Hopp til hovedinnholdet

Seier for frivilligheten: Flertall for unntak fra løyveplikt

Publisert:
Oppdatert:
Kvinne bak ratt i bil
Foto: Jan Baborak

En enstemmig Transport- og kommunikasjonskomite støtter nå å unnta frivillige organisasjoner fra plikten til drosjeløyve. – Vi er glade for å bli lyttet til, sier Frivillighet Norges generalsekretær Stian Slotterøy Johnsen.

Frivillighet Norge har jobbet for å unnta frivillige organisasjonen fra løyveplikten, blant annet i møter med Samferdselsdepartementet.

Høsten 2023 kom Drosjeutvalget sin første delutredning. Den foreslår et unntak for transport som ikke har mål om fortjeneste og utføres med kjøretøy som er registrert for 9 eller færre personer. I vårt høringsinnspill til Drosjeutvalgets delutredning i høst, gjentok vi dette. Frivillighet Norge støttet at et slikt unntak innføres, og mente det bør gjelde også for kjøretøy registrert for over 9 personer.

Støtte fra Samferdselsdepartementet

Innstillingen fra Regjeringen ved Samferdselsdepartementet støtter et unntak fra plikten til drosjeløyve etter yrkestransportloven § 9 for de som driver uten vederlag for kjøretøy med 9 eller færre personer. Når det gjelder kjøretøy over 9 personer, viser departementet til forpliktelser ifølge EØS-avtalen, og sier endringer for kjøretøy med over 9 personer må vurderes på et senere tidspunkt.

Departementet viser blant annet til Frivillighet Norges høringsinnspill, og skriver at "Departementet har merket seg at mange av høringsinstansene støtter utvalgets forslag om en justering av løyveplikten. Flere av de som støtter forslaget peker på at dette er svært viktig for frivilligheten. Departementet støtter utvalgets forslag om at kravet om drosjeløyve kun skal gjelde for de som driver transport mot vederlag med mål om fortjeneste".

Enstemmig i Transport- og kommunikasjonskomiteen

Transport- og kommunikasjonskomiteen har levert sin innstilling til yrkestransportloven nå, og støtter enstemmig den foreslåtte endringen. Tilrådingen er som følger:

§ 9 første ledd skal lyde:

(1) Den som mot vederlag, og med mål om forteneste, vil drive persontransport utanfor rute med motorvogn registrert for inntil 9 personar, må ha drosjeløyve. § 4 andre ledd bokstav a til d gjeld tilsvarande. Løyveplikt gjeld òg for den som utfører persontransport mot vederlag på liknande måte som drosje når tilbod om transport vert retta til ålmenta på offentleg plass eller via digitale plattformer. Løyveplikt etter tredje punktum gjeld sjølv om den som utfører transporten ikkje har mål om forteneste.

(endringer i kursiv)

Glade for å bli lyttet til

– Vi er glade for at både Drosjeutvalget, Samferdselsdepartementet og en samlet Transport- og kommuniksjonskomité har lyttet til frivillighetens behov. Løyveplikten har potensielt store konsekvenser for mange organisasjoners aktivitetstilbud, og det har hastet å få på plass en løsning, sier generalsekretær Stian Slotterøy Johnsen i Frivillighet Norge.

Historikk i saken

 •  
  2021:

  Røde Kors Innlandet får beskjed om at deres frivillige trenger transportløyve ifølge Yrkestransportloven § 9, jf. § 4, andre ledd, når de utfører regelmessige transportoppdrag, også når de ikke mottar annen godtgjørelse enn utgiftsdekning per kilometer.

 •  
  2022:

  Frivillighet Norge gjør interne undersøkelser og er i kontakt med departementet på ulike tidspunkt og ber om et generelt unntak fra Yrkestransportloven § 9, jf. § 4, andre ledd for frivillige organisasjoner.

 •  
  2023:

  Solkom på oppdrag fra Frivillighet Norge foretar en utredning av omfanget av transportoppdrag i frivillige organisasjoner. Se utredningen her. Utredningen leveres Samferdselsdepartementet med et fortsatt krav om unntak.

 •  
  2023:

  Drosjeutvalgets første delrapport er på høring. Utvalget foreslår et unntak for transport som ikke har mål om fortjeneste og som utføres med kjøretøy som er registrert for 9 eller færre personer. Frivillighet Norge svarer på høringen og ber om et generelt unntak, også for kjøretøy registrert for over 9 personer. Les høringssvaret vårt her.

 •  
  2023:

  Stortingets transport- og kommunikasjonskomite fikk Samferdselsdepartementets innstilling til Drosjeutvalgets forslag rett før jul 2023. Her støtter departementet det foreslåtte unntaket og viser blant annet til Frivillighet Norges innspill. Når det gjelder unntak for kjøretøy registrert for over 9 personer, viser Samferdselsdepartementet til forpliktelser i EØS-avtalen og sier dette ikke er mulig å endre i denne prosessen.

 •  
  2024:

  Frivillighet Norge har støttet det foreslåtte unntaket i en henvendelse til medlemmene i Transport- og kommunikasjonskomiteen.

 •  
   
  2024:

  En enstemmig Transport- og kommuniksjonskomite støtter unntaket, og innstiller på følgende lovtekst (endringer i kursiv):

  § 9 første ledd skal lyde:

  (1) Den som mot vederlag, og med mål om forteneste, vil drive persontransport utanfor rute med motorvogn registrert for inntil 9 personar, må ha drosjeløyve. § 4 andre ledd bokstav a til d gjeld tilsvarande. Løyveplikt gjeld òg for den som utfører persontransport mot vederlag på liknande måte som drosje når tilbod om transport vert retta til ålmenta på offentleg plass eller via digitale plattformer. Løyveplikt etter tredje punktum gjeld sjølv om den som utfører transporten ikkje har mål om forteneste.

 •  

Kontaktperson

Bilde av Guri Idsø Viken
Guri Idsø Viken
Politisk seniorrådgiver
952 56 474
guri@frivillighetnorge.no

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Les personvernerklæring