Hopp til hovedinnholdet

Barn som lever i fattigdom

Publisert:
Oppdatert:
Barn
Foto: Maria Saxegaard

Over 100 000 barn vokser opp i familier med vedvarende lavinntekt. Forskning viser at ungdom fra høyere sosiale lag oftest deltar i organiserte fritidsaktiviteter, mens ungdom fra lavere sosiale lag bruke mer tid på skjermbaserte aktiviteter. Sammen med KS skal vi blant annet fasilitere tre læringsnettverk om barn og unges deltakelse i fritidsaktiviteter.

Over 100 000 eller ett av ti barn vokser opp i familier med vedvarende lavinntekt. Det vil si at familien har en gjennomsnittlig inntekt på under 60 % av gjennomsnittlig medianinntekten de siste tre årene. For en enslig forsørger med tre barn tilsvarer dette en samlet inntekt på 402 900,-. Regjeringens strategi Barn som lever i fattigdom peker på 64 tiltak for å dempe effektene av å vokse opp i fattigdom. Et sentralt virkemiddel er å skape et godt samarbeid mellom offentlig og frivillig sektor. Sammen med KS skal vi blant annet fasilitere tre læringsnettverk om barn og unges deltakelse i fritidsaktiviteter. Gjennom dette håper vi at flere kommuner får vist frem sine gode prosjekter slik at resten kan lære og flere barn og unge får delta i fritidsaktiviteter.

Fritidsarenaer er sentrale for barns utvikling av sosiale ferdigheter, de bidrar til tilhørighet og felleskap og de forbereder barn og unge for samfunnsdeltakelse senere i livet. 60 % av de mellom 13 og 19 år er medlemmer i en organisasjon og nesten 90 % sier at de har vært medlem en gang. Selv om en stor andel er med i organisasjoner ser forskerne også at ungdom fra høyere sosiale lag oftest deltar i organiserte fritidsaktiviteter, mens ungdom fra lavere sosiale lag bruker mer tid på skjermbaserte aktiviteter.

Ett av tiltakene, tiltak 28: Nasjonal tilskuddsordning mot barnefattigdom har nettopp blitt evaluert av FAFO. Formålet med ordningen er å motvirke og/eller dempe konsekvensene av å vokse opp i fattigdom. Evalueringen viser at kommuner som mottar tilskudd har en større innsats og lykkes bedre enn kommuner som ikke mottar tilskudd. Nesten alle kommuner mener det er viktig med politisk oppmerksomhet på lokalt nivå om temaet barnefattigdom. Men bare 50 % av de som får tilskudd svarer at temaet får politisk oppmerksomhet i sin kommune og kun 25 % i kommuner som ikke får tilskudd. En viktig anbefaling i evalueringen er at knutepunktsfunksjonen bør styrkes og tydeliggjøres.

Det er en relativt god sammenheng mellom kommunenes opplevelse av om det er mange barn som vokser opp i fattigdom og SSB sin statistikk. Men 50 % av kommunene som selv rapporterer at de har lite barnefattigdom vokser over 10 % av barna opp i fattige familier.

Ett annet viktig tiltak, er tiltak 39: Fritidsaktiviteter for alle er et tiltak der Frivillighet Norge sammen med KS og flere frivillige organisasjoner bidrar med vår kompetanse i arbeidet med Fritidserklæringen. Målet med Fritidserklæringen er å skape muligheter for deltakelse gjennom å engasjere lokale aktører som i samarbeid skal få til lokale løsninger som kan bidra til å inkludere barn og unge som står utenfor organiserte fritidsaktiviteter. Frivillig sektor og KS skal i 2018 ha ett stort fokus på dette arbeidet og det vil bli gjennomført flere prosjekter rundt i Norge der vi samarbeider tett.

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Les personvernerklæring