Hopp til hovedinnholdet

Høringsuttalelser

Revidering av statsbudsjett 2021

 • Innspill til finanskomiteen

Stimuleringsordning for frivilligheten (denne ble forlenget i flere omganger i løpet av 2021)

 • Høringssvar: Forskrift for stimuleringsordning for økt aktivitet i frivilligheten

 • Innspill: Forslag til justeringer av forskriften

Statsbudsjett for 2022

Innspill til regjeringen sendt 2020:

 • Kulturdepartementet

 • Finansdepartementet

 • Barne- og familiedepartementet

 • Helse- og omsorgsdepartementet

 • Kunnskapsdepartementet

 • Justis- og beredskapsdepartementet

 • Klima- og miljødepartementet

Innspill til Stortingets behandling høsten 2021:

 • Familie- og kulturkomiteen

 • Finanskomiteen

 • Utdannings- og forskningskomiteen

 • Helse- og omsorgskomiteen

 • Innspill: Til strategi for sivilsamfunnets rolle på integreringsfeltet (Kunnskapsdepartementet, februar)

 • Høringssvar: Gjennomføring av moderniseringsdirektivet (Barne- og familiedepartementet, februar)

 • Høringssvar: Forskrift om merverdiavgiftskompensasjon til frivillige organisasjoner (Kulturdepartementet, februar)

 • Høringssvar: NOU 2020: 13 Private aktører i velferdsstaten (mars)

 • Høringssvar: Til NOU 2020:15 «Det handler om Norge» (Kommunal- og moderniseringsdepartementet, mars)

 • Høringsuttalelse: Om organisering av luftambulansetjenesten (Helse- og omsorgsdepartementet, juni)

 • Høringsuttalelse: Forslag til nye regler om stiftelser (Nærings- og fiskeridepartementet, august)

 • Høringssvar: Forskriftsbestemmelser til gjennomføring av trossamfunnsloven § 6 annet ledd (Barne- og familiedepartementet, oktober)

 • Høringssvar: Til forslag om opplysningsplikt for salgs- og kjøpstransaksjoner (Skatteetaten, november)

 • Høringssvar: Ny forskrift tilskuddsordning frivilligsentralene (Kulturdepartementet, november)

 • Høringssvar: Til forslag om ny forskrift om tilskudd til nasjonale ressursmiljøer som arbeider med integrering og antirasisme (Arbeids- og sosialdepartementet, desember)