Hopp til hovedinnholdet

Dette sier Stortinget om Frivillighetsmeldingen

Publisert:
Oppdatert:
Stortinget
Foto: Stortinget

Mange av Frivillighet Norges innspill er omtalt i Familie- og kulturkomiteens innstilling. Opposisjonspartiene foreslår rettighetsfesting og opptrapping til full momskompensasjon over en fireårsperiode.

Frivillighetsmeldingen ble presentert på Frivillighetens dag 5. desember 2018 og oversendt til Stortinget fra Kongen i statsråd 7. desember 2018. Frivillighet Norge hadde tidligere levert et innspill til Frivillighetsmeldingen, basert på innspill fra våre medlemsorganisasjoner.

Frivillighet Norges innspill

Frivillighet Norges innspill var delt opp i fem hovedtemaer, som har hvert sitt hovedinnspill og flere underpunkter. De fem hovedinnspillene var:

 1. Under ”Økonomi”: Bidra til økt aktivitet og utvikling i frivilligheten gjennom full og rettighetsfestet momskompensasjon.
 2. Under ”Forutsigbare rammebetingelser”: Styrk samspillet og samarbeidet med frivilligheten gjennom forenkling og en mer helhetlig frivillighetspolitikk både nasjonalt og lokalt.
 3. Under ”Sikre inkludering og deltakelse”: Bidra til at frivilligheten kan styrke rekrutteringen og skoleringen av nye aktive medlemmer og frivillige gjennom breddetiltak som kommer hele frivilligheten til gode.
 4. Under ”Digitalisering”: Frivillighet Norge oppfordrer regjeringen til å bidra til digitalisering av frivilligheten ved å støtte organisasjonene med kompetanse, verktøy og erfaringsutveksling.
 5. Under ”Synlighet, kunnskap og anerkjennelse”: Frivillighet Norge ber om at frivillighetsmeldingen gir frivilligheten anerkjennelse ved å styrke kompetansehevingen i organisasjonene og inkludere frivilligheten tidlig i beslutningsprosesser.

Tirsdag 19. februar ble det arrangert åpen høring med en rekke frivillige organisasjoner. Så godt som alle organisasjonene tok opp frivillighetens momskrav.

Innstillingen fra Familie- og kulturkomiteen ble lagt frem 30. april. Når en komite på Stortinget behandler en stortingsmelding er det vanlig at partiene vedtar merknader og kommer med forslag til ny politikk på området meldingen dekker. Merknadene og forslagene stilles av forskjellige partier, enten alene eller sammen med andre partier. Frivillighet Norge har gått gjennom merknadene og forslagene, og funnet fram de som er mest relevante for oss.

Momskompensasjon

Frivillighetens viktigste krav til Frivillighetsmeldingen har vært rettighetsfestet og full momskompensasjon. Dessverre har vi ikke fått gjennomslag for dette hos regjeringspartiene. De har imidlertid vedtatt en merknad som presiserer at ordningen er en kompensasjon og ikke et generelt tilskudd:

«Fleirtalet vil presisera at momskompensasjonsordninga er ei ordning som søker å kompensera frivillige organisasjonar for utgiftene dei har til meirverdiavgift.».

I meldingen blir momskompensasjonen beskrevet som «i praksis en grunnstøtte» til frivillige organisasjoner. Flertallet åpner også døren for at rammen for momskompensasjon kan økes ut over opptrappingsplanen er foreslått fra regjeringen i meldingen:

«Fleirtalet oppmodar derfor regjeringa til å følge med på utviklinga, og eventuelt foreta ei ny vurdering av momskompensasjonsnivået om søkartalet er mykje høgare enn venta.»

Denne oppfordringen er knyttet til antallet søkere, men illustrerer samtidig Frivillighet Norges poeng om at ordningen svekkes når den ikke er rettighetsfestet. Selv om dette ikke er et gjennomslag for Frivillighet Norges krav, er det en bevegelse som kan gi noe større handlingsrom i inneværende periode.

- Det er positivt at regjeringspartiene slår fast at momskompensasjon ikke er støtte. Dette er penger frivilligheten har betalt i avgift til staten og som skal kompenseres. Samtidig er det skuffende at regjeringspartiene ikke bruker denne muligheten til å få på plass en rettighetsfestet og fullfinansiert momsordning, sier generalsekretær i Frivillighet Norge, Stian Slotterøy Johnsen.

Opposisjonens forslag til vedtak i saken, fra Ap, Senterpartiet og SV, er i praksis det samme som Frivillighet Norges krav:

«Stortinget ber regjeringen legge frem forslag om å omgjøre momskompensasjonen til frivillige organisasjoner til en regelstyrt ordning, hvor prosentandelen som refunderes opptrappes jevnlig, slik at den om fire år er på 100 pst.»

