Hopp til hovedinnholdet

Etiske prinsipper for frivillige organisasjoner

Erklæring om åpenhet og etterrettelighet i frivillige organisasjoner

Vi, de internasjonale NGOene (INGOs) som har undertegnet dette charteret, er uavhengige organisasjoner uten økonomisk formål som arbeider globalt for å fremme menneskerettigheter, varig utvikling, miljøvern, humanitær hjelp og andre allmenne goder.

Våre organisasjoner er stolte over å ha det privilegium å arbeide i mange land og kulturer med mange forskjellige folkeslag og i ulike økonomiske, sosiale og politiske systemer.

Vår berettigelse til å arbeide er basert på universelt godkjente rettigheter som ytrings- og forsamlingsfrihet, på vårt bidrag til demokratisering og på de verdiene vi søker å fremme.

Vår legitimitet springer også ut fra kvaliteten på vårt arbeid og på anerkjennelsen og støtten fra menneskene vi arbeider sammen med og for, fra våre medlemmer, bidragsytere, fra publikum i sin alminnelighet, fra statlige og andre organisasjoner over hele verden.

Vi søker å opprettholde vår legitimitet ved å ivareta alle generasjoners interesser, offentlige og vitenskapelige anliggender, og gjennom å ta ansvar for vårt arbeide og det vi har oppnådd

Vi står for innsyn og etterrettelighet, og ved å undertegne dette charteret søker vi å fremme disse verdiene i enda større grad og forplikte vår INGO til å respektere forutsetningene i charteret.

Hvordan vi arbeider

INGOer kan utfylle, men ikke erstatte regjeringers overordnede rolle og hovedansvar for å fremme rettferdig utvikling og velferd, beskytte menneskerettigheter og verne om økosystemer.

Vi søker også å fremme den private sektors rolle og ansvar for å fremme menneskerettigheter, bærekraftig utvikling og beskyttelse av miljøet.

Vi kan ofte ta opp problemer og saker som regjeringer og andre ikke kan eller er uvillige til å ta opp selv. Gjennom konstruktiv utfordring ønsker vi å fremme godt lederskap og gjøre fremskritt mot våre mål.

Vi ønsker å utvide vårt formål gjennom forskning, anbefalinger og virksomhet. Felles for vårt arbeid er å være tilstede på internasjonalt, nasjonalt, regionalt og lokalt nivå, enten direkte eller i samarbeid med partnere.

Vi samarbeider med andre organisasjoner der dette er den beste måten for å fremme våre respektive mål.

Formålet med charteret

Dette charteret beskriver vår felles forpliktelse til dyktighet, innsyn og ansvarlighet. For å fremvise og bygge videre på disse forpliktelser vil vi:

 • finne frem til og definere felles prinsipper, strategier og praksis,
 • fremme innsyn og ansvarliggjøring både internt og eksternt,
 • arbeide for kommunikasjon med interessenter og
 • forbedre våre ytelser og effektivitet som organisasjoner

Vi erkjenner at innsyn og ansvarlighet er viktig for å oppnå godt lederskap, enten det gjelder regjeringer, bedrifter eller organisasjoner uten økonomisk formål.

Hvor vi enn arbeider, søker vi å sikre at den høye standarden vi forlanger av andre også blir respektert i våre egne organisasjoner.

Charteret utfyller og supplerer eksisterende lover. Det er et frivillig charter og bygger på en rekke eksisterende etiske regler, normer, standarder og retningslinjer.

Vi lover å anvende charteret aktivt på alle strategier, aktiviteter og operasjonell virksomhet. Charteret erstatter ikke eksisterende etiske regler eller praksis som signaturpartene ellers er bundet av, unntatt det som blir spesifisert av dem. Det vedtatte charteret forhindrer ikke signaturpartene i å støtte eller benytte andre midler for å fremme innsyn og ansvarlighet.

Vi vil forbedre charteret gjennom erfaring og ved å ta hensyn til fremtidig utvikling, spesielt når det gjelder forbedring av ansvarlighet og innsyn.

Våre interessenter

Vårt største ansvar er å oppnå våre målsettinger på en effektiv måte, under fullt innsyn og i overensstemmelse med våre verdier. På dette området er vi ansvarlige overfor våre interessenter.

Våre interessenter omfatter:

 • alle mennesker, herunder fremtidige generasjoner, hvis rettigheter vi søker å beskytte og fremme økosystemer som ikke kan snakke for seg selv eller forsvare seg
 • våre medlemmer og støttespillere
 • våre ansatte og frivillige
 • organisasjoner og enkeltmennesker som bidrar økonomisk og med varer og tjenester
 • samarbeidsorganisasjoner, både statlige og ikke-statlige
 • etater hvis tillatelse er nødvendig for at vi skal kunne drive vår virksomhet
 • de som har strategier, virksomheter og atferd som vi ønsker å påvirke
 • media og
 • allmennheten.

