Hopp til hovedinnholdet

Foreldrenes ressurser påvirker barn og unges deltakelse i fritidsaktiviteter

Publisert:
Oppdatert:
En voksen mann med Røde Kors-uniform viser et gutt hjertekompressjoner.
Foto: Hedvig Kolboholen

En ny rapport viser at sosial ulikhet i stor grad påvirker om barn og unge deltar i fritidsaktiviteter og hvilke aktiviteter de deltar på. De som kommer fra hjem med mest ressurser har nesten dobbelt så høy sannsynlighet for å delta i organiserte fritidsaktiviteter, enn de som kommer fra hjem med minst. Frivillighet Norge mener det er viktig at vi hele tiden får vite mer om barn og unges muligheter, slik at vi kan bli flinkere til å inkludere enda flere.

Barn og unge har rett på en meningsfull fritid. Det viktigste er at alle skal få mulighet til å delta i aktiviteter som er morsomme og meningsfulle å delta på for den enkelte. Samtidig vet vi at deltakelse gir en hel del fordeler - både for den enkelte og for samfunnet - som gjør det enda viktigere at alle får være med, sier generalsekretær i Frivillighet Norge Stian Slotterøy Johnsen.

Rapporten ble lansert på et webinar hvor Frivillighet Norge sammen med KS og LNU var invitert til å kommentere innholdet. Frivillighet Norge presenterte sin dugnad for økt deltakelse hvor det jobbes med å samle og synliggjøre aktiviteter for barn og unge og øke organisasjonenes kompetanse om hvordan de kan rekruttere bredere og ta imot barn og unge med ulike bakgrunner. Oppslagstavlen ungfritid.no er et viktig tiltak i prosjektet.

En stor del av fritidstilbudet for barn og unge skjer i frivillige organisasjoner, så her er vi viktige samfunnsaktører som må ta et samfunnsansvar. I tillegg har organisasjonene et ønske om at alle skal kunne delta. Da må vi også se på barrierer for deltakelse, om det er systematiske ulikheter og hva disse skyldes, mener Slotterøy Johnsen.

«Alle skal få mulighet til å delta i aktiviteter som er morsomme å meningsfulle å delta på for den enkelte.»

Stian Slotterøy Johnsen
Generalsekretær, Frivillighet Norge

Barn og unges deltakelse

De fleste barn og unge deltar i organiserte fritidsaktiviteter med 88 prosent som sier at de har vært med i en fritidsaktivitet etter at de fylte 10 år. Samtidig sier 12 prosent at de ikke har vært med. Det er en lavere andel som sier de deltar tre til fire ganger eller oftere i løpet av en måned med 63 prosent deltakelse. Rapporten tar utgangspunkt i tallene om regelmessig deltakelse.

Graf som viser deltakelse i ulike aktiviteter.
Fra rapporten: Sosial ulikhet i barn og unges deltakelse i organiserte fritidsaktiviteter 2021

Ungdom deltar mindre i regelmessige aktiviteter etter hvert som de blir eldre. Unntaket er deltakelse i religiøse foreninger. Det er størst nedgang i den aktive deltakelsen i ungdomsklubbene.

Deltakelsen i organiserte fritidsaktiviteter har vært stabil blant ungdom de siste årene.

Foreldrenes ressurser

Rapporten ser på foreldrenes ressurser og bak begrepet “sosioøkonomisk bakgrunn” ligger informasjon om foreldrenes utdanningsnivå, antall bøker i hjemmet og foreldrenes velstandsnivå. Det er også sett på forskjellen økonomiske og kulturelle ressurser gir av påvirkning på deltakelsen.

Rapporten viser at andelen som deltar øker med familiens ressursnivå. Forskjellene er tydelige, spesielt innenfor idrett og kulturelle fritidsaktiviteter. Familiebakgrunnen påvirker også frafallet som er større for ungdom fra familier med lav sosioøkonomisk status.

Familiens økonomiske ressurser er det som betyr mest for deltakelse i idrett og fritidsklubb, mens for kulturelle fritidsaktiviteter har økonomi ingen betydning. Det har derimot kulturelle ressurser.

andel som deltar regelmessig i organiserte fritidsaktiviteter etter sosioøkonomiske kvintiler
Fra rapporten: Sosial ulikhet i barn og unges deltakelse i organiserte fritidsaktiviteter 2021

Betydningen av økonomiske og kulturelle ressurser er lik gjennom perioden fra 2014 – 2019. Unntaket er idretten hvor økonomiske ressursers betydning har økt.

Geografiske forskjeller

Det er stor variasjon i andelen som deltar regelmessig i fritidsaktiviteter i ulike kommuner og rapporten viser at det er sosiale forskjeller i deltakelse over hele landet.

I mindre sentrale områder bor ungdom oftere i familier med få sosioøkonomiske ressurser. Samtidig viser rapporten at i disse kommunene er disse ungdommene i større grad med i organiserte fritidsaktiviteter.

Innvandrerbakgrunn

Det er forskjeller i deltakelse basert på landbakgrunn i deltakelse og type aktivitet. Rapporten viser at ungdom fra ikke-vestlig landbakgrunn deltar i høyere grad enn ungdom med norsk bakgrunn når en kontrollerer for sosioøkonomisk status og bostedskommune.

Sosioøkonomiske ressurser er en viktig del av forklaringen på hvorfor det er ulik deltakelse mellom barn med og uten innvandrerbakgrunn.

Kjønn

Rapporten viser at jenter i større grad enn gutter faller fra. Det kan ha sammenheng med at deltakelse i idrett har mindre frafall og større andel gutter.

Det er større forskjeller i deltakelse blant ungdom med foreldre som er født i utenfor Norge.

Om rapporten

Rapporten er laget av Sigurd Eid Jacobsen, Patrick Lie Andersen, Åsta Dyrnes Nordø, Mira Sletten og Daniel Arnesen og er et samarbeid mellom forskere fra Institutt for samfunnsforskning, NORCE Samfunn og Velferdsforskningsinstituttet NOVA, OsloMet.

Rapporten er basert på tall fra Ungdata fra 2014 – 2019.

Du kan lese hele rapporten her:

Sosial ulikhet i barn og unges deltakelse i organiserte fritidsaktiviteter. Betydningen av sosioøkonomiske ressurser, geografi og landbakgrunn.

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Les personvernerklæring