Hopp til hovedinnholdet

Statsbudsjett 2023

6. oktober la regjeringen frem sitt forslag til statsbudsjett for 2023. Under er Frivillighet Norges reaksjoner på forslaget og Stortingets behandling.

Under følger Frivillighet Norges reaksjoner på statsbudsjett for 2023 (Foto: Regjeringen.no)
Under følger Frivillighet Norges reaksjoner på statsbudsjett for 2023 (Foto: Regjeringen.no)

Revidert nasjonalbudsjett 2023


Endringer etter budsjettavtale mellom regjeringen og Sosialistisk Ventreparti, 13.juni 2023

Frivillighet Norge ser at det fremdeles er en vei å gå til full momskompensasjon, og ikke minst til regelstyring av ordningen. Det er tilført noe mer i midler til viktige områder som det frivillige arbeidet innenfor psykisk helse, rus og vold, samt til oppbygging av sivil samfunn.

Helse og omsorgsdepartementet
Kapittel 761, post 71, Omsorgstjeneste, frivillig arbeide: økning med 3,3 millioner til 31,8 millioner
Kapittel 765, post 71, Psykisk helse, rus og vold - brukere og pårørende: økning med 8,2 millioner til 169,2 millioner
Kapittel 765, post 72, Psykisk helse, rus og vold - frivillig arbeid mv: økning med 8,5 millioner til 564,5 millioner

Utenriksdepartementet
Kapittel 170, post 70, Sivilt samfunn: økning med 90 millioner, til 2, 309 milliarder

Justisdepartementet
Kapittel 445, post 71 Tilskudd til frivillige organisasjoner i redningstjenesten: økning med 1,2 millioner til 75,1 millioner

Link til SVs sak om avtalen, med vedlegg der du finner forlikene i tall

--

Les Frivillighet Norges innspill til Revidert nasjonalbudsjett 2023.

Torsdag 11.mai presenterte regjeringen sitt forslag til revidert nasjonalbudsjett 2023

Her økes blant annet midlene til momskompensasjonsordningen, men ikke tilstrekkelig ifølge Frivillighet Norge. Flere organisasjoner og tiltak har fått justering for pris- og lønnsvekst, med noen viktige unntak.

Se Frivillighet Norge sitt utspill i forbindelse med fremleggingen av revidert 11.mai 2023

Se Frivillighet Norge sitt innspill til Finanskomiteen 15.mai 2023

Oversikt over endringer for frivillig sektor i forslag til revidert nasjonalbudsjett 2023

Kultur og likestillingsdepartementet

Kapittel 315, Frivillighetsformål

 • Post 70 Merverdiavgiftskompensasjon til frivillige organisasjoner.
  Regjeringen foreslår å øke posten med 43 252 000, til 2 068 252
 • Post 73 Tilskudd til studieforbund
  Regjeringen foreslår å øke posten med 3 656 000 , til 174 821
 • Post 78 Ymse frivillighetstiltak
  Regjeringen foreslår å øke posten med 5 456 000, til 26 806 000
 • Post 83 Merverdiavgiftskompensasjon ved bygging av idrettsanlegg
  Regjeringen foreslår å øke posten med 70 808 til 370 808
 • Post 86 Idrettstiltak (tidligere Tilskudd til internasjonale idrettsarrangementer)
  Regjeringen foreslår å øke posten med 2 749 000 til 37 829 000

Kapittel 325, Allmenne kulturformål

 • Post 78 Barne -og ungdomstiltak
  Regjeringen foreslår å øke posten med 18 283 000, til 78 328 000

Kapittel 351, Likestilling

 • Post 70 Likestilling mellom kjønn
  Regjeringen foreslår å øke posten med 1 657 000 til 55 822 000
 • Post 72 Lesbiske, homofile, bifile, transpersoner og interkjønn
  Regjeringen foreslår å redusere posten med 1 200 000 til 36 556 000
  Dette er en teknisk justering: 2 millioner flyttes til post 21 Spesielle driftsutgifter,
  mens post 72 økes med 0,8 millioner

Kapittel 352 Nedsatt funksjonsevne

 • Post 70 Funksjonshemmedes organisasjoner
  Regjeringen foreslår å øke posten med 5 421 000 til 259 241 000

Barne og familiedepartementet

Kapittel 846 Familie – og oppvekststiltak

 • Post 61 Tilskudd til inkludering av barn og unge
  Regjeringen foreslår å øke posten med 30 512 000 til 694 942 000
 • Post 70 Barne – og ungomsorganisasjoner
  Regjeringen foreslår å øke posten med 3 841 000 til 186 660 000