Arbeidet med å finne balansen mellom våre interessenters ulike synspunkter vil bli styrt av vår målsetting og prinsippene i dette charteret.

PRINSIPPENE

Respekt for universelle prinsipper

INGOer er grunnlagt på retten til ytrings- og forsamlingsfrihet som er nedfelt i Verdenserklæringen om menneskerettighetene. Vi søker å fremme internasjonal og nasjonal lovgivning som understøtter menneskerettighetene, beskytter økosystemer, bærekraftig utvikling og andre allmenne goder.

Der slike lover ikke finnes, ikke er fullstendig implementert eller krenkes, ønsker vi å fokusere på slike saker for å skape debatt og foreslå egnete hjelpetiltak.

Uavhengighet

Vi tar mål av oss til å være både politisk og økonomisk uavhengige. Vårt lederskap, våre planer og strategier skal være upartiske og uavhengig av regjering, politiske partier og næringsliv.

Ansvarlig virksomhet

Vi vil sikre at vår virksomhet er i samsvar med vårt formål, rotfestet i vårt arbeid og fremmer definerte allmenne interesser.

Vi vil ha en åpen prosess på policyvedtak (også for våre partnere der det er aktuelt), tydelige etiske retningslinjer for valg av strategier, samt metoder for å identifisere og behandle potensielle interessekonflikter mellom. interessentene

Effektive planer

Vi søker genuint samarbeid med partnere på lokalnivå, med NGOer og andre organisasjoner som arbeider for bærekraftig utvikling i tråd med lokale behov.

Ikke-diskriminering

Vi verdsetter, respekterer og søker å oppfordre til mangfold, og vi søker upartiskhet og ikke-diskriminering i all vår virksomhet. For å oppnå dette må organisasjonene utarbeide policies som fremmer mangfold, likhet og likevekt mellom kjønnene, upartiskhet og ikke-diskriminering i all virksomhet både internt og eksternt.

Innsyn

Vi forplikter oss til åpenhet, innsyn og ærlighet om våre strukturer, våre formål, policies og virksomhet. Vi vil aktivt informere våre partnere om oss selv og gjøre informasjonen offentlig tilgjengelig.

Rapportering

Vi søker å etterkomme krav om relevant styring og økonomisk kontroll og rapportering i de landene der vi er basert og arbeider.

Vi rapporterer om vårt arbeid og hva vi har oppnådd minst en gang om året.

Rapportene skal beskrive den enkelte organisasjons

 • formål og verdier
 • mål for planer og aktiviteter og hva man har oppnådd
 • innvirkning på miljøet
 • ledelsesstrukturer og prosesser
 • hovedinntektskilder fra næringsliv, fonds, regjeringer og enkeltpersoner
 • økonomisk resultat
 • overensstemmelse med dette charteret og
 • kontaktdetaljer

Revisjon

Den årlige økonomiske revisjonen skal være i samsvar med relevante lover og praksis og skal utføres av en kvalifisert uavhengig offentlig revisor hvis redegjørelse skal følge med rapporten.

Nøyaktig informasjon

Når vi presenterer og tolker data og forskning, skal vi følge den alminnelig godkjente standard for teknisk nøyaktighet og ærlighet og bruke referanser til uavhengig forskning.

God styring/ledelse

Vi skal kunne holdes ansvarlig for våre aktiviteter og resultater. Vi skal etterkomme dette gjennom å ha tydelig formål, ledelsesstruktur og vedtaksprosess. Vi skal handle i samsvar med vedtatte verdier og prosedyrer, ved å sikre at våre resultater er i samsvar med formålet og ved å rapportere om resultatene på en åpen og nøyaktig måte.

Ledelsesstrukturen i den enkelte organisasjon skal følge relevante lover og tillate innsyn. Vi søker å følge de beste prinsipper og praksis for ledelse. Hver enkelt organisasjon skal i det minst sørge for å ha

 • Et styrende organ som overvåker og evaluerer administrativ leder og kontrollerer planer og budsjett.
 • Organet skal definere overordnet strategi og tilse at den er i overensstemmelse med organisasjonens formål, sikre at ressursene brukes effektivt og formålstjenlig, at prestasjonen måles, at økonomisk integritet er sikret og at offentlig tillit ivaretas; Skriftlige prosedyrer som dekker ansettelse, ansvarsområder og betingelser for medlemmene i det styrende organet og om hvordan man forhindrer og behandler interessekonflikter;
 • Regelmessige generalforsamlinger med myndighet til å utpeke og erstatte medlemmer i det styrende organet.

