Hopp til hovedinnholdet

Samarbeid med Nordland fylkeskommune

Publisert:
Oppdatert:
Fire personer står ved siden av hverandre
Et godt samarbeid mellom Nordland fylkeskommune og Frivillighet Norge. Ytterst: Tone-Lise Fische og Tove Solvang (rådgivere i Nordland fylkeskommune), i midten, Bjørn Lindstad og Brita Brekke fra Frivillighet Norge.

I samarbeid med Nordland fylkeskommune arrangerte Frivillighet Norge Frivillighetskonferansen i Nordland 30-31 oktober.

Ca.50 deltagere fra frivillige organisasjoner, kommuner og fylkeskommunen fikk blant annet høre mer om frivillighet Norges arbeid med utvikling av en lokal frivillighetspolitikk, og om den nye veilederen for økt deltakelse.

I mai 2023 inngikk Nordland Fylkeskommune og Frivillighet Norge en intensjonsavtale som har som mål stimulere til konkret samarbeid mellom fylkeskommunen og Frivillighet Norge.

Avtalen har lagt grunnlaget for en god dialog, og har blant annet ført til samarbeidet om denne konferansen.

Frivillighet er satsingsområde i Nordland fylkeskommune

Fylkesråd for samfunn, kultur og miljø, Arne Ivar Mikalsen, åpnet konferansen. Han la vekt på at frivilligheten er en viktig arena for inkludering og selve bærebjelken i levende lokalsamfunn og håpet at konferansen ville bidra til et sterkere nettverk mellom kommuner, frivilligheten og fylkeskommunen.

Nordland fylkeskommune vedtok sin frivillighetsstrategi i 2020, som er tilpasset fylkeskommunens behov for dialog og samhandling med frivillig sektor. Frivillighet Norge er derfor glad for Mikalsen har et stort fokus på frivillig arbeid. Frivilligheten som samfunnssektor er et eget politikkområde og vi oppfordrer fylkeskommunen og videreføre en egen frivillighetsstrategi som en del av planstrategien.

Bilde av mann ved talerstol, der det står Nordland Fylkeskommune
Fylkesråd for samfunn, kultur og miljø, Arne Ivar Mikalsen, åpnet konferansen.

Frivillighetsbarometeret: frivilligheten er tilbake til normalen!

Den første dagen holdt prosjektleder for Økt deltakelse i Frivillighet Norge, Vanja Konradsen, et innlegg om frivillighetsbarometeret for 2023. Hun viste til et av de viktigste funnene fra årets Frivillighetsbarometer, nemlig at frivilligheten er tilbake til normalen! 62 % av befolkningen bidrar med frivillig innsats og 40 % kjenner til Frivillig.no. Men i 2023 oppgir 64 % at de ikke har blitt forsøkt rekruttert til frivillig innsats. Det er et stort potensial i å spørre noen nye, for 55 % av de som ikke har blitt spurt, ville sagt ja, fortalte Konradsen.

– Det er kun 2 % i befolkningen som mener at det ikke er viktig at kommunen legger til rette for aktiviteter i frivilligheten. Et riktig organisasjonsliv er viktig for demokratiet og bolysten i kommunene.

Ny veileder

Frivillighet Norge har lansert en ny veileder for økt deltakelse i frivilligheten, med mål om godt samarbeid med kommunene og forebygge ensomhet i befolkningen.

Konradsen holdt et kort innlegg om den nye veilederen og oppfordret deltakerne på konferansen til å ta den i bruk. Veilederen anbefales som et viktig verktøy i en lokal frivillighetspolitikk.

Tegning av et skilt, og teksten: Veilder for økt deltagelse i frivilligheten
Vanja Konradsen presenterte Frivillighet Norges nye veileder for økt deltagelse i frivilligheten.

