Hopp til hovedinnholdet

Statsbudsjett for 2022

12. oktober la regjeringen Solberg frem sitt forslag til statsbudsjett for 2022. 8. november la regjeringen Støre frem sin tilleggsproposisjon. Hva betyr budsjettforslagene for frivilligheten? Her kan du lese Frivillighet Norges reaksjoner og hva som foreslås på viktige saker for frivillig sektor.

Statsbudsjett for 2022

Revidert nasjonalbudsjett

Torsdag 12. mai presenterte regjeringen sitt forslag til revidert nasjonalbudsjett. Her kommer blant annet inndekning for tidligere vedtak som tiltak i forbindelse med krigen i Ukraina.

Frivillighet Norge reagerer på at regjeringen kutter i midler til internasjonalt arbeid for sivilsamfunn og demokrati.

Kulturdepartementet

 • Kap. 315, post 82 Merverdiavgiftskompensasjon ved bygging av idrettsanlegg: Regjeringen foreslår å øke posten for å dekke samlet søknadsbeløp slik at alle godkjente søknader vil kunne innvilges fullt ut i 2022.
 • Kap. 315, post 86 Idrettstiltak: Regjeringen omdisponerer midler til:
  • 6,7 mill. kroner til Ungdom og Fritids prosjekter på fritidsklubbene med å inkludere flere barn og unge i dataspillaktiviteter.
  • 1,3 mill. kroner til Stolpejakten sin tilrettelegging for mosjonsaktiviteter som kombinerer turgåing, kultur og opplevelser i naturen.
  • 650 000 kroner til Unge funksjonshemmede sitt prosjekt Barrierefri fritid.
  • 550 000 kroner til fordeling på andre idrettstiltak for barn og unge i løpet av 2022.

Barne- og familiedepartementet

 • Kap. 846, post 61 Tilskudd til inkludering av barn og unge: Det varsles om et mindreforbruk på pilot for Fritidskort på 60 mill. kroner. 10 mill. foreslås til utsstyrssentraler. Øvrige kuttes. Frivillighet Norge mener midler som er planlagt brukt på å få flere barn og unge med bør flyttes til nettopp dette formålet dersom det er kutt i andre tiltak.

Endringer i statsbudsjett for 2022 - økonomiske tiltak i møte med pandemien

24. januar vedtok Stortinget endringer i budsjettet for 2022. Den viktigste endringen for frivillig sektor er videreføringen av støtteordninger for frivillighet og idrett.

Tilskuddsordninger videreføres

Tilskuddsordningen for frivilligheten i forbindelse med arrangement og aktiviteter blir videreført frem til sommeren med én endring. Der det tidligere ga 50% støtte til avlyste arrangement eller aktivitet skal dette nå økes til 70%. Det blir mulig å søke på ordningen via Lotteri- og stiftelsestilsynet så fort regelendringen er godkjent.

Ordningen med tilskudd for publikumsarrangement av nasjonal verdi i iderettssektoren videreføres også. Tilsammen settes det av 600 mill. til ordningene i første halvår 2022.

Andre endringer

Kap. 671, post 71 Tilskudd til integreringsarbeid i regi av sivilsamfunn og frivillige organisasjoner

 • 20 mill. kroner i tilskudd til frivillige organisasjoner som driver informasjonsarbeid om pandemien rettet mot innvandrerbefolkningen
 • Øremerkede midler til organisasjoner som arbeider med å forebygge negativ sosial kontroll:
  • Røde Kors (hjelpetelefon om tvangsekteskap og
   kjønnslemlestelse) – 500 000 kroner
  • Selvhjelp for innvandrere og flyktninger – 500 000
   kroner
  • Norske kvinners sanitetsforening – 500 000 kroner

Kap. 761, post 79 Andre tilskudd

 • 50 mill. kroner til viderføring av Stimuleringsprogrammet for helsefrivilligheten.
 • 20 mill. kroner til reetablering av frivillighetens program for besøk og aktivitet for sårbare eldre i forbindelse med koronapandemien (Aktivitetsprogrammet)

