Hopp til hovedinnholdet

Ny rapport: Frivillighetens behov for egnede lokaler

Publisert:
Oppdatert:
Tekst: Vi trenger alle et sted å være! med ulike bygninger i strekfigurer under.

SOLKOM har, på oppdrag fra Frivillighet Norge, levert en rapport om lokaler, bygg og anlegg for frivillig aktivitet. Her er blant annet en gjennomgang av gjeldende ordninger for frivilligheten knyttet til lokaler og beskrivelse av ulike behov og utfordringer med det å ha et sted å gjennomføre sin aktivitet.

«Det er ingen tvil om at et er viktig for frivilligheten å ha et sted å være, enten det er for å ha et møte, synge, spille, lære, danse, trene, øve eller bare snakke sammen over en kaffekopp. Denne rapporten gir oss mer kunnskap når vi skal jobbe for at alle har egnede lokaler for sin aktivitet.»

Stian Slotterøy Johnsen
Generalsekretær i Frivillighet Norge

Ulike behov

I tillegg til å gjennomgå lovverk og støtteordninger som finnes i dag, forteller rapporten om utfordringer ulike deler av frivilligheten opplever i dag. Her skisseres tre typer utfordringer:

 • Konkret mangel på faktiske lokaler, spesielt til gratis utlån.
 • Bedre utnyttelse og universell utforming av allerede eksisterende lokaler.
 • En samlet og helhetlig oversikt over lokaler, samt kunnskap om rettigheter, tilbud og ordninger.

Rapporten peker også på at noen aktiviteter har særskilt behov. Blant annet akustikk og lydforhold for utøvende musikk som kor og korps, egnede lokaler for ulike tros- og livssyns sermonier, behov for overnatting og da spesielt for barne- og ungdomsorganisasjoner, og ulike behov knyttet til idrett og fysisk aktivitet.

Verdier en går glipp av

Rapporten trekker frem frivillighetens egenverdi, og faktiske bidrag til samfunnet også økonomisk. Mangel på et sted å være vil hindre økt deltakelse og økt frivillig aktivitet.

Frivillig engasjement skaper fellesskap og møteplasser som er viktige for utviklingen av lokalsamfunn. Samtidig bidrar også arrangementer som muliggjøres med egnede lokaler til verdiskaping og regional utvikling.

Behov for mer kunnskap

Det tegnes opp en rekke områder hvor det er behov for mer kunnskap og kartlesing. Det gjelder blant annet:

 • hva er frivillighetens behov for lokaler sett opp mot hva som er tilgjengelig i dag?
 • hvordan kan frivilligheten i større grad bli tatt hensyn til i kommunale planprosesser?
 • hva er det samlede rehabiliteringsbehovet knyttet til organisasjonseide bygg?

Hva mener Frivillighet Norge?

Frivillighet Norge har til statsbudsjettet for 2023 bedt om at regjeringen:

 • Etablerer en egen momskompensasjonsordning for frivillighetsbygg, i betydningen organisasjonseide bygg og anlegg til bruk i organisasjonenes frivillige virksomhet.

På årsmøtet vedtok Frivillighet Norge en egen resolusjon hvor en blant annet løftet følgende tiltak:

 • Frivillighetens behov for lokaler og arenaer inkluderes i arealplanprosesser.
 • Offentlige bygg utformes slik at de også kan benyttes til frivillig aktivitet.
 • Lokaler og arenaer for frivillig aktivitet skal være egnet for den aktiviteten som skal utøves.
 • Lokaler for frivillig aktivitet skal være universelt uformet.
 • Lån, leie og bruk av offentlige lokaler skal være rimelig, ubyråkratisk og tilgjengelig for alle frivillige lag og foreninger.
 • Gjeldende ordninger for oppgradering av lokaler, bygg og anlegg bør styrkes vesentlig.
 • Det bør opprettes en tilskuddsordning for oppgradering av lokaler, bygg og anlegg som ikke faller inn under eksisterende ordninger til oppgraderinger for å oppfylle etablerte standarder og for å sikre universell utforming.

Frivillighet Norge vil fortsette å arbeidet med dette tema. På bakgrunn av rapporten og dialog med medlemmene vil vi vurdere behovet for flere nasjonale tiltak.

Les hele rapporten her: Frivillighetens behov for egnede lokaler.

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Les personvernerklæring