Hopp til hovedinnholdet

Kommunal frivillighetspolitikk

Frivillighet Norge arbeider for at alle kommuner skal ha en god kommunal frivillighetspolitikk, som legger til rette for vekst og utvikling for frivilligheten som en uavhengig samfunnssektor.

Ved inngangen av 2020 ble antallet kommuner redusert fra 428 til 356. Dette har også hatt konsekvenser for Frivillighet Norges registrering av kommuner med en frivillighetspolitikk. I de sammenslåtte kommunene hvor en eller flere hadde en frivillighetspolitikk hvor noen valgt å videreføre den politikken de hadde, mens andre skal lage en ny eller har ikke tatt stilling til spørsmålet.

0
bor i en kommune med en frivillighetspolitikk

I 2019 var det registrert 64 kommuner (16,6 %) med en frivillighetspolitikk. I 2020 har vi registrert 64 kommuner (18 %) har vedtatt en frivillighetspolitikk. Selv om 18 % av kommunene har en frivillighetspolitikk bor 55 % av landets innbyggere i en kommune med en frivillighetspolitikk.

Gjennom flere år har Frivillighet Norge bistått kommuner i prosessen med å utvikle en frivillighetspolitikk, gjennom veiledning, kartlegginger og innspillsprosesser. Dette har skaffet et godt kunnskapsgrunnlag knyttet til hvilke utfordringer organisasjonene møter lokalt, og deres ønsker om samarbeid med kommunen.

0
av organisasjoner samarbeider med kommunen

I 2020 ble det lagd en rapport basert på kartlegginger Frivillighet Norge har gjort for 33 kommuner i perioden 2016-2020 som en del av arbeidet med deres frivillighetspolitikk. Her fant man at samarbeid med kommunen, i en eller annen form, er utbredt blant organisasjonene. Hele 63 % oppga at de har samarbeid med kommunen. I disse undersøkelsene opplever også organisasjonene at kommunene ønsker å samarbeide med frivillige organisasjoner, 73 % av organisasjonene svarer dette. Dette er resultater fra kommuner som enten er på vei til å utvikle, eller skal videreutvikle sin frivillighetspolitikk. Så disse har tatt initiativ overfor organisasjonene til å sette i gang dialog, som kan gjøre at de scorer bedre enn kommuner som ikke har gjort noe av dette arbeidet.

Forskning viser at frivillighetspolitikk har positiv effekt

Institutt for samfunnsforsking har i flere rapporter pekt på at å ha utviklet og formalisert en egen frivilligpolitikk har betydning for samspillet mellom kommuner og frivillige organisasjoner. Rapporten Kommunal frivillighetspolitikk og lokale organisasjoner viser at kommuner som har en frivillighetspolitikk skiller seg fra kommunene som ikke har det på flere områder. Blant annet har de mer samarbeid med organisasjonene, særlig på områder som integrering og helse, enn kommuner som ikke har en frivillighetspolitikk.

Rapporten Finansiering av frivillighet: Frivillig sektors økonomi og lokallagenes rammevilkår viser at kommuner med en frivillighetspolitikk har et større fokus på å ta en tilretteleggerrolle for frivillig aktivitet. Dette gir utslag i flere partnerskapsavtaler og i rammevilkårene for frivillig sektor knyttet til økonomi og tilgang på lokaler.

Frivillighet Norge mener:

Alle kommuner og fylkeskommuner bør vedta en frivillighetspolitikk

Frivillighet Norge mener at alle kommuner og fylkeskommuner bør vedta en frivillighetspolitikk. Regjeringen bør også ta et større ansvar for at dette skjer, blant annet igjennom en tydeligere forventning om at alle kommuner har en frivillighetspolitikk. Som et bidrag til dette bør det i statsbudsjettet settes av midler som de nasjonale paraplyene kan søke på for å stimulere til økt dialog og samhandling mellom lokale og regionale frivillige organisasjoner og kommunene lokalt og regionalt.

Les mer