Hopp til hovedinnholdet

Utvalgte prosjekter

Økt deltakelse

Ungfritid.no ble lansert til befolkningen til skolestart høsten 2021, og Helsedirektoratet bidro til lansering
av Ungfritid.no i august-november 2021. Det er Sparebankstiftelsen DNB som finansierte utviklingen av nettsiden, og Stiftelsen DAM og Bufdir har bidratt til implementeringsarbeidet i 2021. Ungfritid.no et viktig nasjonalt virkemiddel for å oppfordre barn og unge opp til 26 år til å bli med og finne en organisasjon og en aktivitet som passer for dem fremover. Ved utgangen av 2021 var det rundt 1 600 registrerte organisasjoner som hadde publisert rundt 800 aktiviteter som nye barn og unge kunne bli med på. I 2021 ble også https://stotte.ungfritid.no/ lansert som et virkemiddel for at flere barn og unge skal få hjelp til å bli værende i aktiviteter.

Frivillig.no har jobbet med ulike kampanjer og budskap gjennom året, ettersom det ble mulig å utføre frivillig innsats og rekruttere i samarbeid med organisasjoner. Kampanjetiltakene var særlig rettet mot eldre og unge med mål om å «Mobilisere mot ensom- het». Dette prosjektet er finansiert av Helsedirektoratet, og vi samarbeider med fylkeskommuner, Norges Frivilligsentraler, Viken Idrettskrets og Oslo kommune om dette arbeidet.

Driftstøtte fra Kulturdepartementet bidrar til drift av Frivillig.no, samt at vi tilbyr lag og foreninger gratis kurs, veiledning og kompetansetiltak for å bygge ned barrierer og iverksette tiltak for rekruttering av nye frivillige og tillitsvalgte.

Ved utgangen av 2021 var det rundt 3 900 registrerte organisasjoner som hadde publisert rundt 3 000 oppdrag som nye frivillige kunne melde seg til. Av de frivillige som melder seg oppgir 33 % at de er under 30 år, 32 % oppgir at de er født utenfor Norden og 47 % er helt nye som frivillige. Dette forteller oss at vi i stor grad når ut til en befolkning som ikke er representert i organisasjonene fra før.

Mangfoldsplakaten

Ved årsskiftet hadde 52 organisasjoner fra en bredde av frivillige organisasjoner signert Mangfoldsplakaten. Målet er at flere signerer plakaten og arbeidet med å bistå organisasjoner som tar den i bruk fortsetter. I 2021 er Mangfoldsplakaten synliggjort gjennom kampanjen «Viktig sak på neste styremøte». Det er publisert nyhets- brev, presentasjoner og filmer som viser hvordan man kan jobbe med plakaten.

Mangfoldsplakaten er et verktøy for å jobbe for større etnisk og kulturelt mangfold i frivillige organisasjoner. Bakgrunnen for arbeidet er at frivillig sektor ikke speiler det etniske og kulturelle mangfoldet i samfunnet. Plakaten ble vedtatt på årsmøtet 2020 med en oppfordring til frivillige organisasjoner om å signere. Mangfoldsplakaten signeres på www.inkluderingskoden.no. Her finner man også en rekke andre ressurser om inkludering i frivillige organisasjoner.

EØS-midlene og Active Citizens Fund

Active Citizens Fund er de norske EØS-midlene til sivilsamfunn. 200 millioner euro fordeles på 15 ulike land i hovedsakelig Øst- og Sentral-Europa med mål om å styrke sivilsamfunn og demokratisk deltakelse. Ett av de største mottakerlandene er Romania, og her er Frivillighet Norge engasjert som den del av gruppen som mottar og fordeler midler.

En del av midlene skal gå til samarbeid mellom norske og rumenske frivillige organisasjoner. I 2021 gjennomførte vi de siste rundene med fordeling av midler til disse samarbeidene. Arrangementene for å koble norske og rumenske organisasjoner ble gjennom- ført på nett på grunn av koronarestriksjoner, men fungerte ellers godt.

Nå går vi inn i en fase med oppfølging av de organisasjonene som er i gang med samarbeid. Vi skal også gjennomføre ekspertworkshoper om ulike tema for organisasjoner som mottar midler, og her er flere norske organisasjoner involvert som eksperter, blant annet på kjønn og likestilling. I tillegg skal de rumenske organisasjonene komme på studietur til Norge, hvor de blant annet skal møte norske organisasjoner.

Frivillighet Norge er også med på flere prosjekter finansiert av EØS-midlene. Det ene av disse er Youth Academy, en opplæring i frivillighet for rumensk ungdom. Opplegget går over flere lengre perioder, og vi har bidratt både med utvikling av studieopplegg og konkret undervisning i 2021. Det er også meningen at de ulike gruppene skal komme til Norge på studietur, men på grunn av korona er alle disse turene utsatt til 2022.

