Hopp til hovedinnholdet

Inkluderingsprosjektet

Gruppe ungdom med ulik minoritet
Foto: Hedvig Kolboholen

Myndighetenes plan for informasjon var ikke tilstrekkelig til å nå en mangfoldig befolkning hvor ikke alle behersker norsk like godt. Hver gang regjeringen holdt ny pressekonferansene om koronapandemien, begynte mange frivillige på nytt med å oversette fra norsk, tolke og spre informasjon i sine nettverk. Det ble opprettet ekstraordinære støtteordninger for frivillige organisasjoner som kunne spre informasjon til innvandrerbefolkningen. Dette viste hvor sentrale frivillige organisasjoner er for beredskapen i samfunnet og hvor viktig det er å ha en bred og mangfoldig frivillig sektor.

9. juni la daværende Kunnskaps- minister Guri Melby (V) frem Hverdagsintegrering – strategi for å styrke sivilsamfunnets rolle på integreringsfeltet 2021-2024. Denne skal bidra til å:

  • Øke deltakelsen i sivilsamfunnet blant barn, unge og voksne med innvandrerbakgrunn
  • Løfte og støtte sivilsamfunnets innsats for integrering
  • Utvikle bedre samarbeid og rammebetingelser

Frivillighet Norge holdt et webinar i august om strategien. Innlederne trakk fram at pandemien har synliggjort innvandrerorganisasjoners spisskompetanse i å nå ut med informasjon
der myndighetene kommer til kort. Strategien skaper forventninger om anerkjennelse, økt samarbeid med andre organisasjoner og rammevilkår som er tilgjengelige for bredden av frivillige organisasjoner. Innlederne konkluderte også med at vi må stille forventninger til oss selv om å øke mangfoldet i egne organisasjoner og å speile befolkningen bedre.

I desember leverte Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi) og Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap sin rapport om styrket be- redskap for personer med innvandrer- bakgrunn under kriser. Blant tiltakene finner vi forslag om å styrke ordninger for driftsstøtte og aktivitetstilskudd til innvandrerorganisasjoner. Godt samarbeid mellom frivillige organisasjoner og offentlige myndigheter i og mellom kriser er et av målene i rapporten.

En helhetlig frivillighetspolitikk styrker kommunens dialog og samarbeid med frivilligheten. Lørenskog er blant kommunene som opplevde at dette var viktig når pandemien krevde tett samarbeid med minoritetsorganisasjonene.

Framtidas frivillighet må speile befolkningen gjennom større og mer mangfoldige fellesskap i organisasjonene og i fellesskapene mellom organisasjonene og i form av gode rammebetingelser for hele bredden i frivillig sektor.

Hverdagsintegreringsstrategien er blant annet fulgt opp gjennom økte midler i statsbudsjettet. For å lykkes med å øke frivillige organisasjoners innsats på integreringsfeltet, må myndighetene fortsette å styrke rammevilkårene på en måte som bidrar til vekst og utvikling for en bred og mangfoldig frivillighet.

Frivillighet Norge mener

Frivillige organisasjoner er en viktig del av beredskapen i samfunnet. En motstandsdyktig, bred og mangfoldig frivillig sektor er avgjørende for en beredskap som når alle når krisen rammer.