Kap. 840, post 70 Tilskudd til voldsforebyggende tiltak

 • 2 mill. kroner til Mental Helse for telefon- og chattetjenesten Foreldresupport

Kap. 846. post 70 Barne- og ungdomsorganisasjoner

 • 4 mill. kroner i ekstraordinær støtte til barne- og ungdomsorganisasjoner

Kap. 846, post 71 Utviklings- og opplysningsarbeid

 • 5 mill. kroner økning til Røde Kors sin hjelpetelefon Kors på halsen.

Kap. 881, post 78 Ymse faste tiltak

 • 9,5 mill. kroner økning til digitale arrangement og tiltak rettet mot sårbare barn, unge og eldre i regi av tros- og livssynssamfunnene. Tilskuddet videreformidles via Den norske kirke, Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn, Norges kristne råd og Muslimsk dialognettverk.

Skriftlige innspill fra Frivillighet Norge

Her er Frivillighet Norges innspill til den nye regjeringens tilleggsproposisjon.

Her er Frivillighet Norges innspill til stortingets behandling av statsbudsjettet for 2022.

Frivillighet Norge sende innspill til daværende regjering i deres arbeid med statsbudsjett. Innspillet ble diskutert i nettverksgruppen for økonomiske rammevilkår før vedtak i styret. Før jul i 2020 ble våre prioriteringer sendt til Kulturdepartementet. Frivillighet Norge presenterte også innspillet for daværende Kulturminister Abid Q. Raja.

Votering

Budsjettet for kapitlene tildelt Familie- og kulturkomiteen er vedtatt. Det ble blant annet votert over følgende mindretallsforslag:

 • Forslag 1 fra Høyre, Fremskrittspartiet og Venstre

Stortinget ber regjeringen opprettholde gaveforsterkningsordningen og evaluere den før en eventuell endring, økning eller avvikling.

H, Frp, V, KrF, og Pasientfokus stemte for forslaget som ikke fikk flertall.

 • Forslag 2 fra Fremskrittspartiet

Stortinget ber regjeringen komme tilbake til Stortinget i forbindelse med revidert nasjonalbudsjett for 2022 med forslag til endring av mva.-kompensasjonsordningen for idrett, frivillighet og kultur slik at den blir regelstyrt istedenfor rammebevilget.

FrP, Rødt og Pastientfokus stemte for forslaget som ikke fikk flertall.

 • Forslag 3 fra Fremskrittspartiet

Stortinget ber om at mva.-kompensasjonsordningen på kap. 315 post 82 rettighetsfestes.

FrP, Rødt og Pastientfokus stemte for forslaget som ikke fikk flertall.

Her er hele voteringsoversikten.

Finansinnstilling

Finanskomiteen har levert sin innstilling til budsjett. Her er et par særskilt relevante merknader og forslag. Innstillingen diskuteres i Stortinget torsdag 2. desember.

Merknader

FrP:

Gode rammevilkår for frivillige lag og organisasjoner over hele landet er en viktig politisk målsetting for å støtte opp om dugnadsånden og engasjementet i det norske folk. Disse medlemmer ønsker derfor at momskompensasjonen skal bli regelstyrt.

Disse medlemmer avviser også regjeringens forslag om å halvere skattefradraget for gaver til frivillige organisasjoner.

SV:

Dette medlem understreker at frivilligheten og idretten er en av fellesskapets grunnsteiner. Derfor viser dette medlem til Sosialistisk Venstreparti sitt alternative statsbudsjett, der det trappes opp til full, regelstyrt momskompensasjon, og en styrker det frivillige arbeidet som foregår i hele landet.