Kunnskapsdepartementet

Kapittel 225 Tiltak i grunnopplæringen

 • Post 74 Prosjekttilskudd
  Regjeringen foreslår å øke posten med 152 000 til 7 262 000
 • Post 75 Grunntilskudd
  Regjeringen foreslår å øke posten med 2 248 000 til 103 984 000

Kapittel 254 Studieforbund mv

 • Post 70 Tilskudd til studieforbund
  Regjeringen foreslår å øke posten med 1 553 000 til 74 272 000
 • Post 73 Tilskudd til voksenopplæringsorganisasjoner
  Regjeringen foreslår å øke posten med 75 000 til 3 593 000

Kapittel 257 Kompetanseprogrammet

 • Post 70 Tilskudd (basiskompetanse i frivilligheten)
  Regjeringen foreslår å redusere posten med 20 701 000 til 180 552 000

Helse – og omsorgsdepartementet

Kapittel 714 Folkehelse

 • Post 21 Spesielle driftsutgifter
  Regjeringen foreslår å øke posten med 1 596 000 til 104 398 000
 • Post 79 Andre tilskudd (generelt folkehelsearbeid)
  Regjeringen foreslår å øke posten med 3 900 000 til 92 835 000

Kapittel 737 Historiske pensjonskostnader

 • Post 70 Tilskudd (frivillige org og andres utgifter i forb med OTP)
  Regjeringen foreslår å øke posten med 1 958 000 til 93 608 000

Kapittel 761 Omsorgstjeneste

 • Post 71 Frivillig arbeide
  Regjeringen foreslår å øke posten med 598 000 til 28 590 000 - tilført 3,3 millioner - til 31,8 millioner

Kapittel 765 Psykisk helse, rus og vold

 • Post 71 Brukere og pårørende
  Regjeringen foreslår å øke posten med 3 500 000 til 161 025 000 - tilført 8,2 millioner - til 169,2 millioner
 • Post 72 Frivillig arbeide
  Regjeringen foreslår å øke posten med 43 452 000 til 556 217 000 - tilført 8,5 millioner - til 564,5 millioner

Kommunal – og distriktsdepartementet

Kapittel 567 Nasjonale minoriteter

 • Post 70 Nasjonale minoriteter
  Regjeringen foreslår å øke posten med 180 000 til 8 610 000
 • Post 75 Romanifolket/taterne
  Regjeringen foreslår å øke posten med 117 000 til 5 591 000

Kapittel 578 Valgdirektoratet

 • Post 70 Informasjonstiltak
  Regjeringen foreslår å øke posten med 121 000 til 5 786 000

Kapittel 581 Bolig – og bomiljøtiltak

 • Post 78 Boligtiltak
  Regjeringen foreslår å øke posten med 464 000 til 15 802 000

Arbeids – og inkluderingsdepartementet

Kapittel 621 Tilskudd til sosiale tjenester og sosial inkludering

 • Post 70 Frivillig arbeide
  Regjeringen foreslår å øke posten med 282 000 til 134 850 000
 • Post 74 Tilskudd til pensjonistenes organisasjoner
  Regjeringen foreslår å øke posten med 319 000 til 15 249 000

Kapittel 671 Bosetting av flyktninger og tiltak for innvandrere

 • Post 71 Tilskudd til integreringsarbeid i regi av sivilsamfunn og frivillige organisasjoner
  Regjeringen foreslår å øke posten med 12 992 000 til 223 052 000

Utenriksdepartementet

Kapittel 161 Utdanning, forskning og faglig samarbeid

 • Post 70 Utdanning
  Regjeringen foreslår å redusere posten med 152 440 000 til 944 358 000

Kapittel 164 Likestilling

 • Post Likestilling
  Regjeringen foreslår å redusere posten med 14 400 000 til 188 919 000

Kapittel 170 Sivilt samfunn

 • Post 70 Sivilt samfunn
  Regjeringen foreslår å redusere posten med 240 000 000 til 2 330 665 000 - tilført 90 millioner - til 2,309 milliarder

Justisdepartementet

Kapittel 430 Kriminalomsorgen

 • Post 70 Tilskudd
  Regjeringen foreslår å øke posten med 879 000 til 42 051 000

