Hopp til hovedinnholdet

Styrende organer

Årsmøte

Årsmøtet ble avholdt digitalt 27. mai 2021. 74 stemmeberettigede medlemsorganisasjoner deltok.

Medlemsmøte

Det ble ikke avholdt medlemsmøter i 2021.

Nettverks- og arbeidsgrupper

Utviklingen av Frivillighet Norges politikk skjer i nettverks- og arbeidsgruppene. Her arbeider medlemsorganisasjonene seg fram til omforente standpunkt og skaffer seg informasjon om relevante politiske prosesser.

Nettverksgruppen Økonomiske rammevilkår

Leder: Mina Gerhardsen til årsmøtet, Agnes Skagemo etter årsmøtet.

Det har vært arrangert 3 møter i denne nettverksgruppen. Hovedsakene har vært:

 • Erfaringsrapport momskompensasjonsordningen 2022
 • Forskrift momskompensasjonsordningen
 • Moderniseringsdirektivet
 • Frivillighet Norges rapport om skattefradragsordningen
 • Stimuleringsordning for frivilligheten (ifm. Koronapandemien)
 • Ny regjering og regjeringsplattform
 • Statsbudsjett for 2022
 • Innspill til statsbudsjett for 2023

Nettverksgruppen Forskning og utvikling av frivilligheten

Leder: Rita Hirsum Lystad

Denne gruppen legger vekt på kunnskap om frivillig sektor og verdien av frivillighet i Norge, samfunnsutvikling og trender som påvirker hvordan frivillige organisasjoner organiserer seg og arbeidet fremover. Det ble arrangert ett møte i nettverksgruppen før sommeren 2021. Her ble deltakerne enige om å lage en digital foredragsrekke som opptakt til frivillighetens år 2022. Denne legges fortløpende ut på nett.

Nettverksgruppen Det offentliges forhold til de frivillige organisasjonene

Leder: Andreas Stork Borud

Det har vært arrangert ett møte i denne nettverksgruppen med følgende saker:

 • Foreningslov
 • Politiattester for personer som er i kontakt med mindreårige
 • Høring om NOU 2020:15 Det handler om Norge
 • Høring om NOU 2020:16 Levekår i byer

Forum for institusjonsdrift

Forum for institusjonsdrift er en arena for organisasjoner som driver institusjonsdrift innenfor helse og omsorgs- feltet, flyktningmottak og andre typer tjenester på vegne av, eller i samarbeid med, det offentlige. Forumet hadde ingen møter i 2021.

Juryen for den nasjonale Frivillighetsprisen

I 2021 besto juryen for frivillighetsprisen av følgende personer:

 • Kjell Erik Ullmann Øie (styreleder i Frivillighet Norge)
 • Tage Pettersen (medlem av Familie- og kulturkomiteen fra Høyre)
 • Anette Trettebergstuen (medlem av Familie- og kulturkomiteen fra Arbeiderpartiet)
 • Åslaug Sem-Jacobsen (medlem av Familie- og kulturkomiteen fra Senterpartiet)
 • Daniel Arnesen (forsker på Institutt for samfunnsforskning)
 • Mawra Mahmood (tidligere Røde Kors Ungdom-leder)
 • Stian Seland (samfunnskontakt, Norsk Tipping)

Ressursgruppen for Frivillig.no

Det har blitt gjennomført mer enn 4 møter i året i denne gruppen.

Målet med ressursgruppen er å sikre at det digitale rekrutteringsverktøyet Frivillig.no utvikles og brukes i tråd med medlemsorganisasjonens ønsker og behov. Gruppen legger også vekt på å avdekke utfordringer knyttet til inkludering og ivaretagelse av nye frivillige. Videre gir gruppen sine tilbakemeldinger på kampanje- og kompetansetiltak knyttet til frivillig innsats og Frivillig.no, samt kårer årets nykommer i frivilligheten.

Ressursgruppen besto i 2021 av disse medlemmene:

 • Karen Saugestad (Nasjonalforeningen)
 • Jeanine Brenna (Kirkens bymisjon)
 • Espen W Andersen (Vestre Aker Frivilligsentral)
 • Lars Ivar Mannsaaker (Oslo kommune velferdsetaten)
 • Maria Lind Kvanmo (Kreftforeningen)
 • Kirsten Moe (Seniornett)
 • Cathrine Mellem (Home-Start)
 • Pia Jarmyr og Thomas Kjendseth Wiik (Røde Kors)
 • Linda Dyrnes (FolkOrg)

Ressursgruppen for Ungfritid.no

Gruppen møtes 4 ganger i året for å gir råd og veiledning i utvikling av rekrut- teringsverktøyet Ungfrtiid.no, arbeidet med barrierer for deltakelse samt kampanjebudskap for implementering og markedsføring med mål å å invitere og inkludere nye deltakere til varige og organiserte fritidsaktiviteter for barn og unge. Deltakere i 2021 er:

