Hopp til hovedinnholdet

Regjeringsplattform

Arbeiderpartiet og Senterpartiet har presentert Hurdalsplattformen som vil danne det politiske grunnlaget for den nye regjeringen.

Momskompensasjon - fullt gjennomslag for frivilligheten

Regjeringa vil:

 • Gi full momskompensasjon gjennom ei regelstyrt ordning til idrett, frivilligheit og kultur.

Les Frivillighet Norges reaksjon her.

Frivillig sektor

Regjeringa vil:

 • Sikre frivilligheita god finansiering
 • Stor fridom og ein sentral plass i samfunnet
 • Frivilligheita skal ha god tilgang på lokale, anlegg og utstyr.
 • Fjerne hindringar for frivillig engasjement, som unødvendige søknadsprosessar og papirarbeid.
 • Gjennomgå, forenkle og samordne regelverk og støtteordningar for frivilligheita og samle dei i ein felles søknadsportal.
 • Auke grunnstøtta til barne- og ungdomsorganisasjonar
 • Styrkje rolla til studieforbunda og det frivillige opplæringstilbodet.
 • Gi frivillig sektor og idretten en viktig rolle i gjennomføringen av folkehelsetiltak.
 • Leggje til rette for at det blir oppretta fleire frivilligsentralar og frivilligheitsråd i kommunane, og flytte frivilligsentralane til ein eigen post på kulturbudsjettet.

Frivillighetens bidrag i velferdstjenestene

Regjeringa vil:

 • Videreutvikle det gode samarbeidet med ideelle aktører innenfor helse- og omsorgssektoren.
 • Utnytte handlingsrommet i anskaffelsesregelverket for å prioritere ideelle tjenesteytere og langsiktige avtaler basert på kvalitet.
 • Sørge for at ideelle sykehus blir inkludert som likeverdige parter i plan- og utviklingsarbeid i spesialisthelsetjenesten.
 • Avslutte bruken av konkurranseutsetjing og anbod i barnevernssektoren og sikre ideelle verksemder langsiktige avtaler med det offentlege.
 • Sikre rammevilkårene for de kommunalt eide og de ideelle attføringsbedriftene og unngå anbudsregimer som sentraliserer og bygger ned tilbud.
 • Grunnleggende velferdstjenester skal ikke kommersialiseres, og en ny regjering skal kraftig redusere omfanget av kommersielle aktører i velferden.
 • Gi små privateide og ideelle barnehagar betre rammevilkår og blant anna gi kommunane moglegheit til å prioritere desse barnehagane.
 • Forberede statlig overtakelse av luftambulansen, og utrede modeller for samarbeid med ideelle, for å avskaffe anbud i tjenesten.
 • Legge til rette for godt samarbeid med frivillig og ideelle aktører i eldreomsorgen.

Internasjonalt samarbeid

Regjeringa vil:

 • Gjennomgå effekten av EØS-midlene som bevilges til sosial og økonomisk utvikling i EØS, i lys av de senere års økning i bevilgning.
 • Styrke demokratiets stilling i verden gjennom å støtte opp under uavhengige domstoler, frie medier, fagforeninger og øvrig sivilsamfunn.

Frivillige organisasjoners integreringsarbeid

Regjeringa vil:

 • Styrke de frivillige organisasjonenes rolle i integreringsarbeidet.
 • Opprette pilotprosjekt for regionale norskopplæringssentre for arbeidsinnvandrere i samarbeid med frivillige organisasjoner og partene i arbeidslivet.

Tros- og livssynssamfunn

Regjeringa vil:

 • Sikre trus- og livssynssamfunn føreseieleg finansiering, men gjennomgå kriteria for støtte.
 • Samarbeide med trus- og livssynssamfunn om å styrkje integreringa, betre likestillinga og auke kunnskapen om norsk lov i livssynsfeltet.
 • Stille krav om at dei administrative organa som forvaltar offentlege tilskot på vegner av trussamfunn, er demokratisk valde og har minst 40 prosent representasjon av kvart kjønn.
 • Krevje full openheit om finansiering av trussamfunn og greie ut om utanlands finansiering av trussamfunn kan bli forbydd.

Idrett og friluftsliv

Regjeringa vil:

 • Ruste opp og byggje fleire idrettsanlegg og lage ein nasjonal plan for idrettsanlegg saman med idrettsbevegelsen.
 • Gjere momskompensasjon for idrettsanlegg regelstyrt.
 • Leggje til rette for at innbyggarar har moglegheit til gratis lån av utstyr til trening og friluftsliv og sørgje for at det blir laga ein plan for tilgang til slikt utlån i kommunane.
 • Sørgje for, i samarbeid med idretten, at fleire fritidsaktivitetar blir tilrettelagde for alle, slik at òg barn med funksjonsnedsetjing og kroniske sjukdommar kan delta.
 • Styrkje arbeidet mot spelavhengigheit, bevare einerettsmodellen og setje i verk tiltak for å forhindre spel på utanlandske spelselskap i Noreg.
 • Utvikle en nasjonal godkjenningsordning for lokal- og regionguider, turledere og fjellførere, i samarbeid med friluftsorganisasjonene.

Tillitsreform

Regjeringa vil:

 • Legge frem en strategi for offentlig sektor som tar brukerorganisasjonene, de tillitsvalgte og ledelsen i alle store offentlige virksomheter med på en forpliktende prosess for hvordan tillitsreformen skal utformes på det enkelte område med følgende formål:
  • Redusere bruken av markedsmekanismer i alle deler av velferdsstaten.
  • Styrke trepartssamarbeidet og rettighetene ansatte har til å bli involvert i alle viktige prosesser, både i staten og i kommunene.
  • Sørge for at store IKT-prosjekter i offentlig sektor styres på en ny og bedre måte basert på tett involvering av brukere og ansatte, og ved å bygge opp kompetanse i
   egen organisasjon fremfor å kjøpe konsulenttjenester.
  • Sikre at offentlige ledere har opplæring i den norske arbeidslivsmodellen og trepartssamarbeidet.

Annet

Regjeringa vil

 • Sørgje for at frivillige landsdekkande kulturvernorganisasjonar får grunnstøtte frå staten.
 • Evaluere museumsreforma, særleg med tanke på kåra for frivilligheita og moglegheitene for å mobilisere lokale ressurspersonar.
 • Gi pensjonistenes organisasjoner forhandlingsrett på andre områder enn reguleringen av pensjonene, og dermed mulighet til å drøfte viktige spørsmål i eldrepolitikken.

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Les personvernerklæring