Kapittel 455 Redningstjenesten

 • Post 71 Tilskudd til frivillige organisasjoner i redningstjenesten
  Regjeringen foreslår å øke posten med 1 556 000 til 74 388 000 - tilført 1,1 millioner - til 75,1 millioner
 • Post 73 Redningsselskapet
  Regjeringen foreslår å øke posten med 2 812 000 til 134 488 000

Kapittel 470 Fri rettshjelp

 • Post 72 Tilskudd til spesielle rettshjelpstiltak
  Regjeringen foreslår å øke posten med 1 470 000 til 70 744 000

Klima – og miljødepartementet

Post 70 Frivillige klima – og miljøorganisasjoner samt klima – og miljøstiftelser
Regjeringen foreslår å øke posten med 1 151 000 millioner til 55 058 000

Kapittel 1420 Miljødirektoratet

 • Post 77 Diverse organisasjoner og stiftelser m.m.
  Regjeringen foreslår å øke posten med 307 000 til 14 664 000
 • Post 78 Friluftsformål
  Regjeringen foreslår å øke posten med 4 107 000 til 196 406 000

Landbruksdepartementet

Kapittel 1138 Støtte til organisasjoner m.m.

 • Post 70 Støtte til organisasjoner
  Regjeringen foreslår å øke posten med 868 000 til 41 508 000

Samferdselsdepartementet

Post 71 Tilskudd til trafikksikkerhetsformål mv.
Regjeringen foreslår å øke posten med 1 662 000 til 77 800 000

Forsvarsdepartementet

Post 71 Overføringer til andre
Regjeringen foreslår å øke posten med 1 756 000 til 83 966 000

Innspill fra Frivillighet Norge

Frivillighet Norges innspill til Stortingets behandling av regjeringens forslag til budsjett:

Frivillighet Norges innspill i forkant av budsjettfremleggelsen:

Innstilling

Familie- og kulturkomiteens innstilling. Saken behandles 16. desember.

Budsjettenighet mellom Sp, Ap og SV

Regjeringspartiene og Sosialistisk Venstreparti er enige om budsjett. Her kan du lese hvilke endringer de er enige om å gjøre i regjeringen forslag.

Alternative statsbudsjett

Opposisjonspartiene vil lage alternative statsbudsjett hvor de viser hva de ønsker å prioritere. Vi lenker til disse her etterhvert som de blir lagt frem.

Sosialistisk Venstreparti

SV skriver at de vil foreslå regelstyring av momskompensasjonen: "Frivilligheten og idretten er blant fellesskapets grunnsteiner. Et viktig tiltak vi tar for å sikre dem er å gjøre momskompensasjonen regelstyrt, og å innføre en rekke virkemidler for å bedre tilgangen på treningsarealer og øvingsrom."

Rødt

Miljøpartiet De Grønne

"MDG vil gi frivillige organisasjoner full kompensasjon for merverdiavgift, og støtter rejgeringas forslag." og doble skattefradrag for gaver til frivillige organisasjoner.

Venstre

Venstre foreslår å øke beløpsgrensen for skattefradrag for gaver til frivillige organisasjoner fra 25 000 til 50 000.

Høyre

Høyre øker skattefradrag for gaver til frivilligheten.

Kristelig Folkeparti

"KrF prioriterer: Videreføring av alle øremerkede midler til navngitte mottakere i 2022 for 2023"

Fremskrittspartiet

Fremskrittspartiet ber regjeringen regelstyre momskompensasjonsordningen: "Stortinget ber regjeringen komme tilbake til Stortinget i behandlingen av RNB med forslag til endring av MVA- kompensasjonsordningen for idrett, frivillighet og kultur slik at den blir regelstyrt istedenfor rammebevilget."


Regjeringens forslag til budsjett

Les regjeringens forslag her.

Momskompensasjon

Frivillighet Norge har bedt om at:

 • Kapittel 315, post 70 tilføres teksten «overslagsbevilgning». Bevilgningen skal dekke kompensasjon på 100% av frivillige organisasjoners momsutgifter i 2022, for organisasjoner med rett på mva-kompensasjon, basert på gjeldende beregningsordning.

Regjeringen foreslår 2,025 milliarder kroner til momskompensasjon for frivillige organisasjoner i 2023. Kultur- og likestillingsminister Trettebergsstuen mener dette skal gi full kompensasjon. Frivillighet Norge er ikke enig.

