kultur og frivillighet

Sp foreslår å øke bevilgningene til ulike kunst- og kulturformål med om lag 105 mill. kroner.

Kompensasjon til frivillig sektor

Sp foreslår full momskompensasjon for 2018 og 2019 og øker med det bevilgningene med 700 mill. kroner.

Forslag om følgende endringer i vilkårene for kompensasjonsordning for frivillig- og idrettssektoren:

  • Ved at bortfall av sponsorinntekter inkluderes med tilbakevirkende kraft til 12. mars 2020.
  • Ved at idrettslag kompenseres for tap knyttet til treningsavgifter med tilbakevirkende kraft til 12. mars 2020.
  • Ved at arrangementsbegrepet utvides slik at påmeldingsavgifter til seriespill, gjennomføring av seriekamper og cuper, idretts-SFO/akademier inkluderes.

«Stortinget ber regjeringen endre vilkårene i kompensasjonsordningene for frivillighets- og idrettssektoren samt kultursektoren, slik at alle ledd som er involvert i et arrangement og som har bortfall av inntekter som følge av avlysning, utsettelse eller stenging blir kompensert gjennom kompensasjonsordningene.»

Sosialistisk Venstreparti

Kompensasjonsordninger for kultur, idrett og frivillighet

SV foreslår følgende:

  • Leverandørkostnader skal også dekkes slik at hele verdikjeden ivaretas
  • Kompensasjonsordningene gjøres om til overslagsbevilgning
  • Fjerne kravet om 25 000 kroner minimum søknadsbeløp

Barne- og ungdomsorganisasjoner

Merknad om at grunnstøtten til organisasjonene burde vært økt betraktelig.

Kulturrådet

SV foreslår å øke støtten til Kulturrådets ekstraordinære tilskuddsordning.

Miljøpartiet De Grønne

Barne- og ungdomsorganisasjoner

MDG foreslår å øke støtten til barne- og ungdomsorganisasjoner til 87 mill. kroner. De ønsker også at kompensasjonsordningen endres slik at flere barne- og ungdomsorganisasjoner kan søke.

Kompensasjonsordning for kultur

Det foreslås å:

  • utvide arrangørstøtteordningen til også å kompensere hele næringskjeden ved konserter og scenekunstarrangement.
  • endre reglene for å få kompensasjon som sesongvirksomhet i kultursektoren, slik at ordningen treffer bedre, blant annet ved å fjerne kravet til at aktiviteten foregår utendørs og ved å senke 80 pst.-kravet til andel av omsetningen innenfor en periode på maksimalt seks måneder.

Rødt

Kompensasjonsordningen

Rødt foreslår å fjerne grensen på 25 000 kroner i tapte inntekter for å kvalifisere til støtte gjennom ordningen.

Kunst

Økninger i krisefond for utøvende kunstnere, Skuespiller og Dansealliansen SKUDA og statens kunstnerstipend.


Meld deg på vårt nyhetsbrev

Les personvernerklæring