Hopp til hovedinnholdet

Årsmøte Frivillighet Norge 2024 - Oppsummert

Publisert:
Oppdatert:
Statsekretæren på talestolen
Årsmøte i Frivillighet Norge ble gjennomført 29. mai 2024. Foto: Birgitte Heneide/ Frivillighet Norge

– Vi har lagt bak oss et år som kom etter et ganske vilt år, Frivillighetens år 2022, så da kunne det jo tenkt at denne organisasjonen fikk et hvileskjær i 2023. Det har ikke skjedd, vi har jobbet hardt også gjennom 2023, sa styreleder Kjell Erik Ullman Øie på Frivillighet Norges årsmøte 2024.

Et engasjert årsmøte møttes i Frivillighet Norges nye lokaliteter i Christian Krohgs gate 10 i Oslo onsdag 29.mai.

Statsekretæren på talestolen
Erlend Kaldestad Hanstveit, statssekretær i Kultur og likestillingsdepartementet hilste årsmøtet. Foto: Birgitte Heneide/ Frivillighet Norge

Hilsen fra Statssekretæren

Statssekretær Erlend Kaldestad Hanstveit, i Kultur og likestillingsdepartementet hilste Frivillighet Norges årsmøte med ros for godt samarbeid.

– Vi trenger en sterk og selvstendig frivillig sektor som bidrar på flere områder: Beredskap, friluftsliv og idrett, humanitært arbeid og mye annet. Frivilligheten har en evne til å reprodusere engasjement og sørge for at nye generasjoner blir mobilisert, sa Hanstveit.

Statssekretæren påpekte at de har innvilget full momskompensasjon for frivilligheten.

– Vi vil jobbe videre med å utvikle ordningen og se på mulighetsrommene som kan gi dere gode rammevilkår, sa Hanstveit, som også var opptatt av å forenkle tilskuddsforvaltningen på tvers av departementsfellesskapet, blant annet ved å se på muligheten til flerårige tilskudd.

Frivillighet Norges styreleder Kjell Erik Ullmann Øie berømmet regjeringen for å ha satt av nok penger til momskompensasjon, men etterlyste at regjeringen innfrir på løftet om regelstyring. Statssekretæren begrunnet dette med at den sikkerhetspolitiske situasjonen i verden er krevende i budsjettsammenheng, samt at ordningen har økt så mye.

– Vi får høre at ordningen er så stor at vi er nødt til å se på om den treffer intensjonen og målet til frivillig sektor. Vi er ikke kommet i mål ennå, og det er beklagelig, sa Hanstveit.

Statssekretæren framhevet også handlingsplanen for like muligheter til å delta i kultur-, idretts- og friluftsaktiviteter «Alle inkludert», som ble lansert 30. april.

– Regjeringen er avhengig av samarbeid med frivillig sektor og vil takke for innsatsen i forbindelse med handlingsplanen for økt deltakelse. Det er et sentralt, politisk dokument for oss, som handler om å sørge for at alle skal få delta, spesielt barn og unge.

Styreleder Ullmann Øie påpekte at økte medlemskontingenter og deltakeravgifter vil øke økonomiske barrierer og spurte hvem som skal finansiere et inkluderingsløft i frivilligheten.

– Vi er innforståtte med at inkludering krever ekstraarbeid. Skal vi ha en økt innsats, må det nødvendigvis også følge med ekstra midler til det. Vi må identifisere hvordan vi gjør det på en best mulig måte, svarte Hanstveit.

Se hele hilsningstalen under:

Statssekretæren som får en fotballskjorte av vertskapet
Erlend Kaldestad Hanstveit, statssekretær i Kultur og likestillingsdepartementet fikk en fotballskjorte fra generalsekretær Stian Slotterøy Johnsen. Foto: Birgitte Heneide/ Frivillighet Norge
Mann på talestol
Styreleder Kjell Erik Øie la frem årsmeldingen til Frivillighet Norge. Foto: Birgitte Heneide/ Frivillighet Norge

Statusrapport fra frivilligheten og årsrapport fra Frivillighet Norge

Styreleder Kjell Erik Ullmann Øie la frem årsmeldingen til Frivillighet Norge.

