Hopp til hovedinnholdet

Ungfritid.no undersøkelse: Nye funn om barn og unges deltagelse i fritidsaktiviteter

Publisert:
Oppdatert:
Bilde av barn ute, den ene står med refleksvest og og en pose i hånden. Ser konsentrerte ut.
Foto: Paul H. Wanderås/Norges speiderforbund.

I en fersk Ungfritid.no brukerundersøkelse peker organisasjoner på flere barrierer knyttet til barn og unges deltagelse i fritidsaktiviteter. Særlig nevnes manglende kjennskap og for få frivillige til å drive aktiviteter. Samtidig har flertallet igangsatt tiltak for å få med flere unge i fellesskapet.

Ungfritid.no er en digital oppslagstavle hvor frivillige organisasjoner kan legge ut varige fritidsaktiviteter for barn og unge opptil 26 år. Hvert år sender Frivillighet Norge ut en spørreundersøkelse til alle lag, foreninger og organisasjoner med en bruker på Ungfritid.no.

Barn og unges rett til deltagelse

Artikkel 31 i FNs barnekonvensjon sier at alle barn har rett til lek og fritid. Dette fastlås også i Fritidserklæringen, som i fjor ble resignert av Regjeringen, Kommunesektorens organisasjon (KS) og en rekke frivillige organisasjoner. Eklæringen har som mål at alle barn skal ha mulighet til å delta i en organisert fritidsaktivitet. Likevel faller noen utenfor.

I undersøkelsen ble organisasjonene spurt om hva de selv tror er de viktigste grunnene til at noen barn og unge står utenfor organiserte fritidsaktiviteter.

Manglende kjennskap og for få frivillige

Selv tror organisasjonene at manglende kjennskap er hovedårsaken til at unge ikke deltar i fritidsaktiviteter: de kjenner ikke til fritidsaktiviteter og de vet ikke hvordan de kan delta.

Tall fra Frivillighetsbarometeret i fjor underbygger disse funnene. Her svarte kun 32 prosent av barnefamiliene at de opplevde det som enkelt å finne fritidsaktiviteter i sitt nærområde.

I Ungfritid.no undersøkelsen fikk organisasjonene spørsmål om hva som må til for å kunne inkludere nye deltagere. På dette svarte hele 64 prosent at de trenger flere frivillige.

Kvinnelig teaterinstruktør står med ryggen til kameraet. Foran henne står en gruppe barn
Foto: Hedvig Kolboholen/Frivillighet Norge

Økonomi som barriere

I tillegg til manglende kjennskap, mener organisasjonene økonomi er en viktig barriere for deltagelse.

Ungdata junior 2020-2022 fant blant annet at: «Mens 84 % av barna med høy sosioøkonomisk status er med på faste fritidsaktiviteter, gjelder det bare 67 % av barna med lav sosioøkonomisk status.»

I Ungfritid.no undersøkelsen, nevnes særlig høye kostnader og mangel på organisert transport til og fra aktiviteter som mulige årsaker til at noen faller utenfor.

Kjennskap til støtteordninger

Et viktig redskap for å bryte ned de økonomiske barrierene, er støtteordninger.

Det store flertallet av organisasjonene i Ungfritid.no undersøkelsen oppgir at de kjenner til støtteordninger som de selv kan benytte seg av. Når det kommer til støtteordninger foresatte og foreldre kan benytte seg av, er kjennskapen lavere. Her svarer kun 38 prosent at de kjenner til ordninger.

  • stotte.ungfritid.no kan du finne informasjon om støtte til kontingent, deltakeravgift, aktivitetsguider og gratis utlån av utstyr til aktiviteter for barn og unge.

Organisasjonene jobber for å bryte ned barrierer

Samtidig som flere av organisasjonene peker på barrierer for deltagelse, viser Ungfritid.no undersøkelsen at organisasjonene jobber for å bryte dem ned. Godt over halvparten har lave avgifter, deler informasjon, har tilgang på utstyr, og arrangerer hyggelige samlinger utenom selve fritidsaktiviteten.

For de det er relevant for, tilrettelegger også det store flertallet av organisasjonene for at barn kan kjøre sammen til aktivitetene deres. Det samme gjelder mulighet for tilrettelegging av aktiviteter for barn og unge med funksjonsnedsettelser. Her svarer 78 prosent at de tilrettelegger per i dag – eller kan tilrettelegge ved behov.

Når det kommer til samarbeid med andre offentlige instanser som skole, NAV og helsetjenester oppgir hele 46 prosent av organisasjonene at de har et samarbeid med mål om å få flere barn og unge inn i fritidsaktiviteter.

Kun 1 av 4 mener at kommunen er en god tilrettelegger

Hvis det offentlige er gode på å tilrettelegge, vet vi at det frivillig engasjement øker.

Ungfritid.no undersøkelsen avdekker at kommunen kan bli bedre til å vise frem aktivitetstilbud i regi av frivillige organisasjoner, lag og foreninger.

Av organisasjonene, svarer 43 prosent at kommunen deres i noen grad er god på vise frem fritidsaktiviteter i regi av frivilligheten. Kun 23 prosent mener kommunen i stor grad er god til å vise frem aktivitetstilbud.

0
mener kommunen i stor grad er god til å vise frem aktivitetstilbud i regi av frivilligheten

Nyttige lenker

Kontaktperson

Bilde av Maiken Arnesen
Maiken Arnesen
Kommunikasjonsrådgiver
40188960
maiken@frivillighetnorge.no

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Les personvernerklæring