Hopp til hovedinnholdet

Dette betyr statsbudsjettet for frivilligheten

Publisert:
Oppdatert:
Barn med grønne uniformer, spiller i korps , blåserekka i front

Regjeringen la fram sitt forslag til statsbudsjett fredag 6. oktober. Frivillighet Norge er glad for at momskompensasjonsordningen er prioritert, men savner kraftfulle tiltak for økt deltakelse og inkludering. Her er noen av de viktigste punktene for frivilligheten.

Momskompensasjon og skattefradragsordningen for gaver

Momskompensasjonsordningen for frivilligheten er styrket og rammen økt til 2,44 mrd kroner, men regjeringen innfrir ikke sitt løfte om å regelstyre ordningen. Frivillighet Norge er bekymret for at rammen trolig ikke vil holde til full momskompensasjon.

Skattefradragsordningen for gaver videreføres på samme nivå som i år med et maksimalt fradrag på 25 000 kroner per person.

Gode mål for frivillighetspolitikken

Hovedmålene for frivillighetspolitikken er beskrevet i budsjettforslaget: bred deltakelse og aktivitet i hele landet, gode rammevilkår for en mangfoldig frivillig sektor, enkle regelverk og ordninger og en samordnet frivillighetspolitikk.

Frivillighet Norge mener at målene for frivillighetspolitikken er gode, og vi er glade for at både regjeringen og partiene på Stortinget støtter opp om en mangfoldig frivillighet med bred deltakelse.

Deltakelse i frivilligheten forebygger ensomhet, og gir god folkehelse. Frivilligheten må nå ut til dem som trenger det mest og vi må jobbe med barrierene for deltagelse, mangfold og inkludering.

Savner kraftfulle tiltak for økt deltakelse og inkludering

Det er positivt at det skal lages en handlingsplan og for å styrke barn og unges deltakelse, og det er bra at det settes av 10 millioner til å følge opp tiltak i handlingsplanen i 2024. Men det er skuffende at regjeringen ikke øker rammen for i tilskuddsordningen for å inkludere barn og unge i tråd med forventet pris- og lønnsvekst. Det betyr i praksis at dette arbeidet svekkes samtidig som behovet er økende. Det er viktig å opprettholde eksisterende gode og etablerte tiltak, og her er det behov for mer kraftfulle tiltak.

Prisstigning og økte renter gjør at stadig flere sliter med økonomien. Det gjør at økonomi blir en større barriere for deltakelse og at flere får behov for frivillige organisasjoners ulike hjelpetilbud. Dette budsjettet inneholder dessverre ingen satsning på å styrke frivillighetens bidrag på disse områdene.

Frivillighet Norge er skuffet over at regjeringen ikke har lagt inn midler til utvikling og synliggjøring av frivillighetens felles gratis verktøy for å rekruttere frivillige og deltakere, Frivillig.no og Ungfritid.no. Disse verktøyene rekrutterer bredt og effektivt på tvers av interesser, målgrupper og geografi, og bør styrkes i tiden fremover.

Samordnet frivillighetspolitikk med mål om forenkling

For å bidra til en mer samordnet frivillighetspolitikk vil Kultur- og likestillingsdepartementet opprette en tverrdepartemental samarbeidsgruppe med frivillighetspolitikk som tema.

Det er bra at Kultur- og likestillingsdepartementet tar en tydeligere rolle på tvers av departementene for å bidra til forenkling og en mer samordnet frivillighetspolitikk. Frivillighet Norge jobber for at mest mulig tid skal gå til organisasjoners kjernevirksomhet og aktiviteter, og minst mulig til administrasjon og rapportering. Forenkling er et viktig verktøy i denne jobben. Det samme er arbeidet for at statlige tilskudd i større grad skal gis som frie driftsmidler, heller enn prosjektmidler. Forutsigbarhet er en av nøklene til å utløse et større potensiale for frivillig engasjement.

Øvrige punkter

  • Tilskudd til studieforbund fra Kulturdepartementet foreslås økt med 16 millioner kroner.
  • Strømstøtteordningen til frivillige organisasjoner skal videreføres ut 2024 og det er foreslått bevilget 140 millioner kroner til ordningen.
  • Momskompensasjonsordningen for bygging av idrettsanlegg foreslås økt med 19 millioner kroner sammenlignet med revidert budsjett for 2023.
  • Regjeringen foreslår å bevilge 259 millioner kroner til frivilligsentraler.
  • Grunnstøtteordningen til barne- og ungdomsorganisasjoner foreslås økt med 14 millioner kroner sammenlignet med revidert budsjett for 2023.

Se også vår samleside om arbeidet med statsbudsjettet for 2024.

Kontaktperson

Bilde av Stian Slotterøy Johnsen
Stian Slotterøy Johnsen
Generalsekretær
959 33 862
stian@frivillighetnorge.no

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Les personvernerklæring