Hopp til hovedinnholdet

Styrende organer

Årsmøte

Årsmøtet ble avholdt 1. juni 2023 med mulighet for både digital og fysisk deltakelse. 54 stemmeberettigede medlemsorganisasjoner deltok. Ordstyrer for møtet var Håvard Øvregård.

Medlemsmøte for å vedta Frivillighetspolitisk plattform 2023 - 2027

Det ble avholdt ett medlemsmøte i 2023, 23. november. Medlemsmøtet var digitalt, og 64 medlemsorganisasjoner var representert på møtet. Den nye Frivillighetspolitiske plattformen ble vedtatt.

Nettverks- og arbeidsgrupper

Utviklingen av Frivillighet Norges politikk skjer i nettverks- og arbeidsgruppene. Her arbeider medlemsorganisasjonene seg fram til omforente standpunkt og skaffer seg informasjon om relevante politiske prosesser.

Nettverksgruppen Økonomiske rammebetingelser

Leder: Agnes Skagemo.

Det har vært arrangert 2 møter i denne nettverksgruppen. Hovedsakene har vært:

 • EYs gjennomgang av momskompensasjonsordningen gjort på vegne av Kultur- og likestillingsdepartementet
 • Revidert nasjonalbudsjett for 2023
 • Transportløyver
 • Momskompensasjon 2023
 • Statsbudsjett 2024
 • Skattefradrag for gaver
 • Poltitisk arbeide med tilskudd

Nettverksgruppe forskning og utvikling av frivilligheten

Leder: Rita Hirsum Lystad

Det har vært arrangert 2 møter i denne nettverksgruppen i 2023. Hovedsakene var:

 • Eventuell videreføring av prosjektet Vår dag
 • Rapport om lokaler for frivilligheten

Gruppen ble dessuten invitert til lanseringen av Frivillighetsbarometeret i august.

Nettverksgruppen Det offentliges forhold til de frivillige organisasjonene

Leder: Erik Unaas

Det har vært arrangert 2 møter i denne nettverksgruppen. Hovedsakene har vært:

 • Transportløyver og unntak for frivillige organisasjoner
 • Foreningslov
 • Forenkling og avbyråkratisering for frivilligheten
 • Arbeidet med tilskudd
 • Samfunnsoppdrag om inkludering av barn og unge
 • NOU om funksjonshindredes rettigheter

Arbeidsgruppe for utvikling av Frivillighet Norges arbeid med lokaler og arenaer for frivillig arbeid

 • Kjell Erik Ullman Øie (styret i Frivillighet Norge)
 • Agnes Skagemo (styret i Frivillighet Norge)
 • Bjarne Dæhli (Norsk musikkråd)
 • Martine Tønnessen (LNU – Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner)
 • Henriette Nielsen (Foreningen FRI)
 • Anders Garbom Bjørklund (STL - Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn)
 • Marianne Ween (Kulturalliansen)
 • Christoffer Knagenhjelm (Noregs Ungdomslag)
 • Arild Hagen (Norges Blindeforbund)
 • Torstein Busland (NIF – Norges Idrettsforbund)

Arbeidsgruppen ble oppnevnt av styret i november 2022. Arbeidsgruppen skal vurdere om Frivillighet Norges eksisterende politiske standpunkt og krav svarer til de nasjonale utfordringene og behovene organisasjonene opplever og eventuelt foreslå ny politikk og politiske tiltak til behandling av Frivillighet Norges årsmøte 2023. Arbeidsgruppen hadde 2 møter i 2023 og la frem rapporten “Vi trenger alle et sted å være”, som skal danne grunnlaget for Frivillighet Norges videre politikkutvikling på feltet.

Juryen for den Nasjonale Frivillighetsprisen

I 2023 bestod juryen av følgende personer:

 • Kjell Erik Ullmann Øie (styreleder i Frivillighet Norge)
 • Tage Pettersen (medlem av Familie- og kulturkomiteen fra Høyre)
 • Torstein Tvedt Solberg (medlem av Familie- og kulturkomiteen fra Arbeiderpartiet)
 • Åslaug Sem-Jacobsen (medlem av Familie- og kulturkomiteen fra Senterpartiet)
 • Vibeke Wøien Hansen (forsker på Institutt for samfunnsforskning)
 • Tayyab Choudri (leder Internasjonal helse- og sosialgruppe (IHSG))
 • Stian Seland (fagsjef for samfunnskontakt, Norsk Tipping)

Juryen for Årets frivillighetskommune

I 2023 bestod juryen av følgende personer:

 • Gunn Marit Helgesen (styreleder i KS)
 • Stian Slotterøy Johnsen (generalsekretær i Frivillighet Norge)
 • Ida Marie Holmin (assisterende generalsekretær i Frivillighet Norge)

Ressursgruppen for Frivillig.no

Det har blitt gjennomført fire møter i året i denne gruppen. Målet med ressursgruppen er å sikre at det digitale rekrutteringsverktøyet Frivillig.no utvikles og brukes i tråd med medlemsorganisasjonens ønsker og behov. Gruppen legger også vekt på å avdekke utfordringer knyttet til inkludering og ivaretagelse av nye frivillige. Videre gir gruppen sine tilbakemeldinger på kampanje og kompetansetiltak knyttet til frivillig innsats og Frivillig.no, samt kårer årets nykommer i frivilligheten.