Et annet prosjekt Frivillighet Norge deltar i, er Active Citizens Fund 4 Human Rights, som er kapasitetsbygging av frivillige organisasjoner i alle land som mottar EØS-midler til sivilsamfunn. Denne er gjennomført digitalt i 2021, men avsluttes med en fysisk samling i mars 2022.

Frivillighetens år 2022: Sammen feirer vi Norges viktigste lagarbeid!

I 2021 fikk Frivillighet Norge i oppdrag av regjeringen å planlegge og gjennomføre Frivillighetens år 2022. Året skal øke deltakelsen i frivillig sektor, fjerne barrierer for deltakelse og vise frivillig sektors betydning i samfunnet. Frivillighet Norge setter stor pris på at Kronprins Håkon takket ja til å være Frivillighetens års kongelige beskytter.

På dagsorden i 2021 sto forankring og mobilisering til deltakelse i markerings- året, planlegging og utvikling av tiltak, samt arbeid med finansiering. Målet var at ansatte i frivillig organisasjoner, de som er aktive i organisasjonene og alle beslutningstakere i kommuner, fylkeskommuner og statsetatene skal kjenne til Frivillighetens år. Og videre at Frivillighet Norges medlemsorganisasjoner og fylkeskommunene og kommunene skal delta i markeringsåret. Det var også et mål at flere skulle bidra økonomisk til gjennomføring av året.

For å nå målene har vi blant annet:

  • Laget podcasten Frivillig med Solveig Kloppen sammen med Norsk Tipping, som var et oppspill til Frivillighetens år i 2021.
  • Lansert en elektronisk kalender og gjennomført en kampanje for å mobilisere organisasjonene til å ta den i bruk.
  • Etablert søknadsportal og delt ut støtte vi har fått av Sparebankstiftelsen DNB til lokale arrangementer. Vi fikk over 400 søknader i 2021.
  • Utviklet Frivillighetens museum som viser frivillig sektors betydning.
  • Gjennomført kampanje og festarrangement som åpning på Frivillighetens år 5.desember 2021. Arrangementet ble huset av ordføreren på Rådhuset i Oslo, og var også tilgjengelig digitalt. Året ble også åpnet på lokale arrangementer flere steder i Norge.
  • Hatt utstrakt samarbeid med organisasjonene, fylkeskommunene og kommunene.

Befolkningsundersøkelser viser at kjennskapet til Frivillighetens år 2022 økte fra 6 prosent i juni 2021 til 20 prosent i medio desember 2021. Vi antar at det økte ytterligere da Kongen trakk fram Frivillighetens år i nyttårstalen sin.

Ved utgangen av 2021 hadde nesten 200 organisasjoner valgt en dato som sin dato (VÅR DAG) for å markere Frivillighetens år i vår elektroniske kalender. Det var planlagt 12 såkalte signalarrangementer i regi av grupper av frivillige organisasjoner og en rekke tiltak for å profilere året. I tillegg hadde prosjektsekretariatet dialog med flere organisasjoner som vil bruke Frivillighetens år som en del av rammen for større kampanjer eller arrangementer de planla i 2022.

TechSoup

Vi lever i et høydigitalisert samfunn, og det betyr at frivillige organisasjoner må være med på den digitale omstillingen for å rekruttere, drifte og gjøre det enklere å delta i frivilligheten. Gjennom TechSoup Norge, som er Frivillighet Norges digitaliseringsportal, ønsker vi å styrke og drive frem digitaliseringen av frivillig sektor. Vårt mål er å bidra til å akselerere verdiskapningen som finner sted når frivillige organisasjoner forenkler og effektiviserer av driften av organisasjonene. Siden oppstarten i 2014, har over 3 400 organisasjoner fått tilgang til gratis eller rabattert pro- gramvare gjennom TechSoup. Det fører til besparelser på flere millioner hvert år for organisasjonene, som nå kan bruke mer tid og penger på frivillig aktiviteter ved å forenkle og effektivisere driften ved å ta i bruk digitale verktøy.

I 2021 inngikk vi en avtale om vårt første samarbeid med et norsk teknologiselskap, som nå tilbyr en rabattert tilgang til varslingsportalen MittVarsel på TechSoup. Det er positivt at vi blir anerkjent som en attraktiv samarbeidspartner for norske teknologiselskap, og vi fortsetter å utvide vårt tilbud, slik at vi kan utvikle oss til å bli den viktigste ressursbanken innen digitalisering for frivillige organisasjoner.