 • KFUK-KFUM-speiderne, Magnus Heltne
 • De unges orkesterforbund, Even Tømte
 • Korpsnett, Unni Færøvik
 • Norges Filmklubbforbund, Atle Isaksen
 • Miljøagentene, Marte Randby Steinskog
 • Natur og Ungdom, Jonas Skjemstad Rønning
 • Norges Speiderforbund, Lykke Juhler
 • Frelsesarmeen, Jonatan Hansen Lønnegreen og Heidi Gommerud
 • DNT, Kristin Oftedal og Svend Sondre Frøshaug
 • Frilynt, Line Kaupang
 • Søndagsskolen, Maria Sammut og Agnes Skagemo
 • Norges Husflidslag, Tone Sjåstad og Elin Gilde
 • Norges Musikkorps Forbund, Per Einar Fon
 • UngOrg Oslo, Mathias Kristiansen
 • Unge Funksjonshemmede, Maja Lie Opdahl og Oda Oftung
 • Norsk Friluftsliv, Tonje Refseth
 • LNU, Kristin Bergflødt
 • NIF, Elin Horn

Ressursgruppen for Inkludering på topp

Inkludering på topp er en del av Frivillighet Norges prosjekt Inkludering i frivillig sektor. Tiltaket skal bidra til økt mangfold i ledelsen, blant ansatte og tillitsvalgte i frivillige organisasjoner. Målet med ressursgruppen er å få erfaringer og innspill som kan bidra til å nå målene for tiltaket. Ressursgruppen har også bidratt som innledere og ledere av gruppearbeid på samlinger og konferanser.

Ressursgruppen hadde 2 møter i 2021. Ressursgruppen besto av følgende medlemmer:

 • Maren Harlem (DNT)
 • Camilla Lillevold-Øverås (Norsk folkehjelp)
 • Shahzad Khalid (Pakistansk Kulturforening Skedsmo)
 • Xiaowei Aakervik (VOFO)
 • Tone Østerdal (Norske konsertarrangører)
 • Ane Maus Sandvig (LNU) og Hasti Hamidiasl (KFUK-KFUM)
 • Alexandra Hagen Linnerud (Likestilling, inkludering og nettverk)
 • Tonje Refseth (Norsk friluftsliv)
 • Paloma Léon (Batteriet i Oslo)
 • Venusia Vinciguerra (Norges Speiderforbund)
 • Laila Derraz (Amnesty International Norway)
 • Tone Østerdal (Norske konsertarrangører)

Ressursgruppen for Frivillighetens år 2022

 • Frode Lindtvedt, KS

 • Therese Koppang, KUD

 • Siriann Bekeng, KUD

 • Elen Sanness Thoresen, KUD

 • Brit Olssønn, Norske Kvinners Sanitetsforening

 • Hans Christian Lillehagen, Stiftelsen DAM

 • Rune Foshaug, VOFO fram til 31.12.2021

 • Bjarne Dælie, Norsk Musikkråd fram til oktober 2021

 • Kjærsti Gangsø, Kulturalliansen fra oktober 2021

 • Kristin Gunnleiksrud Raaum, Kirkerådet fram til juni 2021

 • Wenche Fladen Nervold, Kirkerådet fra juni 2021

Arbeidsgruppe kommunikasjon for Frivillighetens år 2022

 • Kristin Ruud, Seniornett
 • Børre Sørdahl, Humanistforbundet
 • Håkon Mogstad, Norges Musikkorpsforbund
 • Tommy Christensen, Norges Kulturvernforbund
 • Elise Honningdalsnes, Norges Røde Kors
 • Geir Arne Bore, Norges Røde Kors
 • Simen Rommetveit Halvorsen, DNT
 • Ingvild Bakke, DNT
 • Inger Johanne Ruset, Noregs Ungdomslag
 • Nina Krizan, Sex og Politikk
 • Ellen Marie Hansen, Sex og Politikk
 • Gijs Mans, Norges Frivilligsentraler
 • Kristin Bergersen, Mental Helse
 • Sverre Nilsen, Norges Parkinsonforbund
 • Thyra Kirknes, Norges Parkinsonforbund

Tildelingskomiteen for VÅR DAG-støtte

Sparebankstiftelsen DNB har bevilget 5 millioner kroner til lokale lag som vil markere VÅR DAG i Frivillighetens år 2022. Pengene deles ut etter søknad som sendes til Frivillighetens års sekretariat. Endelig beslutning om tildeling tas av en tildelingskomitè bestående av en representant som er valgt av ressursgruppa for Frivillighetens år 2022, en representant som er valgt

av arbeidsgruppe kommunikasjon for Frivillighetens år 2022 og prosjekt- lederen for Frivillighetens år 2022. Prosjektlederen deltar ikke saksforberedelsene/behandlingen av søknadene i forkant av Tildelingskomiteens møter. Komiteen mottar månedlige rapporter om framdrift i utbetaling av midlene som er besluttet tildelt, gjennomføringen av arrangementene og inn- henting av rapporter og regnskap fra mottakerne.

Tildelingskomiteen bestod i 2021 av:

 • Birgitte Brekke, prosjektleder Frivillighetens år 2022
 • Tommy Christensen, Kulturvernforbundet
 • Rune Foshaug, VOFO fram til 31.12.2021