Hopp til hovedinnholdet

Lansering av ny Handlingsplan «Alle inkludert!»

Publisert:
Oppdatert:
Collage med Kulturminister som prater og skjermbilde av rapport
Kultur og likestillingsminister Lubna Jaffery presenterte den nye handlingsplanen på kulturhuset Veitvet i Oslo. Foro: Birgitte Heneide/ Frivillighet Norge

Kultur- og likestillingsdepartementet har lansert en ny handlingsplan for like muligheter til å delta i kultur-, idretts- og friluftslivsaktiviteter 2024-2026. Den ble lansert på Veitvet kultursenter i Oslo.

Formålet med handlingsplanen er like muligheter til å delta i kultur- idretts- og friluftslivsaktiviteter for barn og unge i hele landet. Det er vært en god innspillsprosess hvor Frivillighet Norge og de andre paraplyorganisasjonene i frivillig sektor har blitt involvert og hørt.

Kulturminister Lubna Jaffery trakk frem denne gode prosesse da hun la frem handlingsplanen med stor entusiasme.

–Folk har gjort et grundig arbeid - både i kommunestyrer og ungdomsråd, innspill kommer fra enkeltpersoner, organisasjoner og næringsliv. Vi har også hatt nær og god dialog med paraplyorganisasjonene Frivillighet Norge, Landsrådet for barne- og ungdomsorganisasjoner, Norges idrettsforbund, Kulturalliansen, Ungdom og Fritid, Norsk Friluftsliv og KS.

– Sammen kan vi skape innenforskap. Vi kan lage trygge og levende fritidsrom der alle får være med. Og det er det handlingsplanen skal bidra til. Det handler om samarbeid, inkludering og innsats. Og det handler om økonomi og penger, sier Jaffery i sin tale på lanseringen.

Innsatsområdene i handlingsplanen er å:

  • Få ned prisene på aktiviteter
  • Gi god og tilgjengelig informasjon om aktiviteter og tilbud
  • Gjøre et større mangfold av tilbud tilgjengelig for flere
  • Stimulere til mer og nye former for samhandling
  • Styrke barn og unges stemme og medvirkning i fritids- og kulturaktiviteter
  • Få mer kunnskap om sosial ulikhet og effekter av tiltak

Handlingsplanen har over 40 tiltak for å oppnå disse målene

Reaksjonene under lanseringen

Styreleder i LNU – Landsrådet for barne- og ungdomsorganisasjonene i Norge, Margrete Bjørge Katanasho trakk frem sine favoritter på lanseringen:

  • å prioritere de brede og enkle tilskuddsordningene
  • å satse på mangfold av aktivitetesfelleskap
  • å løfte barn og unges medvirkning.

– Skal vi lykkes må vi som står med skoa på i feltet, få tillitt til å iverksette løsninger som er best egna til å få med flere i akkurat vår organisasjon, påpeker Katanasho.

Gunn-Marit Helgesen, leder i KS er veldig klar for å være med å bidra til handlingsplanen

– Vi er glade for at regjeringen i handlingsplanen sier at man vil støtte opp om arbeidet som KS gjør sammen med Frivillighet Norge på kommunal frivillighetspolitikk.

– Vi vil gjerne bidra til å kartlegge «gode eksempler på samarbeid mellom frivillig sektor og skolene som bidrar til at flere barn og unge deltar på fritidsaktiviteter», i et arbeid med «digitale verktøy og rutiner som sikrer informasjon om lokale aktivitetstilbud» og å «samle erfaringer med transporttiltak i regi av kommuner, fylkeskommuner og andre for å sikre at barn og unge får delta på fritidstiltak»

Barne- og familieminister Kjersti Toppe støtter også opp om handlingsplanen

– Regjeringen vil legge tilrette for at alle barn uansett bakgrunn kan delta i fritidsaktiviteter, vi må jobbe for å imøtekomme barrierene, sier Toppe i sin tale.

– Det felleskapet som barn og unge kjenner på når de deltar i en fritidsaktivitet den er veldig viktig.

David Musavi fra Kulturtanken påpekte behovet for en samlet oversikt over aktiviteter og informasjon for å overvinne økonomiske barrierer.

– En løsning for å lage dette kunne vært å lage en nasjonal nettside som også forteller om støtteordninger, sier Musavi. Frivillighet Norge sitt verktøy Ungfritid.no er en fungerende slik nettside som også er nevnt i Handlingsplanen.

Frivillighet Norges arbeid med handlingsplanen

Frivillighet Norge samarbeider med flere aktører og utforsker nye løsninger på gjenbruk av data, med mål om å gjøre det enklere å drive lokallag og rekruttere til frivillige organisasjoner. Vi inviterer også kommunene til samarbeidsavtaler for økt deltakelse.

Gjennom arbeidet med Fritidserklæringen jobber vi for å bidra til å få på plass gode samarbeid mellom frivilligheten og kommunene, spre gode eksempler om ordninger for å dekke kostnader til fritidsaktiviteter for barn i familier som har behov for dette, samt styrke barn og unges medvirkning i arbeid med barn og unges fritid.

Frivillighet Norge har møter med DigiUng, KS digital og NIF digital, og vi vil jobbe sammen for at det skal bli enklere å rekruttere til lokallagene ute i kommunene. Det pågår allerede mange prosjekter som fjerner barrierer for deltakelse, som bidrar til samarbeid mellom sektorene, synliggjør muligheten for å delta på aktiviteter og ser på muligheter for å gjenbruke data. Vi tester nå også ut metoder for friluftsorganisasjoner, fritidsklubber og kulturorganisasjoner, men et slikt arbeid koster kapasitet og kompetanse.

– Frivilligheten er en viktig arena for å inkludere barn og unge og motvirke utenforskap. Handlingsplanen viser at regjeringen har ambisjoner, og nå må disse følges opp i praksis. Vi håper regjeringen vil legge til rette for at bredden av frivillige organisasjoner kan bidra i arbeidet ved å finansiere nasjonale løsninger og tiltak, sier generalsekretær i Frivillighet Norge, Stian Slotterøy Johnsen.

Les hele handlingsplanen ”Alle inkludert! – Handlingsplan for like muligheter til å delta i kultur-, idretts- og friluftslivsaktiviteter, 2024-2026

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Les personvernerklæring