Forslag

MDG:

Stortinget ber regjeringen sørge for at de offentlige beredskapsetatene sikrer at frivillige organisasjoner inkluderes i beredskapsplaner og deltakelse på felles øvelser med politi, statsforvalter og kommuner, samt sørge for at politiet forpliktes til å koordinere og ivareta samvirket mellom de ulike aktørene mellom hendelsene.

Stortinget ber regjeringen opprette en kompensasjonsordning for å sikre at frivillige som deltar i redningsarbeid, får dekket alle kostnader påløpt i sammenheng med redningsarbeidet.


Budsjettenighet mellom regjeringspartiene og SV

Frivillighet Norge har sendt tilbakemeldinger på regjeringens tilleggsproposisjon om manglende regelstyring av momskompensasjonen, kutt i skattefradragsordningen og andre saker som ikke er innfridd basert på våre prioriteringer. Enigheten mellom SV og regjeringspartiene imøtekommer ikke våre innspill.

Forslag til endringer

Kulturdepartementet

351 - 70 Likestilling mellom kjønn. Foreslått økt med 3 mill. (kvinneorganisasjonene) og 5 mill. (tilskuddsordning mot rasisme, diskriminering og hatefulle ytringer

352 - 70 Funksjonshemmedes organisasjoner. Foreslått økt med 1 mill. (TV BRA)

Helse- og omsorgsdepartementet:

765 - 72 Frivillig arbeid. Foreslått økt med 8 mill.

Barne- og familiedepartementet:

846 - 70 Barne- og ungdomsorganisasjoner. Foreslått økt med 4 mill.

Verbalforslag

32. Stortinget ber regjeringen komme tilbake til Stortinget med en egen sak om levekår i byer innen utgangen av 2022, saken skal blant annet vurdere Jenssen-utvalgets forslag. Her er Frivillighet Norges innspill til Jenssen-utvalgets utredning.

33. Stortinget ber regjeringen om å reversere den planlagte endringen om å gjøre tilskuddsordningen for nasjonale ressursmiljøer på integreringsfeltet til en ren søknadsbasert ordning i stedet for en navngitt ordning.

48. Stortinget ber regjeringen innen mars 2022 nedsette et offentlig utvalg som skal utrede hvordan kommersiell drift kan utfases i ulike skattefinansierte velferdstjenester, og legge frem en egen nullprofittmodell for hver slik sektor. Utvalget skal også foreslå en juridisk definisjon for ideelle driftsformer.

49. Stortinget ber regjeringen fremme nødvendige tiltak for å sikre økt åpenhet og transparens i virksomheten til private tilbydere av offentlig finansierte velferdstjenester, herunder et offentlig register over alle private virksomheter som leverer offentlig finansierte velferdstjenester.

50. Stortinget ber regjeringen utreder forslag om å stille krav til at selskaper som leverer offentlig finansierte velferdstjenester, organiseres i egne rettsubjekter hvor det ikke er tillatt å drive annen virksomhet enn offentlig finansierte velferdstjenester.


Tilleggsproposisjon

Regjeringen har lagt frem sin tilleggsproposisjon. Her kommer de med sine forslag til endringer til den forrige regjeringens forslag.

Momskompensasjon

Kulturminister Anette Trettebergstuen gikk i forkant av fremleggelsen ut og lovet full momskompensasjon. I tilleggsproposisjonen foreslås denne økt til 1,9 mrd. Dette mener de at skal dekke full kompensasjon: "På bakgrunn av søknadsbeløpet for 2021 legger regjeringen til grunn at bevilgningsforslaget på 1,9 mrd. kroner vil innebære at det kan gis full kompensasjon under ordningen i 2022." Frivillighet Norge forventer at beløpet økes dersom det er behov for det for å oppnå full momskompensasjon.

Det er flott at regjeringen ønsker å sikre full momskompensasjon. Det betyr mye for de frivillige organisasjonene. Men momsutgiftene følger forbruk, og vi vet ikke om beløpet for 2022 er høyt nok før regnskapene er klare., Vi forventer at regjeringen følger opp med mer midler dersom behovet viser seg å være større, sier generalsekretær i Frivillighet Norge, Stian Slotterøy Johnsen.

