Hopp til hovedinnholdet

En enklere hverdag for frivillige organisasjoner

Digitalisering av frivilligheten har god mulighet til å bidra til en enklere hverdag for lokale frivillige i årene framover. Det krever at myndighetene prioriterer forenklingsarbeid. I Frivillighetsmeldingen lanserte regjeringen Solberg en forenklingsreform for frivilligheten, og i Hurdalsplattformen slås det fast at også den sittende regjeringen skal ”fjerne hindringar for frivillig engasjement, som unødvendige søknadsprosessar og papirarbeid.” Regjeringen sier også at den skal “Gjennomgå, forenkle og samordne regelverk og støtteordningar for frivilligheita og samle dei i ein felles søknadsportal.” Selv om dette arbeidet er i gang, gjenstår mye.

Arbeidsgruppe for videreutvikling av Frivillighetsregisteret

Gjennom 2021 har Frivillighet Norge deltatt i arbeidsgruppen for videreutvikling av Frivillighetsregisteret, som ble opprettet i 2019. Arbeidet i gruppen har blitt forsinket og påvirket av, koronapandemien, og leverer sin av- sluttende rapport i april 2022. Arbeidet i gruppen har to prioriterte saker: registreringsrett i Frivillighetsregisteret og at Frivillighetsregisteret skal forbedre og forenkle samhandlingen mellom frivillig virksomhet og offentlige myndigheter.

Gruppen konkluderer med at det er nødvendig å se på lovteksten for registreringsrett, og kommer med tydelige anbefalinger om hva som bør revideres i en slik gjennomgang. Prinsippet om «kun en gang» står fortsatt svært sterkt, og det kommer flere anbefalinger fra gruppen rundt hvilke opplysninger som kan og bør gjenbrukes fra ulike registre.

«For å sikre at frivillighetens behov blir tydelig ivaretatt, vil Frivillighet Norge jobbe for at frivilligheten representeres med flere representanter i Forenklingsrådet.»

Frivillighet Norge

Forenklingsråd

Frivillighetsmeldingen lovet å etablere et forenklingsråd for tilskudd til frivillige organisasjoner. På grunn av koronapandemien, har opprettelsen av et slikt forenklingsråd blitt utsatt. Arbeidsgruppen for videreutvikling av Frivillighetsregisteret foreslår i sin rapport at flere viktige tiltak skal legges inn under et slikt råd. For å sikre at frivillighetens behov blir tydelig ivaretatt, vil Frivillighet Norge jobbe for at frivilligheten representeres med flere representanter i dette rådet.

Digitilskudd

Arbeidet med å “Gjennomgå, forenkle og samordne regelverk og støtte- ordningar for frivilligheita og samle dei i ein felles søknadsportal.” har startet opp. Gjennom prosjektet Digitilskudd, jobber Direktoratet for forvaltning og økonimistyring og Kulturdepartementet for å få denne portalen på plass. Tjenesten skal først inkludere tilskudd til frivillig sektor, men målet er at den senere utvides til å inkludere statlige tilskudd til alle sektorer. Det er også et mål at tjenesten skal være på plass i slutten av 2022, slik at den kan tas i bruk for tilskuddsåret 2023.

Stimulab-prosjektet «Starte og drive en frivillig organisasjon»

StimuLab er en ordning i regi av Digitaliseringsdirektoratet og Design og Arkitektur Norge som støtter og stimulerer til eksperimentering og nytenkning i forvaltningen. Målet er bedre og mer hel- hetlige tjenester for innbyggerne og en mer effektiv forvaltning. I Solberg-regjeringen og KS sin “Strategi for digitalisering” ble “Starte og drive en frivillig organisasjon” plukket ut som én av syv livshendelser som skulle få prioritet i arbeidet med brukervennlige og sammenhengende tjenester. Livshendelsen forvaltes av Kulturdepartementet. I slutten av 2020 ble livshendelsen finansiert som et StimuLab- prosjekt etter en søknad initiert av Brønnøysundregistrene. Prosjektgruppa har bestått av Kulturdepartementet, Brønnøysundregistrene, Frivillighet Norge, Fundraising Norge og KS. Gjennom prosjektet er det definert et sett «byggesteiner» som kan videreutvikles.

Stimulab-prosjektet «starte og drive en frivillig organisasjon» ble ferdigstilt mot slutten av 2021. Dette har vært et utviklingsarbeid, som skulle komme fram til en metode for samhandling og samarbeid om å løse organisasjonenes utfordringer. Visjonen for prosjektet er blant annet at frivilligheten i 2032 bare trenger å registrere data én gang og har én samlet søknadsportal.

Frivillighet Norge har deltatt i styrings- og arbeidsgrupper for prosjektet gjennom 2021. Prosjektet leverer foreløpig ikke så målbare resultater, men har bidratt til å styrke relasjonene mellom aktørene i prosjektet og har staket ut en vei videre.

Frivillighet Norge mener
  • Myndighetene må prioritere forenklingsarbeid for frivilligheten, med mål om å frigjøre tid og ressurser til aktivitet i tråd med organisasjonenes formål.

  • Frivilligheten må representeres med flere representanter i et eventuelt Forenklingsråd, for å sikre at frivillighetens behov blir lyttet til og ivaretatt.

  • Prinsippet om “kun en gang” skal være en rettesnor for alt forenklingsarbeid.