Hopp til hovedinnholdet

Høringsutalelser vi har levert

Høringssvar Proposisjon 14 L (2022-2023) Endringer i arbeidsmiljøloven m.v. (arbeidstakerbegrepet og arbeidsgiver i konsern), 4. januar. Arbeids- og inkluderingsdepartementet.

Høringssvar Representanstforslag 86s (2022-2023) om redningspakke til frivilligheten, 30. januar. Familie- og kulturkomiteen.

Høringssvar til Stortingsmelding 15 (2022-2023) Folkehelsemeldinga – Nasjonal strategi for utjamning av sosiale helseforskjeller, 19. april. Helse- og omsorgskomiteen.

Høringssvar, endringer i lov 18. mars 2022 nr. 12 om pengespill – tillegg til høringsnotat av 21. september 2021 om DNS-blokkering av nettsted som tilbyr pengespill som ikke har tillatelse i Norge, 25. mai, Kultur- og likestillingsdepartementet.

Innspill til ny stortingsmelding om integrering, 25. august. Arbeids- og inkluderingsdepartementet.

Høringssvar NOU 2023:14 Forsvarskommisjonen av 2021 – Forsvar for fred og frihet, 31. august. Forsvarsdepartementet.

Høringssvar NOU 2023:9 Generalistkommunesystem, 28. September. Kommunal- og distriktsdepartemntet.

Høringsinnspill - Stortingsmelding 24 (2022-2023) Fellesskap og meistring – Bu trygt heime, 25. oktober. Helse- og omsorgskomiteen.

Høringssvar NOU 2023:17 Nå er det alvor – Totalberedskapskommisjonen, 16. oktober. Justis- og beredskapsdepartementet.

Høringssvar - Forskrift om tilskudd til integreringstiltak i regi av frivillige organisasjoner, 27. november. Arbeids- og inkluderingsdepartementet.

Høringssvar Strømstøtte til frivillige organisasjoner, 18. desember. Familie- og kulturkomiteen.