Her kan du lese Frivillighet Norges pressemelding.

Her kan du lese Frivillighet Norges innspill til tilleggsproposisjonen til Familie- og kulturkomiteen.

Barn og unges fritid

Regjeringen foreslår å avslutte prøveprosjektet med fritidskort 1. juli 2022, uten at det kommer en nasjonal utrulling av ordningen. Dette betyr at det ikke blir et nasjonalt fritidskort. Derfor kuttes det 35 mill. kroner på kap. 846, post 21 og 257 mill. kroner på kap. 846, post 61 (se 1. punkt under). Regjeringens tiltak for å gjøre fritidsaktiviteter tilgjengelige for alle barn er følgende:

 • Øke "tilskudd til inkludering av barn og unge" med 50 mill. kroner. Det foreslås også å utvide ordningen slik at kommuner kan søke om tilskudd til å dekke deltakeravgifter til fritidsaktiviteter for barn og unge. Den reelle reduksjonen av kap. 846, post 61 blir da 207 mill. kroner.

De har ikke lyttet til Frivillighet Norges innspill om midler til Ungfritid.no. Frivillighet Norge er bekymret over at så lite av midlene som kuttes fra fritidskortet går til andre målrettede tiltak for barn og unges fritid.

Skattefradrag

Regjeringen foreslår å redusere maksimalt fradrag for gaver til frivillige organisasjoner fra kr. 50 000 til 25 000 kroner. Frivillighet Norge mener det er helt feil å redusere insentivene for gaver til frivillige organisasjoner. Vårt innspill har vært å utvide ordningen.

 • Frivillighet Norge har bedt om at det fradragsberettigede beløpet skal heves til 100 000 kroner for bedrifter.

Her kan du lese Frivillighet Norges innspill til finanskomiteen om skattefradrag.

Andre saker

Utenriksdepartementet

170-70 Sivilt samfunn. Foreslått økt til kr. 2 480 665 000,-

Arbeids- og sosialdepartementet

NY (flyttet fra KD): 671-71 Tilskudd til integreringsarbeid i regi av sivilsamfunn og frivillige organisasjoner. Foreslått økt til kr. 195 195 000,-

Barne- og familiedepartementet

846 - 61 Nasjonal tilskotsordning for å inkludere barn og unge. Denne er foreslått kuttet til kr. 657 489 000,-. Dette innebærer en avvikling av fritidskortet.

Kunnskapsdepartementet

291-71 Tilskott til integreringsarbeid i regi av sivilsamfunn og frivillige organisasjonar. Denne flyttes til Arbeids- og sosialdepartementet.

Kulturdepartementet

351-70 Likestilling mellom kjønn. Foreslått økt til kr. 47 530 000,-

351-72 Lesbiske, homofile, bifile, transpersoner og interkjønn. Foreslått økt til kr. 22 095 000,-

Forsvarsdepartementet

1700-71 Overføringer til andre. Foreslått økt til kr. 80 078 000,-

Regjeringen Solbergs forslag til statsbudsjett for 2022

Momskompensasjon

Regjeringen foreslår 1,75 mrd. kr til momskompensasjon for frivillige organisasjoner i 2022. Det er en nedgang på 50 millioner fra 2021.

Kutt i momskompensasjonen er ikke det frivilligheten trenger nå. Dette viser hvor viktig det er å regelstyre ordningen. Vi blir ikke kvitt skatt på dugnad for godt uten at organisasjonene trygt kan budsjettere med full momskompensasjon hvert år, sier generalsekretær i Frivillighet Norge, Stian Slotterøy Johnsen.

Les Frivillighet Norges pressemelding her.

Frivillighetens år 2022

Frivillighet Norge sendte innspill om at:

 • Kulturdepartementet setter av 20 millioner kroner til gjennomføringen av Frivillighetens år.