- Dette er et viktig gjennomslag for frivilligheten, og viser at opposisjonspartiene har lyttet til frivillighetens klare melding: Med full og rettighetsfestet momskompensasjon kan vi skape mer aktivitet for flere mennesker, sier Slotterøy Johnsen. 

Andre tema i innstillingen til Frivillighetsmeldingen

Frivillighet Norges innspill til Frivillighetsmeldingen i forkant og i høringsprosessen er godt behandlet i Familie- og kulturkomiteens innstilling:

 • Flertallet i Kulturkomiteen, Høyre, Venstre, FrP og KrF, mener det er viktig med en fortsatt satsning på Fritidserklæringa og på å inkludere de som faller utenfor. De understreker betydningen av at frivilligheten disponerer midler til økt deltakelse fritt. Medlemmene fra Arbeiderpartiet, Senterpartiet og SV viser til at regjeringens ide om et fritidskort er tatt opp av mange i høringa selv om det ikke står omtalt i meldinga. De foreslår at Frivillighet Norge og LNU får en aktiv rolle i utviklingen av dette kortet.
 • Kulturkomiteen understreker at gode tilskuddsordninger som favner bredt nok og ikke er for byråkratiske, avler sterke frivillige initiativ. Komiteen mener Frivillighetsregisteret gir trygghet for at midler går til frivillig virksomhet, og at dette kan være et godt utgangspunkt for å vurdere om organisasjoner skal få støtte.
 • Arbeiderpartiet, Senterpartiet og SV viser til Frivillighet Norges innspill om at finansieringen av frivilligheten i dag bindes til å løse nasjonale og lokale mål som myndighetene har formulert og at mange små prosjektpotter gjør at frivillige organisasjonene bruker mye tid på søknadsskriving og rapportering. Partiene argumenterer derfor for en betydelig økning i frie midler til frivilligheten og for å innføre mer flerårig støtte. Arbeiderpartiet ønsker også at Frivillighet Norge og LNU skal gis en aktiv deltakerrolle i forenklingsarbeidet, inkludert forenkling av støtteordninger.
 • Komiteen er opptatt av lokaler til frivillighet. Et flertall bestående av Høyre, FrP, Venstre, KrF og SV understreker at gratis eller rimelig tilgang på lokaler og arealer er et av myndighetenes viktigste bidrag til aktivitet og mener Kommune-Norge må oppfordres til å gi økt tilgjengelighet til offentlige lokaler. SV og Senterpartiet støtter Frivillighet Norges innspill om at idrettsanlegg og andre typer organisasjonseide bygg og anlegg må likebehandles når det gjelder moms, og fremmer følgende forslag: «Stortinget ber regjeringen bedre de økonomiske rammevilkårene for organisasjonseide kulturbygg ved at momskompensasjon også blir gitt for ny-, på- og ombyggingskostnader for bygg, anlegg eller annen fast eiendom». I tillegg foreslår SV at regjeringen fastsetter i forskrift at frivillige organisasjoner skal ha tilgang til kommunale bygg for sine aktiviteter og arrangement.
 • Kulturkomiteen mener også det er et stort behov for forenkling i frivilligheten og har flere merknader her. En samla komite mener Frivillighet Norge og LNU bør involveres når innretning og representasjon i et forenklingsråd skal avgjøres. Arbeiderpartiet og Senterpartiet ber regjeringen sørge for en betydelig reduksjon i byråkratiet for frivilligheten og å involvere frivilligheten i dette arbeidet. SV viser til at Frivillighet Norge selv mener Frivillighetsregisteret er et av de viktigste virkemidlene for forenkling.
 • Frivillighetsregisteret kommer også igjen under avsnittet om digitalisering, der komiteen støtter regjeringen i at registeret skal brukes som inngangsportal i statlige ordninger i større grad.

Hele innstillingen er tilgjengelig på Stortingets nettsider.

Lik og del #momskomp

Frem til Frivillighetsmeldingen skal diskuteres i Stortinget 16. mai ønsker Frivillighet Norge å skape oppmerksomhet om vårt krav om rettighetsfestet og full momskompensasjon. Vi vil dele bilder av frivillighet og informasjon om momskravet i sosiale medier og inviterer alle til å være med å dele og like disse. Del gjerne også egne bilder i deres kanaler med #momskomp.

Budskapet er at det er urimelig at penger som kunne gått til mer frivillig aktivitet blir borte i avgift til staten og at dersom vi får gjennomslag for vårt krav kan vi gjøre enda mer av det gode arbeidet vi allerede gjør.

Kontakt Janne Nyhus (janne@frivillighetnorge.no) for mer informasjon om dette arbeidet.

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Les personvernerklæring