Les vår pressemelding her: Holder ikke til full momskompensasjon

Regjeringen informerer også om at momskompensasjonsordningen nå gjennomgås og at eventuelle endringer som følge av dette vil komme på høring i første kvartal 2023. Frivillighet Norge følger denne gjennomgangen og er i dialog med departementet.

Forrige uke ble det klart at det er søkt om mer momskompensasjon for 2022 enn det var satt av midler til. Frivillighet Norge mener dette viser hvor viktig det er å få på plass regelstyring av ordningen.

Les vår kommentar her: Regjeringen må bevilge mer til momskompensasjon i 2022

Skattefradrag for gaver til frivillige organisasjoner

Frivillighet Norge har bedt om at:

 • Beløpsgrensen heves slik at den igjen blir 50 000 kr for privatpersoner.
 • Det innføres en egen beløpsgrense i skattefradragsordningen for næringsdrivende på 100 000 kr.
 • Regjeringen setter i gang en prosess som inkluderer Frivillighet Norge, for å utvide og forenkle deltakelsen i skattefradragsordningen med utgangspunkt i at Frivillighetsregisteret brukes som forenklingsverktøy. Prosessen sees i sammenheng med Kulturdepartementets arbeid med videreutvikling av Frivillighetsregisteret. Lokale organisasjoner må også kunne delta i ordningen.

Regjeringen har ikke lyttet til våre innspill og grensen på 25 000 videreføres i 2023.

Momskompensasjon for frivillighetsbygg

Frivillighet Norge har bedt om at:

 • Det etableres en egen momskompensasjonsordning for frivillighetsbygg,i betydningen organisasjonseide bygg og anlegg til bruk i organisasjonenes frivillige virksomhet.

Regjeringen har ikke lyttet til innspillet.

Strømstøtte til frivillige organisasjoner

Regjeringen foreslår å forlenge strømstøtteordningen frem til og med juni 2023.

Styrking av samspill og samarbeid mellom frivillig og offentlig sektor

Frivillighet Norge har oppfordret regjeringen til å bevilge midler til tiltak som stimulerer til økt samarbeid mellom flere direktorater og nasjonale aktører i frivillig sektor. Vi har også bedt om:

 • Kunnskapsdepartementet: 5 millioner til sektorovergripende tiltak for samspill mellom frivillig og offentlig sektor lokalt og regionalt.

Dette er ikke med i forslaget til statsbudsjett for 2023.

Etterarbeid og evaluering av Frivillighetens år 2022

Frivillighet Norge har bedt om 3 millioner til etterarbeidet og evalueringen av Frivillighetens år 2022. Her har regjeringen kun foreslått 1,5 millioner kroner.

Økt deltakelse

Frivillighet Norge har bedt om midler fra Barne- og familiedepartementet og Helse- og omsorgsdepartementet til arbeidet med økt deltakelse. Dette er ikke med i regjeringens budsjettforslag.

Tilskudd til å inkludere barn og unge økes med 96 millioner kroner, men samtidig kuttes det 103 millioner av samme post på grunn av avviklingen av fritidskortet. Frivillighet Norge mener at midler som har vært knyttet opp til fritidskortet fortsatt skal benyttes til formålet.

Andre saker

 • Kultur- og likestillingsdepartementet og Direktoratet for forvaltning og økonomistyring samarbeider om å lage en digital oversikt over statlige tilskudd til frivillig sektor. Målet er at det skal være enkelt å finne informasjon om relevante tilskuddordninger, mottakere og tilskuddsbeløp, både for frivillig sektor og for forvaltningen. Løsningen skal etter planen lanseres i desember 2022.
 • I løpet av høsten 2022 vil det nedsettes en arbeidsgruppe som skal revidere Lov om register for frivillig virksomhet, blant annet i lys av anbefalingene i rapporten om videreutvikling av Frivillighetsregisteret. Revisjonsarbeidet vil fokusere på registreringsrett og forenklingsgrep.

 • Regjeringen omtaler i Kulturdepartementet sin budsjettproposisjon at de vil utvikle en strategi for hva kulturfrivilligheten består i, og hva som kan gjøres for å hindre barrierer for aktivitet og deltakelse. Det er et mål å sikre tilgang på gode og riktige møteplasser for øvelse og framføring, samt å bidra til en bærekraftig økonomi gjennom gode tilskuddsordninger. Det er lagt opp til å tildele spillemidler til kulturformål til tiltak i forbindelse med strategien.

Reaksjoner fra medlemsorganisasjoner

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Les personvernerklæring