Regjeringen foreslår at det bevilges 8 millioner kroner til Frivillighetens år, og at 12 millioner kroner fra spilleoverskuddet til Norsk Tipping bevilges til samme formål.

Studieforbund

Opplæring og kunnskapsdeling er en forutsetning for en velfungerende frivillighet, det sikrer nødvendig kompetanse, bidrar til rekruttering, og er et viktig virkemiddel for vekst og utvikling i frivillige organisasjoner. Frivillighet Norge sendte innspill om at:

 • Tilskuddet til studieforbund settes til 173 millioner på kap. 315, post 73 for 2022.

Regjeringen foreslår i overkant av 166 millioner over statsbudsjettet. I tillegg foreslås det å gi spillemidler til studieforbund. I 2021 er det gitt 9,2 millioner av spillemidler fra Norsk Tipping til Studieforbund, og regjeringen legger opp til at dette skal videreføres i 2022.

Dette gjelder tilskudd til studieforbund under Kulturdepartementet, hvor 10 av 14 studieforbund får midler fra og med 2021.

4 studieforbund får midler gjennom Kunnskapsdepartementet (kap 254, post 70). Her foreslår regjeringen 70,7 millioner kroner i 2022, en oppgang fra 68,9 millioner kroner i 2021.

Frivillig.no

Frivillig.no gjør frivilligheten tilgjengelig for flere som ikke har vært med før. Den brede folkehelsegevinsten får vi av økt deltakelse og flere fellesskap. Den kommer av en tilgjengelig og mangfoldig frivillighet. Vi må jobbe for at vi ikke mister de som før var aktive og for at enda flere blir med når mulighetene blir flere. Det er vanskelig å spå langtidseffekten av pandemien, men frivilligheten kan være med på å motvirke negative effekter som økt ensomhet og inaktivitet. Frivillighet Norge sendte innspill om at:

 • Helse- og omsorgsdepartementet setter av 3 millioner til Frivillig.no

Dette er ikke kommet med i forslaget til statsbudsjett for 2022.

Ungfritid.no

Ungfritid.no er et verktøy som bidrar til at organisasjoner, kommuner og alle som jobber med utsatte barn og unge lykkes i sitt arbeid for å gi flere en meningsfull fritid. Slik kan vi styrke lokale tiltak over hele landet. Dette er et arbeid som krever forutsigbare rammer og kontinuerlig innsats. Dette er ikke et midlertidig tiltak, men et langsiktig verktøy for å få med flere barn og unge. Frivillighet Norge sendte innspill om at:

 • Barne- og familiedepartementet setter av 5 millioner til Ungfritid.no

Dette er ikke kommet med i forslaget til statsbudsjett for 2022.

Styrking av samspill og samarbeid mellom frivillig og offentlig sektor

Frivillighet Norge har oppfordret regjeringen til å bevilge midler til tiltak som stimulerer til økt samarbeid mellom flere direktorater og nasjonale aktører i frivillig sektor. Vi har bedt om:

 • Kunnskapsdepartementet: 5 millioner til sektorovergripende tiltak for samspill mellom frivillig og offentlig sektor lokalt og regionalt.

Dette er ikke med i forslaget til statsbudsjett for 2022.

Ideelle aktørers historiske pensjonskostnader

Ideelle aktører får tilskudd for å dekke sine historiske pensjonsforpliktelser som følger av avtaler de har hatt med staten om å levere velferdstjenester, gjennom en ordning som ble opprettet i 2019. Stortinget har bedt om at det pensjonsforpliktelser som følger av avtaler med kommuner og fylkeskommuner skal kartlegges med sikte på at disse blir dekket av det offentlige. Dette har regjeringen ikke fulgt opp. Regjeringen viser til at dette vil kreve et omfattende kartleggingsarbeid og at utredningen har blitt forsinket som følge av koronasituasjonen.