Lokal frivillighetspolitikk

Politisk seniorrådgiver i Frivillighet Norge, Bjørn Lindstad, holdt et innlegg om hvorfor kommunene trenger en frivillighetspolitikk. Han la vekt på at deltakelse i frivillige lag og foreninger skaper en rekke merverdier som kan bidra til å løse lokale samfunnsutfordringer i samhandling med kommunen, dersom de inviteres inn på sine egne premisser. Samtidig har mange kommuner lite kjennskap til hva som foregår av aktiviteter i regi av frivilligheten og er dermed også lite struktur på samhandlingen med bredden av lag og foreninger. Konsekvensen er at kommunen går glipp av viktige lokale ressurser. Lindstad oppsummerte med at virkemidlene i en lokal frivillighetspolitikk er en strukturell forutsetning for økt dialog og samhandling mellom kommune og frivillig sektor lokalt.

Frivillighet Norge og KS anbefaler kommuner å vedta en frivillighetspolitikk, hvor kommunen har rollen som tilrettelegger for frivilligheten i vår felles samarbeidsavtale.

Frivillighet Norge anbefaler at frivillighetspolitikken vedtas som en frivillighetsstrategi eller frivillighetsplan som utvikles i dialog med frivilligheten for å sikre at frivillighetspolitikken bygger på frivillighetens premisser..


Erfaringer fra Nordlandskommuner

Sømna kommune, som ble kåret til årets frivillighetskommune i 2022, delte sine erfaringer med å arbeide med å tilrettelegge for frivillighet. Sømna la vekt på viktigheten av å arbeide systematisk med hvordan frivilligheten kan samhandle med kommunen. De har blant annet jevnlige frivillighetsforum, en årlig frivillighetspris og bidrar med å synliggjøre frivillighetens aktiviteter gjennom egne nettsider. Et viktig virkemiddel har vært å styrke daglig leder i frivilligsentralens koordinatorfunksjon ut mot frivilligheten.

I samtale med Frivillighet Norge etter presentasjonen av undersøkelsen understreket daglig leder i Leirfjord frivilligsentral, Lars Evan Lauritzen at frivilligheten er limet i lokalsamfunnene, og mange frivilligsentraler har et potensial til å være navet i en frivillighetspolitikk som er utviklet i dialog med lokale lag og foreninger

Mann med grønn skjorte i konferansesal
Lars Evan Lauritzen daglig leder av Leirfjord frivilligsentral

Frivillighet Norge tilbyr kommuner, bydeler og fylkeskommuner kompetanse i å utvikle en helhetlig frivillighetspolitikk. Les mer om det her:

Tilbud om å bistå i innspillprosess fra lag og foreninger

Tilbud om å kartleggingsundersøkelse for å utvikle kunnskapsgrunnlag

På konferansen gjennomførte Frivillighet Norge en uformell digital undersøkelse der deltakerne skulle svare på noen av de samme spørsmålene vi spør de frivillige organisasjonene om i våre innspillprosesser i kommuner som skal utvikle en frivillighetspolitikk.

Mann ved talerstol
Seniorrådgiver i Frivillighet Norge, Bjørn Lindstad

Lokaler for frivilligheten

Et viktig tiltak i mange kommuner som jobber aktivt med å tilrettelegge for frivilligheten er tilgang til lokaler. I en rapport utviklet av Frivillighet Norge tidligere i 2023 kom det frem at halvparten av organisasjonene som svarte på undersøkelsen har behov for lokaler som ikke dekkes i dag. Dette er en kjent problemstilling, også i Nordland. På konferansen var det satt av tid til å snakke om bruk av lokaler, og rådgiver i Frivillighet Norge, Brita Brekke, hadde første innlegg i denne bolken.

Hun la frem funn fra rapporten, og gikk gjennom utfordringer knyttet til tilgjengelighet og egnethet. Mange organisasjoner mangler tilgang til bygg som er tilgjengelige, eller er tilrettelagt for aktiviteten de skal brukes til.

- Lokaler til frivilligheten må være en del av kommunenes systematiske planarbeid, og frivillighetspolitikken må inkludere en helhetlig politikk for lokaler og arenaer til frivillig aktivitet, sa Brekke.

Fylkeskommunen arbeider med å gjøre lokaler tilgjengelige, og både eiendomsforvaltningen i fylkeskommunen og kommuner i Nordland delte sine erfaringer med å gjøre lokaler tilgjengelig i konferansen.

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Les personvernerklæring