Hopp til hovedinnholdet

Utvalgte prosjekter

Mange prosjekter vokser frem

Active Citizens Fund Romania

Frivillighet Norge er samarbeidspartner i Active Citizens Fund

Romania (ACF Romania), de norske EØS-midlene til sivilsamfunn. Vi er med i gruppen av uavhengige aktører i landet som mottar 46 millioner euro over en seksårsperiode, som skal styrke sivilsamfunnets kapasitet til å fremme inkludering, demokrati og deltakelse.

Frivillighet Norge deltar i samarbeidet for å fremme samarbeid og kunnskapsutveksling mellom norske og rumenske frivillige organisasjoner og frivillighet som helhet, styrke vår posisjon som ekspert på frivillighet i Norge og bygge internasjonalt nettverk innenfor vårt fagområde. Vår oppgave er først og fremst å bidra til retningslinjene for prosjekter som kan få støtte, nå ut til potensielle norske deltakere i aktiviteter og å fremme muligheten for og verdien av samarbeid blant norske organisasjoner.

ACF Romania støtter norske organisasjoner som ønsker å delta i samarbeid, med kompetanse og tilrettelegging og vi fasiliterer kontakt mellom organisasjonene i de ulike landene. Vi har seminarer i Norge og Romania, hvor utvalgte organisasjoner kan møtes og utvikle felles prosjekter. Vi startet året med et slikt seminar i Sandefjord, som ble åpnet av Seksjonsleder for Kultur, idrett og friluftsliv i Vestfold og Telemark Fylkeskommune, Jon Steinar Tufte. De rumenske organisasjonene fikk også møte organisasjoner i Oslo, og NRK Ekko lagde en større sak om Active Citizens Fund, der flere av de rumenske organisasjonene var intervjuet, samt Frivillighet Norges generalsekretær Stian Slotterøy Johnsen og UDs avdelingsdirektør Sjur Larsen. I februar hadde vi et tilsvarende seminar i Bucuresti, med særlig vekt på menneskerettighetsarbeid.

Høsten 2020 gjennomførte vi et digitalt opplegg med flere korte samlinger over et lengre tidsrom. For å bidra til kapasitetsbygging i de rumenske organisasjonene, laget vi digitale intervjuer med norske frivillige ledere, som ble direktestrømmet på Facebook. Vi hadde også flere digitale «kafeer» knyttet til innsatsområdene i prosjektet.

Frivillighet Norge er også med på Youth Academy, som er en årlig opplæring for rumensk ungdom i frivillig arbeid og ledelse. Her bidrar vi med utvikling av undervisningsopplegg, undervisning og studietur til Norge. Målet er å gjennomføre en felles studietur for kull 1 og 2 så snart forholdene tillater det i 2021.

I tillegg til våre rumenske partnere, har vi gjennom prosjektet kontakt og godt samarbeid med den norske ambassaden i Romania og Utenriksdepartementet og med Den norske Helsingforskomite, som er kontaktpunkt for de norske EØS-midlene.

Kurs og digitale ressurser

Koronapandemien medførte en digitaliseringsbølge for mange offentlige og private sektorer over natten, inkludert frivillig sektor. Det ble iverksatt en digital dugnad i frivillige organisasjoner over hele landet, og vi ble alle nødt til å samhandle digitalt og oppdage nye muligheter gjennom den digitale omstillingen. Frivillighet Norge har vært opptatt av å omstille seg raskt, ved å digitalisere alle kurs, seminarer og aktiviteter, parallelt med å veilede og bistå organisasjoner som mangler kompetanse og ressurser for å være med i det nye digitale fellesskapet.