Styrking av frivillige organisasjoner på integreringsfeltet

Regjeringen vil øke tilskuddet til integrering i regi av frivillige organisasjoner med 30 millioner. Denne økningen ble også varslet da Guri Melby i juni la frem regjeringens strategi «Hverdagsintegrering – Strategi for å styrke sivilsamfunnets rolle på integreringsfeltet 2021–2024».

Økningen skal bidra til at flere lokale, frivillige organisasjoner kan søke om tilskudd og til å innlemme flere kommuner i ordningen. Frem til 2021 var det 20 kommuner som sammen med IMDi forvaltet ordningen. Frivillighet Norge har ved flere anledninger bedt regjeringen om å styrke ordningen og utvide den til flere kommuner. Det er svært positivt at regjeringen nå følger opp dette.

Videre foreslår regjeringen å øke tilskuddet til nasjonale ressursmiljøer på intergeringsfeltet med 3,3 mill. De foreslår også å endre ordning fra å være en ordning for navngitte organisasjoner til en søkbar ordning. Dette skal bidra til en mer åpen fordeling av midlene og til at flere nye organisasjoner får mulighet til å etablere seg som nasjonale ressursmiljø.

Fritidskort

Regjeringen foreslår å starte en nasjonal utrulling av fritidskortet høsten 2022. Fritidskortet skal dekke barn og unges deltakeravgift til faste, organiserte fritidsaktiviteter. Regjeringen ønsker å innlemme kommunene som allerede er en del av prøveprosjektet og utvide med ytterligere 18 kommuner. Det er ikke klart hvordan den nasjonale fritidskortordningen vil bli utformet. Frivillighet Norge har ved flere anledninger kommet med innspill til innretningen av et fritidskort. Det er viktig at de frivillige organisasjonene blir hørt i utformingen av et slikt kort og at ordningen gjør det enkelt for organisasjonene å delta med sine tilbud av fritidsaktiviteter for barn og unge.

Fritidskortet alene kan ikke løse alle utfordringer med barn og unges deltakelse.

 • Det må settes av midler til nasjonale tiltak som kan forsterke og forbedre lokale løsninger, herunder verktøy som Ungfritid.no, ALLEMED og støtte til kommunenes utvikling av lokal frivillighetspolitikk for å styrke samarbeidet med frivilligheten.

Tilskudd

Utenriksdepartementet

170-70 Sivilt samfunn. Posten øker noe i 2021, til kr 2  185 265 000,-.

Kommunal- og moderniseringsdepartementet

567-70 Nasjonale minoriteter. Posten videreføres på samme nivå som i 2020 til kr 8 197 000,-.

Justis- og beredskapsdepartementet

430 – 70 Tilskudd kriminalomsorgen. Det foreslås kr. 36 234 000,-, dette er en liten nedgang fra i 2020.

455 – 71 Tilskudd til frivillige organisasjoner i redningstjenesten. Det foreslås kr. 60 904 000, dette er en videreføring av beløpet fra i fjor.

455 – 73 Redningsselskapet. Det foreslås kr. 128 7043 000, dette er en videreføring av beløpet fra i fjor.

470 – 72 Tilskudd til spesielle rettshjelptiltak. Det foreslås kr. 58 065 000, dette er en nedgang fra 2020.

Arbeids- og sosialdepartementet

621 – 74Pensjonistenes organisasjoner. Det foreslås 14 903 000, dette er en videreføring av beløpet fra i fjor.

Barne- og familiedepartementet

846 - 61 Nasjonal tilskotsordning for å inkludere barn og unge. Det er foreslått kr 864 489 000,- som er en stor økning fra 2020. Økningen er i all hovedsak knyttet til Fritidskortet.

846 – 70 Barne- og ungdomsorganisasjoner. Det er foreslått kr 170 565 000. Dette er en videreføring av beløpet fra i fjor.