– Ting skjer i felleskap, det er gjennom interesser vi beveger samfunnet og får ting til å skje, sa Øie fra talestolen og oppfordret til å fortsette å jobbe for økt deltakelse i organisasjonene.

– Mange kommer til å si ja om de får den rette henvendelensen. Bruk de digitale verktøyene vi har som Frivillig.no og Ungfritid.no til å synligjøre mulighetene.

I sin tale pekte han også på både viktigheten av tilgang på lokaler og kampen om regelstyrt momskompensasjon.

– Ikke gi opp momskompensasjonen, fortsett å sloss for den, sa Øie.

Les hele årsmeldingen.

Mann på talestol med presentasjon bak
Styremedlem Per Inge Bjerknes la frem handlingsplanen. Foto: Birgitte Heneide/ Frivillighet Norge

Behandling av handlingsplan 2024-2025

Styremedlem Per Inge Bjerkenes la frem forslag til handlingsplan for 2024-2025.

– Momskompensasjonen er en viktig sak som vi har prioritert høyt og vil prioritere videre, sa Bjerkenes.

– Deltakelse er høyt prioritert fordi vi vet hvor viktig deltakelsen i frivillige organisasjoner er både for enkeltmennesker, for familier og for lokalsamfunn. Samt for å å bidra til vårt samfunnsansvar ved å delta i å skape et samfunn der ingen faller utenfor.

– Vi har også fokuset på å bidra til at det skal være en aktiv og god frivillighetspolitikk i alle kommuner.

– Det siste hovedprioritering er på forenkling.

Flere endringsforslag og god debatt

Studieforbundet leverte et tilleggsforslag om inkludering av de som faller utenfor, som ble vedtatt.

JM Norway leverte et tilleggsforslag til handlingsplanen om økt fokus på arbeid med internasjonale forhold. Styret innstilte på å overføre forslaget til sekretariatet som et innspill til prosessen som allerede er i gang rundt det internasjonale arbeidet.

Flere delegater tok til talerstolen for å støtte forslaget om mer internasjonalt fokus, vårt ansvar og vår viktige rolle som ledende land på frivillighet. Det ble besluttet å vedta hovedpunktet i forslaget inn i handlingsplanen, men ikke de underliggende detaljpunktene.

Vedtatt Handlingsplan 2024-2025

Frivillighet Norges visjon er større rom for frivilligheten. Med dette mener vi bedre rammebetingelser og forenkling for sektoren, økt deltakelse i de frivillige organisasjonene, utvikling av frivillig sektor.

Handlingsplanen er Frivillighet Norges årlige plandokument og vedtas av årsmøtet. Handlingsplanen bygger på Strategi for Frivillighet Norge 2022-2026 og Frivillighetspolitisk plattform 2023-2027.

Frivillighet Norges skal prioritere tilgjengelighet, universell utforming og klarspråk i hele virksomheten.

Frivillighet Norges overordnede prioriteringer er å:

 • Sikre full og regelstyrt momskompensasjon.
 • Bidra til økt deltakelse i frivillige organisasjoner.
 • Være en pådriver for forenkling for frivilligheten.

Frivillighet Norge skal i perioden jobbe med følgende mål og tilhørende tiltak:

Større handlingsrom: Styrke frivillig sektors rammebetingelser

 • Synliggjøre frivillig sektors rolle i samfunnet.
 • Jobbe for gjennomslag for Frivillighet Norges prioriterte saker i statsbudsjettet og i valget 2025.
 • Følge opp regjeringens varslede høring om momskompensasjonsordningen.
 • Jobbe for å sikre frivillige organisasjoner tilgang til egnede lokaler og arenaer.
 • Arbeide for en bedre oversikt over bruksområdene og oppgraderingsbehovene i organisasjonseide bygg.
 • Jobbe for helhetlig frivillighetspolitikk i kommuner og fylker.
 • Styrke samarbeidet mellom frivilligheten og det offentlige, blant annet gjennom Frivillighetsløftet med nasjonalt frivillighetsfaglig forum og frivillighetsfaglig nettverk for fylkeskommuner.
 • Bidra til koordinering og samarbeid mellom medlemsorganisasjonene for å stå sterkere i det politiske påvirkningsarbeidet.
 • Bidra til gode rammebetingelser som gjør det enklere for organisasjonene å legge til rette for deltakelse blant målgrupper som faller utenfor frivilligheten.

