Hopp til hovedinnholdet

Debatten om frivillighetsmeldingen

Publisert:
Oppdatert:
Grunde Almeland på Stortingets nett-TV
Saksordfører Grunde Almeland (Venstre) utfordret de frivillige organisasjonene til å jobbe for å nå flere for å oppnå bredere deltakelse. Foto: Stortingets nett-TV.

16. mai 2019 diskuterte Stortinget frivillighetsmeldingen – Frivilligheita – sterk, sjølvstendig, mangfaldig. Overordnet for debatten er at partiene er enige om at frivilligheten er en viktig del av det norske samfunnet og det er heller ikke stor uenighet om frivillighetsmeldingen.

Frivillighet Norge har levert skriftlig og muntlig innspill til meldingen og har spesielt fokusert på kravet om en rettighetsfestet og fullfinansiert momskompensasjon. Her er våre kommentarer til innstillingen fra familie- og kulturkomiteen.

Overordnet for debatten er at partiene er enige om at frivilligheten er en viktig del av det norske samfunnet og det er heller ikke stor uenighet om frivillighetsmeldingen.

Posisjonspartiene (H, FrP, V, KrF) trakk frem synet på frivillighet som en forskjell mellom dem og deler av opposisjonen. Dette hadde grunnlag i en merknad fra Ap og Sp om at en vektlegging av forebygging skal også være styrende for frivillighetspolitikken. Diskusjonen gikk på hvorvidt, i hvilken grad og eventuelt hvordan overordnede politiske mål skal kunne legge føringer for frivillighetspolitikken.

- Veldig mange samfunnsmål kan nås lettere og på en bedre måte hvis vi legger til rette for frivillighetet, sa stortingsrepresentant Trond Giske fra Arbeiderpartiet.

- Frivilligheten har en egenverdi og den skal ikke være et instrument for å oppnå andre mål som vi politikere mener er legitime eller viktige, sa stortingsrepresentant Tage Pettersen fra Høyre.

Saksordfører Grunde Almeland (Venstre) utfordret de frivillige organisasjonene i sitt innlegg. Han oppfordret til å jobbe for å nå flere for å oppnå bredere deltakelse og henviste til meldingens mål om bred deltakelse.

- Det er en utfordring at noen grupper systematisk faller utenfor frivilligheten og det bør innføres tiltak som motvirker nettopp dette, sa stortingsrepresentant Grunde Almeland fra Venstre.

Flere var i debatten opptatt av en inkluderende frivillighet og at økonomiske og sosiale faktorer ikke skal avgjøre om en kan delta eller ikke.

Frivillighetens hovedkrav har vært, og er, rettighetsfestet og full momskompensasjon. Dette ble foreslått av Sp, Ap og SV (forslag nr. 3) med støtte fra Rødt og MDG, men fikk ikke flertall. Posisjonspartiene henviste til forslaget i meldingen om opptrapping til 1,8 milliarder i potten for momskompensasjon og at dette er en historisk høy sum. Opposisjonen henviste til Frivillighet Norge og frivillighetens krav og beregninger som viser at 1,8 milliarder ikke vil gi full kompensasjon. Flertallet leverte imidlertid en merknad som ber regjeringen vurdere nivået på nytt dersom antallet som søker kompensasjon øker.

I tillegg ble behovet for forenkling løftet av flere representanter, det samme gjaldt frivillighetens tilgang til lokaler. Her ble det også nevnt at norske kommuner bør legge til rette for frivilligheten.

- Dette er en melding for statens frivillighetspolitikk. Vi mener også at kommuner bør ha en frivillighetspolitikk, sa Trine Skei Grande, Kultur- og likestillingsminister.

Hele debatten kan du se her.

Ikke overraskende, da regjeringspartiene har flertall i Stortinget, ble alle forslag nedstemt i salen. Forslagene som ble fremmet var:

  • Forslag nr. 1 fra Arbeidarpartiet, Senterpartiet, Sosialistisk Venstreparti

Stortinget ber regjeringen forsterke arbeidet mot utenlandske spillselskaper i Norge, med spesiell vekt på å arbeide mot markedsføringen av ulovlige spill overfor det norske markedet.

  • Forslag nr. 2 fra Arbeidarpartiet, Senterpartiet, Sosialistisk Venstreparti

Stortinget ber regjeringen sørge for at LNU og Frivillighet Norge får en aktiv rolle i utviklingen av «fritidskortet».

  • Forslag nr. 3 fra Arbeidarpartiet, Senterpartiet, Sosialistisk Venstreparti

Stortinget ber regjeringen legge frem forslag om å omgjøre merverdiavgiftskompensasjonen til frivillige organisasjoner til en regelstyrt ordning, hvor prosentandelen som refunderes, opptrappes jevnlig, slik at den om fire år er på 100 pst.

  • Forslag nr. 4 fra Arbeidarpartiet, Senterpartiet, Sosialistisk Venstreparti

Stortinget ber regjeringen om å gjenopprette tidligere post for frivilligsentralene i Kulturdepartementets budsjett.

  • Forslag nr. 5 fra Arbeidarpartiet, Senterpartiet

Stortinget ber regjeringen om å involvere Frivillighet Norge og LNU aktivt i alt utviklingsarbeid som omtales som tiltak i Meld. St. 10 (2018–2019).

  • Forslag nr. 6 fra Arbeidarpartiet, Senterpartiet

Stortinget ber regjeringen sørge for en betydelig reduksjon i byråkratiet for frivilligheten, og om å involvere frivilligheten aktivt i dette arbeidet.

  • Forslag nr. 7 fra Arbeidarpartiet, Senterpartiet

Stortinget ber regjeringen om å sørge for at representanter for Frivillighet Norge og LNU tas inn i det foreslåtte forenklingsrådet.

  • Forslag nr. 8 fra Senterpartiet, Sosialistisk Venstreparti

Stortinget ber regjeringen bedre de økonomiske rammevilkårene for organisasjonseide kulturbygg ved at merverdiavgiftskompensasjon også blir gitt for ny-, på- og ombyggingskostnader for bygg, anlegg eller annen fast eiendom.

  • Forslag nr. 9 fra Sosialistisk Venstreparti

Stortinget ber regjeringen fastsette i forskrift at frivillige lag og foreninger skal ha tilgang til kommunale bygg for sine aktiviteter og arrangementer.

Her finner dere oversikt over voteringen i Stortinget med hva de ulike partiene stemte.

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Les personvernerklæring