Frivillighet Norge er frivillig sektors viktigste kompetansebank. Målet med våre kurs og kompetansehevende tiltak er å styrke kunnskapen i frivillige organisasjoner og skape møteplasser der organisasjoner kan dele verdifulle erfaringer og kunnskap med hverandre. Dette har vært spesielt viktig i 2020, der behovet for digital kompetanse og verktøy har blitt satt høyt på dagsorden. Derfor har det vært spesielt viktig for oss å tilby kurs tilpasset den nye hverdagen preget av koronarestriksjoner, både for å heve den digitale kompetansen som finnes i organisasjoner, inspirere til å finne nye kreative måter å gjennomføre 30 aktiviteter på og gi muligheten til delta i et digitalt fellesskap med andre organisasjoner som opplever lignende utfordringer. Ved å digitalisere våre kurs og samlinger, har vi også opplevd en kraftig økning i antall deltakere, i tillegg til at vi har nådd frem til langt flere organisasjoner over hele landet.

Til samme tid har vi også vært opptatt av å synliggjøre TechSoup.no, en portal administrert av Frivillighet Norge, hvor frivillige organisasjoner får tilgang til gratis eller sterkt rabattert programvare. Siden oppstarten i 2014 har over 1900 organisasjoner fått tilgang til digitale verktøy og dataprogrammer som kan bidra til å forenkle og effektivisere driften av frivillige organisasjoner. Koronapandemien har akselerert behovet for teknologi i frivillige organisasjoner, og ved å bruke TechSoup har både nasjonale og lokale organisasjoner fått tilgang til blant annet Microsoft teams for å kunne planlegge og gjennomføre styremøter, Zoom for å arrangere digitale aktiviteter og Adobe for å kunne lage digitale invitasjoner til arrangement.

Nytt rekrutteringsverktøy for barn og unge inn i frivilligheten

Som en del av prosjektet «Dugnad for økt deltakelse» og med grobunn i fritidserklæringen og resolusjon fra årsmøtet i 2020 har Frivillighet Norge i løpet av 2020 utviklet nettsiden Ungfritid.no. Nettsiden er laget for å samle og synligjøre alle tilbud om fritidsaktiviteter for barn og unge i frivillig sektor. Ungfritid.no ble lansert 3. desember og for barn og unge den 15. april 2021, Ungfritid er basert på erfaring fra arbeidet med Frivillig.no og bygger på samme tekniske løsning slik at organisasjonene lett kan ta i bruk begge nettsidene.

Som en del av prosjektet samles også ressurser organisasjoner kan benytte i sitt rekrutteringsarbeid på om-sidene til Ungfritid.no. Videre legges det vekt på kompetanseheving og erfaringsutveksling med kurs og samlinger som omhandler rekruttering av barn og unge som deltakere.

Fritidserklæringen har som mål at alle barn, uavhengig av foreldrenes sosiale og økonomiske situasjon, skal ha mulighet til å delta jevnlig i minst én organisert fritidsaktivitet sammen med andre. Ungfritid.no legger vekt på at man enkelt skal kunne finne aktiviteter som passer og få god oversikt over både tilrettelegging og kostnader, samt at vi etter hvert vil koble Ungfritid til en oversikt over støtteordninger som bidrar til at alle kan delta.

Ungfritid.no drives av Frivillighet Norge, er støttet av Sparebankstiftelsen DNB og implementeres i de frivillige organisasjonene med støtte fra Barne-, ungdomsog familiedirektoratet (Bufdir).

Inkludering på topp

Frivillighet Norge har gjennom to år bidratt til å øke fokuset på manglende mangfold i ledelsen og blant ansatte og tillitsvalgte i frivillige organisasjoner, gjennom Inkludering på topp. Frivillig sektor er en av de viktigste sektorene

i arbeidsog samfunnslivet. Men selv om mange organisasjoner lykkes med å øke det etniske og kulturelle mangfoldet, ser vi få eksempler på mangfold på toppen i organisasjonene. Inkludering på topp handler om hvordan frivillige organisasjoner kan øke mangfoldet i ledelsen og blant ansatte og tillitsvalgte. I 2020 lanserte vi arbeidsverktøy for å jobbe med inkludering på topp. Arbeidsverktøyene handler om hva inkludering på topp betyr, mangfoldsledelse, mangfoldig rekruttering, mangfoldige i styrer og valgkomiteer og mangfoldig kommunikasjon.