Samferdselsdepartementet

1300-71 Tilskudd til trafikksikkerhetsformål. Det foreslås 77 100 000 kr. Dette er øn økning på nærmere 10 % fra 2020.

Klima- og miljødepartementet

1400-70 Frivillige miljøorganisasjonar og allmennyttige miljøstiftelsar. Det foreslås 53 907 000, dette er en videreføring på samme nivå som fjoråret

1420-77 Ymse organisasjonar og stiftelsar m.m. Det foreslås kr 16 843 000, dette er en videreføring på samme nivå som fjoråret

1420-78 Friluftsformål. Det foreslås 181 798 000, dette er en videreføring av det vedtatte budsjettet i 2020.

1429-74 Tilskot til fartøyvern. Det foreslås 70 605 000, dette er en nedgang på ca. 10 % sammenlignet med budsjettet for 2021

Kunnskapsdepartementet

225 – 75 Grunntilskudd/grunntilskot. Posten økes med ca. 8 % til 104 436 000,-

254-73 Tilskot til vaksenopplæringsorganisasjonar. Det er foreslått en videreføring fra i fjor med kr 3 601 000,-.

254-70 Tilskot til studieforbund. Det foreslås kr. 70 712 000 som er en videreføring av samme nivå som i fjor

257-70 Tilskot. Kompetanseprogrammet, det foreslås kr 305 873 000 som er en reduksjon på 20 % fra i fjor.

291-71 Tilskott til integreringsarbeid i regi av sivilsamfunn og frivillige organisasjonar. Det foreslås 192 095 000, en økning på ca. 10 % fra i fjor.

 • 121,2 millioner til integreringsarbeid i regi av frivillige organisasjoner
 • 40,9 millioner til nasjonale ressursmiljø, denne ordningen gjøres søkbar
 • 30 millioner til klippekortordning for ekstra norskopplæring

Helse- og omsorgsdepartementet

714-21 Spesielle driftsutgifter. Økes med nesten 30 % til kr 127 273 000,-

714-79 Andre tilskudd. Økles med nesten 35 % til kr 87 603 000,-.

761-71 Frivillig arbeid. Det foreslås kr 20 026 000, som er en videreføring av tidligere sum, men en million er flyttet fra annen post og tre ekstraordinære koronatilskudd er kuttet.

Kulturdepartementet

315-73 Tilskudd til studieforbund. Det foreslås kr 166 260 000,-, dette er en videreføring fra i fjor.

315-78 Ymse faste tiltak. Posten foreslås økt fra 23,1 mill til 29,9 millioner

351-70 Likestilling mellom kjønn. Bevilgningen på posten er økt fra 31,9 mill til 45,5 millioner

351-72 Lesbiske, homofile, bifile, transpersoner og interkjønn. Posten er økt fra kr 15 780 000,- til kr 20 095 000,-.

352-70 Funksjonshemmedes organisasjoner. Det er foreslått kr 245 550 000,- Bevilgningsnivået på posten er foreslått videreført fra 2020.

Forsvarsdepartementet

1700-71 Overføringer til andre. Det foreslås kr. 65 078 000,- det er en reduksjon på nesten 30 % fra i fjor.

Skattefradrag for gaver

For å stimulere til at flere skal gi gaver kan personer og bedrifter få skattefradrag for gaver de har gitt til godkjente frivillige organisasjoner.

 • Frivillighet Norge har bedt om at det fradragsberettigede beløpet skal heves til 100 000 kroner for bedrifter.

Dette er ikke tatt med i forslaget til statsbudsjett for 2022. Beløpsgrensen i ordningen foreslås videreført på 50 000 kroner.

Fritak for arbeidsgiveravgift

Frivillige organisasjoner er fritatt for arbeidsgiveravgift for ansatte som tjener inntil 80 000 kroner når organisasjonens samlede lønnsutgifter ikke overstiger 800 000 kroner. Det er ikke foreslått å endre grensene i 2022.

Relaterte nyheter

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Les personvernerklæring