Hopp til hovedinnholdet

Ny rapport: Samarbeid for økt deltakelse i frivillige organisasjoner

Publisert:
Oppdatert:
Bilde av frivillig med teksten fra billedteksten
62 prosent av respondentene i Frivillighet Norges kommuneundersøkelse oppgir at deres kommune har en ansatt med ansvar for kontakt med frivillig sektor.

Frivillighet Norge har foretatt en stor nasjonal kartlegging om samarbeidet mellom frivillig og offentlig sektor med to spørreundersøkelser, én til alle lag og foreninger, og en til kommuner og kommunalt ansatte i Norge. Denne rapporten baserer seg på funn fra spørreundersøkelsen som ble sendt ut til offentlige ansatte i kommunen.

62 prosent oppgir at deres kommune har en ansatt med ansvar for kontakt med frivillig sektor. Til sammenligning har 48 prosent av lokallagene svart at de ikke vet om deres kommune har en kontaktperson for frivillige lag og foreninger.

En kontaktperson for frivilligheten er viktig for å senke terskelen for dialog og samhandling mellom frivillig og kommunal sektor. Kommuner som søker inkluderingsmidler fra Bufdir oppgir en person som kontaktpunkt i kommunen for andre aktører som jobber med inkludering av barn. Det er over 300 kommuner som har en slik kontaktperson. https://ny.bufdir.no/tilskudd/inkludering-av-barn-og-unge/

Det er kun 1 av 4 som oppgir at deres kommune lykkes med samarbeid med skole, utekontakter, NAV og helsepersonell for informasjon om frivillige organisasjoner. Det være en årsak til at det kan være utfordrende å inkludere flere sårbare mennesker i de sosiale fellesskapene som de frivillige organisasjonene representerer. 

I undersøkelsen svarer 54 prosent av respondentene at deres kommune har gratis utleie for bruk av offentlige bygg til frivilligheten.

- I de frivillige organisasjonene skaper vi hver dag små og store fellesskap i og mellom lokalsamfunnene våre. Det gir kommuner som er gode å leve i og kommunepolitikere bør prioritere å legge til rette for frivillige organisasjoner og sikre kapasitet til å samarbeide med disse, sier generalsekretær i Frivillighet Norge Stian Slotterøy Johnsen.

«I de frivillige organisasjonene skaper vi hver dag små og store fellesskap i og mellom lokalsamfunnene våre. Det gir kommuner som er gode å leve i og kommunepolitikere bør prioritere å legge til rette for frivillige organisasjoner og sikre kapasitet til å samarbeide med disse»

Stian Slotterøy Johnsen.
Generalsekretær i Frivillighet Norge

Frivillighet Norge mener det er alvorlig når 60 prosent oppgir at mangel på ansattressurser hindrer kommunen å utøve sin tilretteleggerrolle.

 - Et mangfold av frivillige organisasjoner skaper fellesskap for et mangfold av engasjerte frivillige. Det er vårt mål at alle skal kunne finne sitt fellesskap i frivilligheten. Her håper jeg kommunene vil være med å ta i et tak for at enda flere skal få muligheten til å delta. Fordi det er viktig for oss å kunne være med, være til nytte og skape noe sammen, sier Generalsekretær i Frivillighet Norge Stian Slotterøy Johnsen.  

I 2023 skal vi velge nye kommunestyrer og fylkesting. Frivillighet Norge har sendt innspill til partiene og deres arbeid med politiske programmer før valget.

Her foreslår vi blant annet at de setter seg mål om å lage en helhetlig frivillighetspolitikk og oppretter en stilling som frivillighetskoordinator som skal legge til rette for en tett dialog og samhandling mellom kommunen/fylket og lokale lag og foreninger.  

Frivillighet Norge advarer mot “kommunale frivillige”.

 - En forutsetning for godt samarbeid er respekt for frivillighetens egenverdi og uavhengighet. Om kommunen konkurrerer med de frivillige organisasjonene ved å rekruttere egne frivillige vil det svekke frivilligheten lokalt. Den kortsiktige gevinsten ved kommunale oppgaver utført av frivillige kan aldri veie opp for de langsiktige konsekvensene av et svekket organisasjonsliv, sier Stian Slotterøy Johnsen.

46 prosent oppgir at de har lykkes med markering av Frivillighetens år 2022 som et tiltak for økt deltakelse i frivillige organisasjoner

69 prosent av respondentene er helt enig i at kommunen ønsker å legge til rette for at flere kan delta i frivillige organisasjoner. Frivillighet Norge driver det nasjonale og gratis rekrutteringsverktøyet Frivillig.no. Kommunene kan selv kan vise frem organisasjoner og oppdrag som nye frivillige kan melde seg til, og fremme dette for sine innbyggere.

- Vår undersøkelse viser at mange kommuner er opptatt av å legge til rette for frivilligheten og samarbeider godt. Samtidig er det stort potensiale for å gjøre mer. Jeg håper politikerne setter seg ambisiøse mål når de nå skal lage partiprogrammene frem mot lokalvalget i 2023, sier Stian Slotterøy Johnsen.

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Les personvernerklæring