Vi vil være lydhøre overfor interessentenes forslag om hvordan vi kan forbedre vårt arbeid og vil oppfordre til innspill fra folk hvis interesser blir direkte berørt av våre planer og policies.

Etisk pengeinnsamling

Bidragsytere/givere

Vi respekterer givernes rett til å bli informert om saker som de har gitt penger til, til å bli informert om hvordan deres bidrag er brukt, til å ha sitt navn slettet fra postlister, til å bli informert om innsamlernes status og autoritet, og deres rett til anonymitet unntatt i tilfeller der bidraget er av en slik størrelse at det kan stilles spørsmål om vår uavhengighet.

Bruk av givere

Når vi ber om penger skal vi gi en nøyaktig beskrivelse av aktiviteter og behov. Vår policy og praksis skal sikre at donasjonen fremmer organisasjonens formål. Når bidraget gis til spesifikke formål, skal vi takke for giverens bidrag. Når vi ber folk i sin alminnelighet om å gi til en bestemt sak, skal hver enkelt organisasjon ha en plan for hvordan man skal takle eventuelle underskudd eller overskudd, og bekjentgjøre dette som en del av oppfordringen til å gi.

Gaver

Noen bidrag kan bli gitt i form av varer eller tjenester. For å opprettholde vår effektivitet og uavhengighet skal vi derfor registrere og publisere informasjon om alle viktige sponsorer og gi en klar beskrivelse av verdisettingen av bidraget og hvordan dette inngår i regnskapet. Vi skal også sikre at disse gavene bidrar til at vi når vår målsetting.

Mellommenn

Vi søker å sikre at bidrag som søkes indirekte, som for eksempel gjennom en tredjepart, blir anmodet om og mottatt i full overensstemmelse med vår egen praksis. Dette vil normalt skje i form av en skriftlig avtale mellom partene.

Profesjonell styring

Vi styrer våre organisasjoner på en profesjonell og effektiv måte.

Våre policier og prosedyrer skal fremme dyktighet i alle sammenhenger.

Økonomisk kontroll

Interne økonomiske kontrollrutiner skal sikre effektiv bruk av alle midler og minimere risikoen for misbruk av midler. Vi skal følge prinsippene om beste regnskapspraksis.

Evaluering

Vi søker hele tiden å forbedre vår effektivitet. Vi skal ha definerte evalueringsprosedyrer for styre, ansatte, planer og prosjekter på grunnlag av gjensidig ansvarlighet.

Offentlig kritikk

Vi skal være ansvarlige i vår offentlige kritikk av enkeltpersoner og organisasjoner og sikre at slik kritikk begrenser seg til en ærlig ment offentlig kommentar.

Partnere

Vi erkjenner at organisatorisk integritet også innebærer at vi forsikrer oss om at våre partnere har de samme høye standarder for troverdighet og ansvarlighet, og vi vil iverksette alle nødvendige tiltak for å sikre at det ikke er noen forbindelser med organisasjoner eller personer som er involvert i ulovlig eller uetisk praksis.

Menneskelige ressurser

Vi erkjenner at våre ytelser og vår suksess gjenspeiler kvaliteten på stab og ansatte og ledelse. Vi forplikter oss derfor til å investere i utvikling av menneskelige ressurser.

Godtgjørelse og goder må balanseres mellom offentlighetens forventninger til lønninger i en frivillig, non-profit organisasjon og behovet for å tiltrekke seg og beholde den kvalifiserte arbeidskraften vi trenger for å oppfylle våre mål. Vår personalpolitikk skal søke å være i overensstemmelse med internasjonal og nasjonal arbeidslovgivning og sørge for at vi er best innen frivillig sektor når det gjelder ansattes og frivilliges rettigheter til helse og sikkerhet på arbeidsplassen. Prosedyrer for regelmessig evaluering av de ansattes ytelse skal inngå i personalpolitikken.

Bestikkelser og korrupsjon

Personalpolitikken skal inneholde spesielle tiltak for å forhindre bestikkelser og korrupsjon av ansatte eller andre som arbeider for eller på vegne av organisasjonen.

Respekt for seksuell integritet

Vi fordømmer seksuell utnyttelse, misbruk og enhver form for diskriminering. Vi skal ha en policy i alle planer og aktiviteter som respekterer seksuell integritet og forbyr kjønnsbasert trakassering, seksuell utnyttelse og diskriminering.

Varslere

Ansatte skal ha mulighet til og oppfordres til å gjøre ledelsen oppmerksom på aktiviteter som ikke er i overensstemmelse med loven eller med vårt formål og forpliktelser, herunder brudd på forordningene i denne kodeksen.

Last ned den engelske versjonen (pdf)

Se også http://www.ingoaccountabilitycharter.org

Etikk i frivillige organisasjoner

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Les personvernerklæring