Hopp til hovedinnholdet

Årsmøte og nettverks- og arbeidsgruppemøter

Årsmøte

Årsmøtet ble avholdt digitalt 28. mai 2020.

67 stemmeberettigede medlemsorganisasjoner deltok.

Medlemsmøte

Det ble ikke avholdt medlemsmøter i 2020.

Nettverks- og arbeidsgrupper

Utviklingen av Frivillighet Norges politikk skjer i nettverks- og arbeidsgruppene. Her arbeider medlemsorganisasjonene seg fram til omforente standpunkt og skaffer seg informasjon om relevante politiske prosesser.

Frivillighet Norge Styring Regel5

Nettverksgruppen Økonomiske rammevilkår

Leder: Mina Gerhardsen

Det har vært arrangert 5 møter i denne nettverksgruppen. Hovedsakene har vært innspill til statsbudsjettet 2022, forslag til ny pengespillslov, organisasjonenes erfaringer med koronatiltak, kartlegging av koronakonsekvenser, Frivillighetens år 2022, justering av arrangementsstøtteordning, Årsmøteresolusjon om konsekvenser av koronapandemien for frivillig sektor, kompensasjon for arrangement, erfaringer og videre arbeid, partienes programprosesser og stimuleringsordning for økt aktivitet

Nettverksgruppe forskning og utvikling av frivilligheten

Leder: Rita Hirsum Lystad

Fokuserer på kunnskap om frivillig sektor og verdien av frivillighet i Norge, samfunnsutvikling og trender som påvirker hvordan frivillige organisasjoner organiserer seg og arbeidet fremover. Det har ikke vært arrangert møter i denne nettverksgruppen i 2020.

Nettverksgruppen Det offentliges forhold til de frivillige organisasjonene

Leder: Andreas Borud

Det har vært arrangert 1 møte i denne nettverksgruppen med følgende saker: Register for reelle rettighetshavere og ny foreningslov på anbud.

Forum for institusjonsdrift

Forum for institusjonsdrift er en arena for organisasjoner som driver institusjonsdrift innenfor helse og omsorgsfeltet, flyktningmottak og andre typer tjenester på vegne av, eller i samarbeid med, det offentlige. Forumet hadde ingen møter i 2020.

Arbeidsgruppen for Mangfoldsplakaten

Leder: Mihriban Rai

På styremøtet 26.11.2019 satte styret ned en arbeidsgruppe der det i mandatet står at arbeidsgruppen skal foreslå en mangfoldsplakat som skal legges frem for årsmøtet i 2020. Arbeidsgruppen skal blant annet foreslå mål og tiltak for mangfoldsplakaten, hvordan organisasjoner kan sette egne mål og følge dem, samt hvordan Frivillighet Norge kan følge måling av mangfoldet i medlemsorganisasjoner. Mangfoldsplakaten ble vedtatt på årsmøtet 28. mai.

Arbeidsgruppen hadde tre møter i 2020. Arbeidsgruppen bestod av Taha Hussein Ahmed Gaffar (Multikulturelt initiativ og ressursnettverk), Irma Julardzija (Norsk folkehjelp), Even Tømte (De Unges Orkesterforbund), Sadia Jabeen Iqbal
(Norges Handikapforbund), Kristine Fornes (Norges Husflidslag), Kim Kantardjiev (Landsrådet for Norges barne og ungdomsorganisasjoner), Hasti Hamidiasl (KFUK-KFUM Norge), Elisabeth Kristiansen (DNT – Edru Livsstil), Mari Kolbjørnsrud (Den Norske Turistforeningen), Caroline Hop (Norges speiderforbund). Ida Marie Holmin deltok på møtene for sekretariatet

Arbeidsgruppe Momskampanje

Frivillighet Norge har i 2020 hatt en arbeidsgruppe som har gjennomført en kampanje for å få gjennomslag for frivillighetens felles krav til momskompensasjonsordningen for frivillige organisasjoner. Kampanjen har rettet seg mot de politiske partienes arbeid med nye stortingsprogram. Arbeidsgruppen har bestått av: Mina Gerhardsen (leder, fra styret i Frivillighet Norge), Helge Simones (styret i Frivillighet Norge, deltok fram til årsmøtet i 2020), Sverre Fuglerud (Norges Blindeforbund), Diego Alexander Foss/Jan Halvor Vaag Endrerud (LNU), Simen Rommeltveit Halvorsen, (Den Norske Turistforening), Ida Krogsæter (Norsk Folkehjelp), Synne Lerhol (Norges Røde Kors), Odd Petter Saltnes (Norges Musikkorps Forbund), Marianne Bremnes (Stiftelsen Livsglede for eldre), Lars Hjetland (ACTIS), Inger Johanne Ruset (Norges Ungdomslag), Anders Ø.Røberg-Larsen (Norges Idrettsforbund). Arbeidsgruppen har hatt tre møter i 2020.

