Hopp til hovedinnholdet

Organisasjonsstruktur

Årsmøtet, medlemsmøter, styret og sekretariat

Sekretariatet består av Frivillighet Norges ansatte og står for daglig drift. Se listen over ansatte.

Sekretariatet følger opp vedtak fra Frivillighet Norges tre beslutningsorganer:

  • Årsmøtet
  • Medlemsmøtene
  • Styret

Årsmøtet er øverste organ. Hvert år samles representanter fra medlemsorganisasjonene, legger føringer for Frivillighet Norges arbeid det neste året og vedtar regnskap og årsmelding fra året før.

Styret er ansvarlig for driften av sekretariatet, og velges av årsmøtet. Se liste over styremedlemmer.

Medlemsmøtene kan sette ned nettverksgrupper og arbeidsgrupper og behandle politiske saker. Det kalles inn til medlemsmøter ved behov.

Les mer om forholdet mellom disse i vedtektene.

Nettverksgrupper og arbeidsgrupper

Frivillighet Norge har to typer rådgivende organer:

  1. Nettverksgruppene er faste faggrupper som er nedsatt av medlemsmøter eller årsmøter. Disse skal rådgi organisasjonen om ulike politiske eller faglige områder.
  2. Arbeidsgruppene nedsettes av styret og jobber med mer konkrete, ofte tidsavgrensede, saker

Nettverksgrupper:

Det offentliges forhold til frivillige organisasjoner

Arbeider med spørsmål knyttet til forholdet til staten og kommunene, hovedsaklig støtteordninger for ulike organisasjonssektorer, men også lokal frivillighetspolitikk, voksenopplæring, og ulike skatte- og avgiftsspørsmål.

Ledes av Erik Unaas.

Nettverksgruppe for økonomiske rammevilkår

Arbeider med spørsmål som påvirker de økonomiske rammevilkårene til frivillige organisasjoner, herunder momskompensasjon, andre offentlige støtteordninger og reglement knyttet til organisasjonenes inntektsbringende virksomhet.

Ledes av Agnes Skagemo.

Nettverksgruppe forskning og utvikling av frivilligheten

Fokuserer på kunnskap om frivillig sektor og verdien av frivillighet i Norge. tillegg til å diskutere samfunnsutvikling og trender som påvirker hvordan frivillige organisasjoner organiserer seg og arbeidet fremover.

Ledes av Rita Hirsum Lystad.

Dersom du arbeider i en av Frivillighet Norges medlemsorganisasjoner og ønsker å få innkallinger til en eller flere av nettverksgruppene, så send en e-post til post@frivillighetnorge.no for å gi beskjed. Dersom du deltar på møte i en nettverksgruppe legges du automatisk til i listen som får innkalling til neste møte i samme nettverksgruppe.

Arbeidsgrupper

Arbeidsgruppenes saksområder er mer konkrete enn for nettverksgruppene. Arbeidsgruppene kan for eksempel utarbeide detaljerte saksutredninger for aktuelle politiske saker, eller fungere som referansegrupper for medlemmer i offentlige utvalg og komiteer. Gruppene består av representanter for de organisasjonene som er interessert i tematikken, og er åpne for alle medlemsorganisasjoner.

Arbeidsgruppe for utvikling av Frivillighet Norges arbeid med lokaler og arenaer for frivillig arbeid (2022-2023)

Arbeidsgruppen jobbet fra november 2022 til Frivillighet Norges årsmøte i 2023 og ble ledet av Kjell Erik Øie og Agnes Skagemo fra styret.

Mandat for arbeidsgruppen.

Rapport fra arbeidsgruppen.

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Les personvernerklæring