Hopp til hovedinnholdet

Resolusjon 3 fra Frivillighet Norges årsmøte: Organisert fritidsaktivitet for alle barn og unge

Publisert:
Oppdatert:
logo for ungfritid.no, fritidsaktiviteter for barn og unge
Ungfritid.no blir en oversikt over fritidsaktiviteter for barn og unge organisert av frivillige organisasjoner.

Årsmøtet i Frivillighet Norge vedtok torsdag 28.mai 2020 følgende resolusjon om organiserte fritidsaktiviteter for barn og unge.

Frivillighet Norge vil bidra til at flere barn og unge kan delta i organisert fritidsaktivitet, og spesielt barn i familier med vedvarende lavinntekt. Derfor må Regjeringen basere innsatsen for barn og unge på at alle skal kunne få tilgang til fellesarenaer uten høye kostnader.

«Alle barn og unge i Norge skal ha mulighet til å delta i minst én organisert fritidsaktivitet sammen med jevnaldrende, uavhengig av foreldrenes sosiale og økonomiske situasjon.»

Dette målet har Frivillighet Norge, Regjeringen, Kommunesektorens organisasjon (KS) og en rekke andre frivillige organisasjoner signert på i Fritidserklæringen. Dette forplikter oss til å arbeide sammen for at alle barn får oppfylt sin rett på en meningsfull fritid.

Stadig flere barn faller utenfor

Andelen barn og unge som vokser opp i familier med vedvarende lavinntekt øker hvert år, og ifølge SSB gjaldt dette i 2018 nærmere 111 000 barn.

Deltakelse i fritidsaktiviteter bidrar til tilhørighet og felleskap og gjør barn og unge i stand til samfunnsdeltakelse. For å kunne skape trygghet og samhold er det viktig at aktivitetene pågår over tid. Medlemskap i en frivillig organisasjon gir en god ramme for deltakelse. Frivilligheten har lang erfaring med å skape inkluderende fellesskap og er vi er bevisst på vårt felles ansvar for å skape en frivillig sektor som er tilgjengelig for alle.

Koordineringsgruppen for tilbudet til sårbare barn og unge under Covid19-pandemien har identifisert 12 grupper med sårbare barn og unge. De anslår at minst 20 % av landets barn og unge faller inn i minst en av gruppene. Det er grunn til å tro at disse også i mindre grad deltar i organiserte fritidsaktiviteter til vanlig. Vi er bekymret for at nedgangen av fritidsaktiviteter på grunn av koronapandemien fører til at flere vil bli forhindret fra å delta i organiserte fritidsaktiviteter. Når organisasjonene nå starter opp aktivitetene igjen er det spesielt viktig at aktiviteter er åpne, inkluderende, relevante og ikke for dyre å delta på.

Fritidskortet

Regjeringen har lansert Fritidskortet som et virkemiddel for å øke deltakelsen i faste organiserte fritidsaktiviteter. Kortet skal gi flere barn økonomisk mulighet til å bli med på fritidsaktiviteter. Frivillighet Norge er glad for satsingen og vil bidra til at fritidskortet skal bli en suksess. For å sikre aktuelle og relevante aktiviteter må barn og unge få kjennskap til mangfoldet av ulike fritidsaktiviteter som er tilgjengelig for dem der de bor. Vi i organisasjonene må aktivt invitere, inkludere og følge opp barn og familier som ikke har deltatt hos oss tidligere. Det er avgjørende at ordningen blir enkel å bruke og at den er innrettet for å unngå sosial stigmatisering. Det forutsettes at det ikke tas midler fra overskuddet i Norsk Tipping til å finansiere fritidskortet.

Ungfritid.no

Ungfritid.no lanseres som et gratis nasjonalt rekrutteringsverktøy for organisasjonene fra 2021. Ungfritid.no skal gi økt synlighet for fritidsaktiviteter i regi av organisasjoner og bidra til økt rekruttering og deltakelse. For å lykkes med dette må:

  • organisasjonene tilby et mangfold av tilgjengelige arenaer og aktiviteter som barn og unge kjenner seg igjen.
  • organisasjonene vise fram verdien av deltakelse i en organisasjon og aktivt oppsøke, legge til rette for og ta godt imot nye deltakere.
  • offentlige ansatte i kommunene som er i kontakt med utsatte familier kjenne til Ungfritid.no og hvordan den kan bidra til økt deltakelse i de frivillige organisasjonene.
  • lokale og nasjonale myndigheter sikre at frivillige organisasjoner har ressurser til å ta imot deltakerne som ønsker å være med.

Fritidserklæringen gir oss et felles ansvar for å gi barn og unge en meningsfull fritid. Vi er klare til å gjøre vår del av jobben og inviterer lokale og nasjonale myndigheter til å være med og bidra til at flere barn og unge kan finne sitt fellesskap.

Les også

Bilde av flere hender for å symbolisere at vi jobber sammen for å nå målene.

Innspill til Samfunnsoppdrag om inkludering av barn og unge

I langtidsplanen for forskning vedtok Stortinget to samfunnsoppdrag for perioden frem til 2033. Ett av disse er Inkludering av barn og unge. Forskningsrådet, KS...

Publisert
Oppdatert:

Deltagere står og diskuterer

Hvordan sikre at alle kan bli med i en tid der alt blir dyrere?

Fritidserklæringen sier at alle barn og unge har rett på tilgang til fritidsaktiviteter, uavhengig av bakgrunn. Hvordan sikre at alle kan bli med i en tid der a...

Publisert
Oppdatert:

Kvinne og mann på en scene med skjerm bak seg

Hvordan kan vi få med flere unge i frivilligheten?

Dette var spørsmålet under et av tirsdagens arrangementer på Arendalsuka. Som en del av løsningen, ble det særlig pekt på samarbeid mellom det offentlige og fri...

Publisert
Oppdatert:

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Les personvernerklæring