Ressursgruppen besto i 2023 av disse medlemmene:

 • Anette Brenden (Nasjonalforeningen)
 • Jeanine Brenna (Kirkens bymisjon)
 • Espen W Andersen (Vestre Aker Frivilligsentral)
 • Lars Ivar Mannsaaker (Oslo kommune velferdsetaten)
 • Kirsten Moe (Seniornett)
 • Anders (Norske Kulturarrangører)
 • Claudia Arangua Gonzalez (Caritas)
 • Maria Keino Holm (Home-Start)
 • Jeanette Senawanna (Oslo Røde Kors)

Ressursgruppen for Ungfritid.no

Gruppen møtes 4 ganger i året for å gir råd og veiledning i utvikling av rekrutteringsverktøyet Ungfritid.no, arbeidet med barrierer for deltakelse samt kampanjebudskap for implementering og markedsføring med mål om å invitere og inkludere nye deltakere til varige og organiserte fritidsaktiviteter for barn og unge. Deltakere i 2023 var:

 • Marte Randby Steinskog (Miljøagentene)
 • Erika Wollner (Norsk Friluftsliv)
 • Ingrid Louise Grøntvedt (LNU – Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner)
 • Sebastian Hytten (UngOrg)
 • Magnus Heltne (KFUK-KFUM Speiderne)
 • David (Frelsesarmeens barn og unge)
 • Renate Kristoffersen (Frilynt)
 • Elin Horn (Idrettsforbundet)
 • Per Einar Fon (Norges Musikkorps Forbund)
 • Hanne Fjellheim (Unge Funksjonshemmede)
 • Runar Sørensen, Lykke Juhler (Norges speiderforbund)
 • Unni Færøvik (Korpsnett)

Prosjektgruppe Økt deltakelse

Medlemsorganisasjoner som har bidratt til utvikling av “Veileder for økt deltakelse” i 2023

 • DNT ved Marte Bulie
 • Nasjonalforeningen ved Anette Brenden
 • Røde kors ved Martin Fossmo
 • Kirkens SOS ved Monica Csango
 • Norske kvinners sanitetsforening ved Aurora Eck Nilsen
 • Mental helse ved Siri Bråtane
 • Norges musikkorpsforbund ved Per Einar Fon
 • Noregs bygdekvinnelag ved Sosan Mollestad
 • Blå kors ved Lene Marø

Samarbeidspartnere i «Dugnad for Økt deltakelse»

Denne gruppen har jobbet med å forebygge ensomhet gjennom deltakelse i frivillige organisasjoner, samarbeid mellom sektorer og bruk av verktøy for rekruttering og inkludering. Det ble gjennomført 4 møter i 2023

 • Rogaland Fylkeskommune
 • Trøndelag Fylkeskommune
 • Vestland Fylkeskommune
 • Norges Frivilligsentraler
 • Viken Idrettskrets
 • Oslo kommune ved Velferdsetaten

Ressursgruppen for Inkludering på topp

Inkludering på topp er en del av Frivillighet Norges prosjekt Inkludering i frivillig sektor. Tiltaket skal bidra til økt mangfold i ledelsen, blant ansatte og tillitsvalgte i frivillige organisasjoner. Målet med ressursgruppen er å få erfaringer og faglige innspill som kan bidra til å nå målene for tiltaket. Ressursgruppen hadde tre møter i 2023. Ressursgruppen besto av følgende medlemmer:

 • Atia Ijaz (Norsk folkehjelp)
 • Jonas Mjønes Volden (Norsk folkehjelp)
 • Xiaowei Aakervik (VOFO)
 • Harvir Kaur (LNU – Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner)
 • Hasti Hamidiasl (KFUK–KFUM)
 • Dulche Paulsen (LIN – Likestilling, inkludering og nettverk)
 • Erika Wollner (Norsk friluftsliv)
 • Tea Skogsrud (Batteriet Oslo)
  Paloma Léon (Områdesatsinigen Romsås)
 • Venusia Vinciguerra (Norges speiderforbund)
  Ida Ilstad Zalk, (Ung i kor)
 • Karen Contreras-Lisperguer (Latinamerikaforeningen)