Større rom i folks liv: Bidra til økt deltakelse i frivillige organisasjoner

 • Drifte, utvikle, synliggjøre og bidra til bruk av de nasjonale rekrutteringsverktøyene Frivillig.no og Ungfritid.no
 • Utvikle og fremme informasjon som bidrar til økt deltakelse i de frivillige organisasjonene.
 • Bidra til å nå Fritidserklæringens målsetninger gjennom arbeidet rundt Ungfritid.no og gjennom å bidra til regjeringens samfunnsoppdrag for inkludering av barn og unge.
 • Jobbe for at fylkeskommuner og kommuner er gode tilretteleggere for økt deltakelse i frivillige organisasjoner, i dialog med organisasjoner som representerer mangfoldet i befolkningen.
 • Fremme og markere Frivillighetens dag og dele ut de nasjonale frivillighetsprisene.
 • Markere Friluftslivets år 2025 gjennom å synligjøre og rekruttere til de frivillige organisasjonene på friluftslivsfeltet.

Større rom for hjertesakene: Bidra til utvikling av frivillig sektor

 • Utvikle og tilby kurs og kompetanseheving til medlemsorganisasjonene.
 • Tilby møteplasser for ledere og fagpersoner i medlemsorganisasjonene.
 • Arbeide for økt mangfold ved å fremme en tilgjengelig og inkluderende frivillig sektor for hele befolkningen.
 • Gi tilgang til verktøy som fremmer inkludering, blant annet ved Mangfoldsplakaten og Inkludering på Topp.
 • Tilby vår kompetanse og erfaring i arbeidet med å styrke sivilsamfunnet i andre europeiske land, særlig de som mottar norske EØS-midler.
 • Jobbe for at regjeringens Nansen-program bidrar til å styrke et uavhengig sivilsamfunn i Ukraina lokalt og nasjonalt.
 • Frivillighet Norge skal jobbe målrettet for å synliggjøre den viktige rollen frivillig sektor spiller i Norges internasjonale arbeid for å nå FNs bærekraftsmål, både overfor offentligheten og beslutningstakere
 • Drifte og videreutvikle TechSoup.no, samt synliggjøre produkter og kurs for digitalisering.
 • Styrke frivillige organisasjoners forståelse av FNs bærekraftsmål og hvordan de kan bidra til å oppnå målene.
 • Formidle og bidra til relevant forskning og gjennomføre befolkningsundersøkelsen Frivillighetsbarometeret.
 • Delta i relevante styrer, råd og utvalg for å fremme frivillig sektors interesser.

Større rom for kjernevirksomheten: Være en pådriver for forenkling for frivilligheten

 • Fremme frivillig sektors behov for forenkling overfor lokale, regionale og nasjonale myndigheter.
 • Jobbe for flerårige tilskudd og brede, ubyråkratiske og tilgjengelige tilskuddsordninger med driftsmidler.
 • Jobbe for å samordne og forenkle søknads- og rapporteringskrav på statlige tilskuddsordninger.
 • Jobbe for at informasjon kun skal rapporteres inn til myndighetene én gang for så å gjenbrukes på tvers av alle ordninger.
 • Følge opp arbeidet med revidering av Frivillighetsregisterloven.
 • Delta i Kulturdepartementets "Livshendelsegruppe" som jobber med å gjøre det enklere å starte og drive en frivillig organisasjon.
Årsmøteresolusjon 1: Frivilligheten må inkluderes i store nasjonale løft
Årsmøtet vedtok en resolusjon om at frivilligheten må inkluderes i store nasjonale løft. Foto: Birgitte Heneide/ Frivillighet Norge

Årsmøteresolusjon 1: Frivilligheten må inkluderes i store nasjonale løft

Styremedlem Tor Inge Steinsvoll la frem resolusjonsforslaget om at Frivilligheten må inkluderes i store nasjonale løft.