Ressursgruppen for Frivillig.no

Det ble gjennomført 4 møter i 2020. Målet med ressursgruppen er å sikre
at det digitale rekrutteringsverktøyet Frivillig.no utvikles og brukes i tråd med medlemsorganisasjonens ønsker og behov. Gruppen har også fokus på å avdekke utfordringer knyttet til inkludering og ivaretagelse av nye frivillige. Videre gir gruppen sine tilbakemeldinger på kampanje og kompetansetiltak knyttet til frivillig innsats og Frivillig. no, samt kårer årets nykommer i frivilligheten. Ressursgruppen besto av disse medlemmene: Aurora Eck Nilsen (Nasjonalforeningen for folkehelsen) Jeanine Brenna (Kirkens bymisjon) Espen W Andersen (Vestre Aker Frivilligsentral), Lars Ivar Mannsaaker (Oslo kommune velferdsetaten), Maria Lind Kvanmo (Kreftforeningen), Kirsten Moe (Seniornett), Cathrine Mellem (Home-Start), Pia Jarmyr (Røde Kors) og Linda Dyrnes (FolkOrg)

Ressursgruppen for Ungfritid.no

Gruppen møtes 4 ganger i året for å gi råd og veiledning i utvikling av rekrutteringsverktøyet Ungfritid.no, arbeidet med barrierer for deltakelse samt kampanjebudskap for implementering og markedsføring med mål å invitere og inkludere nye deltakere til varige og organiserte fritidsaktiviteter for barn og unge. Deltakere i 2020 og 2021 er: Lars Bockmann (Changemaker), Magnus Heltne (KFUK-KFUM Speiderne), Even Tømte (De unges orkesterforbund), Unni Færøvik (Korpsnett), Atle Isaksen (Norges Filmklubbforbund), Sina Øversveen (Miljøagentene), Jonas Skjemstad Rønning (Natur og Ungom), Lykke Juhler (Norges Speiderforbund), Jonatan Hansen Lønnegreen (Frelsesarmeen), Kristin Oftedal og Svend Sondre Frøshaug (DNT), Line Kaupang (Frilynt), Maria Sammut og Agnes Skagemo (Søndagsskolen), Tone Sjåstad og Elin Gilde (Norges Husflidslag), Per Einar Fon (Norges Musikkorps Forbund), Phillip André Charles (UngOrg Oslo), Maja Lie Opgahl (Unge Funksjonshemmede), Tonje Refseth (Norsk Friluftsliv), Kristin Bergflødt (LNU), Håvard Øvregård (NIF).

Ressurgruppen for Inkludering på topp

Inkludering på topp skal bidra til økt mangfold i ledelsen, blant ansatte og tillitsvalgte i frivillige organisasjoner. Målet med ressursgruppen er å få erfaringer og innspill som kan bidra til å nå målene for tiltaket. Ressursgruppen av også bidratt som innledere og ledere av gruppearbeid på samlinger og konferanser. Ressursgruppen hadde 4 møter. Ressursgruppen bestod av Maren Harlem (DNT), Camilla Lillevold-Øverås (Norsk folkehjelp), Fahim Naeem (Pakistansk Kulturforening Skedsmo), Pamir Ehsas (Brighter Tomorrow), Cecilie Hanninen (VOFO), Ingvild Vårdal Bredesen (Oslo idrettskrets), Marte Bøhm Nordahl (Viken idrettskrets), Sadia Iqbal (Norges Handikapforbund), Karen Kwam (Norges Handikapforbund), Alexander Golding (Caritas Norge), Tone Østerdal (Norske konsertarrangører), Kim Kantardjiev (LNU) og Hasti Hamidiasl (KFUK-KFUM).

Fagnettverk for kommunikasjon

Frivillighet Norge startet i 2020 et fagnettverk for kommunikasjonsfolk i våre medlemsorganisasjoner. Vi arrangerte i 2020 4 samlinger hvorav en fysisk og tre digitale. Deltakelse varierte fra rundt 30 til over 100 deltakere. Vi løftet fram temaer som Instagram, video til sosiale medier og hvordan skrive gode tekster. I tillegg til samlingene har nettverket en Facebook-gruppe for erfaringsutveksling og nettverksbygging på tvers av organisasjonene.