Hopp til hovedinnholdet

Hovedfunn

Frivillighet i befolkningen

Vi ser at deltakelsen i frivilligheten er på samme nivå som før koronapandemien: 62 % av befolkningen har gjort frivillig innsats i løpet av de siste 12 månedene.

Frivillig innsats fordelt på alder

Ser man på grad av frivillig innsats i de ulike aldersgruppene, viser Frivillighetsbarometeret at de mellom 30-59 år deltar på samme nivå som før pandemien. I den yngste og den eldste aldersgruppen, er andelen som gjør frivillig innsats lavere sammenlignet med før pandemien.

  • I 2020 svarte 68 % av de under 30 år at de hadde gjort frivillig innsats i løpet av det siste året. Til sammenligning, svarer 59 % det samme i 2023.
  • Av de som er 60 år og eldre, svarte 67 % at de hadde gjort frivillig innsats i 2020, mens andelen i 2023 er på 60 %.

Hyppighet på frivillig innsats (per oddetallsår)

Vi ser at av de som gjør frivillig innsats i løpet av et år, svarer de fleste at de har bidratt «noen få ganger». I andelen som svarer at de gjør frivillig innsats «over 10 timer i uken» ser vi en liten økning fra 2021: opp fra 8 % til 9 %. Den samme økningen ser vi også i andelen som gjør innsats mellom 5 og 10 timer.

Motivasjon

I undersøkelsen har vi kartlagt hva som motiverer til frivillig innsats. Viktigst er et ønske om å være til nytte/bidra med noe (52 %), fordi frivilligheten har en samfunnsverdi (38 %), fordi man brenner for en sak (37 %) og fordi det er sosialt (33 %). Disse motivasjonsfaktorene er stabile over tid, og er de samme som er blitt oppgitt i tidligere Frivillighetsbarometere.

Det kommer frem i undersøkelsen at ulike aldersgrupper har noe ulik motivasjon.

  • Under 30 år.

    Ønsket om å være til nytte nevnes noe sjeldnere av de under 30 år sammenlignet med de aldersgruppene. Likevel er det fortsatt denne motivasjonsfaktoren som oppgis av flest (45 %).

    Videre ser vi en tendens til at gruppen av frivillige under 30 år i noe større grad motiveres av individuelle faktorer. Sammenlignet med de andre aldersgruppene, er det flest i denne gruppen som ønsker å få en god arbeidserfaring (18 %), lære noe nytt (20 %) og som er frivillig fordi det er bra for egen psykisk og fysisk helse (27 %).
  • 60 år og oppover.

    For gruppen over 60 år, nevnes særlig de sosiale aspektene ved å være frivillig som motivasjon (38 %), frivillighetens samfunnsverdi (42 %), et ønske om å være til nytte (54 %) og fordi det er bra for egen psykisk og fysisk helse (26 %) som viktige faktorer.

Betydning for demokratiet

Frivillighetsbarometeret viser også holdninger knyttet til frivillige organisasjoners betydning for demokratiet og politisk
engasjement. I undersøkelsen svarer 4 av 5 at et rikt organisasjonsliv er viktig for demokratiet.

Vi ser at det er noe variasjon i de ulike aldersgruppene. Av de som er «helt enig» i at et rikt organisasjonsliv er viktig for demokratiet, tilhører flesteparten 60 år og oppover. Her svarer 51 % «helt enig». Til sammenligning svarer kun 24 % av de under 30 år det samme. I denne gruppen, ser vi heller en tendens til å svare «enig» (45 %).

Videre mener omtrent 2 av 10 at deltakelse i frivillige organisasjoner har noe å si for politisk engasjement.

Denne siden vil oppdateres med flere funn fra undersøkelsen. Du kan laste ned pdf-versjon med flere resultater her.