– Vi appelerer til politikere fra alle partier til å gi frivilligheten mer rom.

Det kom forslag om tillegg rundt momskompensasjon for å presisere at organisasjoner som gjør oppgaver som «kommer det offentlige til gode» også skal få forutsigbar momskompensasjon. En god debatt rundt disse formuleringene endte til slutt i en god resolusjon, og en god appell mot neste stortingsperiode.

Les hele resolusjonen.

Årsmøteresolusjon 2: Frivilligheten vil inkludere alle
Årsmøtet vedtok en resolusjon om at frivilligheten vil inkludere alle. Foto: Birgitte Heneide/ Frivillighet Norge

Årsmøteresolusjon 2: Frivilligheten vil inkludere alle

Resolusjon nr 2 ble lagt fram av Styremedlem Martine Tønnessen som en intern resolusjon som organisasjonene lover hverandre å følge.

Frivilligheten trenger folk og folk trenger frivilligheten. Frivillighet Norges medlemmer oppfordrer hverandre til å arbeide for til like muligheter til å engasjere seg, bli med og delta i frivillige organisasjoner.

Les hele resolusjonen.

Styret i Frivillighet Norge
Ny styreleder og nyvalgt styre for 2024-2025. Foto: Birgitte Heneide/ Frivillighet Norge

Valg av nytt styre og leder.

Trond Enger fra Human-Etisk Forbund ble valgt til ny styreleder.

Trond Enger er generalsekretær i Human-Etisk forbund. Han har bred ledererfaring og har tidligere vært generalsekretær for partiet Venstre, 4H Norge, Miljøagentene og LNU – Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner. Han har også lang erfaring fra styrearbeid i frivillige organisasjoner. Han er styreleder i STL – Samarbeidsrådet for tros- og livssynsorganisasjoner, har tidligere vært styreleder i Norsk Studentunion, Miljøagentene og Voksenopplæringsforbundet. Han satt som styremedlem i Frivillighet Norge fra 2005-2011.

– Det sivilsamfunnet vi har i Norge, kunne en ikke vedtatt og skapt. Det er et håndverk det vi driver med. Frivilligheten i Norge burde vært en del av den immaterielle kulturarven. Å bevare denne arven og alt vi vet og kan i frivilligheten, det er den viktigste jobben Frivillighet Norge har, sier Engeri sin tiltredelsestale.

Enger tar over etter Kjell Erik Ullmann Øie. Tidligere styreledere har vært Heikki Eidsvoll Holmås, Sturla Stålsett, Helen Bjørnøy, Petter Eide og Sven Mollekleiv.

Hele styret i Frivillighet Norge for 2024-2025:

Styreleder: Trond Enger (Human-Etisk forbund) (ny, valgt for 2 år)
Nestleder: Agnes Skagemo, Søndagsskolen Norge (på valg i 2025) 
Medlem: Rita Hirsum Lystad, Norges Musikkorps Forbund (på valg i 2025)   
Medlem: Fahim Naeem, Pakistansk Kulturforening Skedsmo (på valg i 2025) 
Medlem: Erik Unaas, Norges Idrettsforbund (gjenvalgt for 2 år)   
Medlem: Arshad Jakob Jamil, Muslimsk Dialognettverk (ny i 2024) 
Medlem: Rhiannon Hovden Edwards, Norsk musikkråd (gjenvalgt for 2 år) 
1. Vara: Martine Tønnessen, LNU – Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner (gjenvalgt for 1 år)
2. Vara: Per Inge Bjerknes, Norges Blindeforbund (gjenvalgt for 1 år) 
3. Vara: Elisabeth D. Hansen, Norske Kvinners Sanitetsforening (gjenvalgt for 1 år)

Kontaktperson

Bilde av Stian Slotterøy Johnsen
Stian Slotterøy Johnsen
Generalsekretær
959 33 862
stian@frivillighetnorge.no

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Les personvernerklæring