Hopp til hovedinnholdet

Større rom for kjernevirksomheten: Være en pådriver for forenkling

Stolpe med post-it-lapper om frivillighet

Det skal være enkelt å drive en frivillig organisasjon. Arbeidsoppgaver knyttet til administrasjon, drift og rapportering må være så enkle og smidige som overhodet mulig.

Tilskudd.no

På Frivillighetens dag 5. desember 2022 lanserte Regjeringen tilskudd.no, en nettside som gir oversikt over alle statlige tilskudd for frivillig sektor på et sted. Enn så lenge er nettsiden er oversikt over ordninger, frister og tidligere tildelinger. Frivillighet Norge mener det er et stort potensial i å videreutvikle siden til også å bli en felles ordning for søknad og rapportering på alle midler til frivilligheten, men da må det prioriteres ressurser til arbeidet.

Frivillighetsregisteret og tilskudd

Første kvartal av 2023 ga også store gjennomslag for Frivillighet Norges krav om forenkling i en serie stortingsvedtak gjort i mars. Stortinget ber regjeringen forsterke og utvide arbeidet med Frivillighetsregisteret, blant annet slik at informasjon fra registeret danner grunnlag for samtlige søknadsordninger administrert på statlig nivå. Videre bes det om at det startes et arbeid for å harmonisere og forenkle de mange søkbare ordningene som forvaltes av departement, direktorat og statlig sektor. Det bes også om at mer samkjørte systemer for søknader og rapportering for statlige tilskuddsordninger vurderes, at det skal samkjøres søknadsfrister og tidspunkt for svar/utbetaling, og innføres raskere saksbehandling av tilskudd. Det skal også nedsettes regler for overføring av tilskudd til neste budsjettår når tildelingen kommer seint, og tilrettelegges for at tilskudd i større grad gis som flerårige tilskudd og driftstilskudd. Vedtakene slår også fast at alt dette skal gjøres i tett samarbeid med frivillig sektor.

Dessverre har lite skjedd siden, og på årsmøtet i mai 2023 ga medlemmene Frivillighet Norge marsjordre om å prioritere arbeidet med nettopp tilskudd i tiden fremover. Endringer av kriterier for søkbare ordninger, stadig nye krav til informasjon i både søknader og rapportering skaper uforutsigbarhet for organisasjonene, stikk i strid med vedtakene om å harmonisere og forenkle. Vi har også gjennom 2023 opplevd at selv veletablerte ordninger som momskompensasjonsordningen for frivillige organisasjoner er under press.

Transportløyveloven

Gjennom året har vi også sett at lov- og prosessendringer på andre felter får utilsiktede, og på ingen måte forenklende, konsekvenser for frivilligheten. For eksempel ble dette tydelig i arbeidet med endringer i transportløyveloven. Å arbeide for at det skal innføres en regel om at det offentlige skal vurdere konsekvensene for frivillige organisasjoner i alle forslag om lover og forskrifter som kan påvirke dem, har derfor vært en viktig prioritet for Frivillighet Norge og vil fortsette å være det fremover.

Frivillighetsregisterloven

Frivillighetsregisterloven skal revideres og Kultur- og likestillingsdepartementet er i gang med dette. Frivillighet Norge sitter i referansegruppa for denne prosessen. Det legges opp til en helhetlig gjennomgang av loven, men med et særlig henblikk på registreringsrett i Frivillighetsregisteret. I denne prosessen legges det også opp til å finne ut mer om hvordan man kan forenkle mer ved å legge til rette for deling og gjenbruk av opplysninger. Nytt utkast til lov forventes å komme på høring i løpet av 2025.

Medfinansieringsordningen

I august 2023 ble det klart at et nytt prosjekt finansiert av Medfinansieringsordningen skal arbeide med forenkling for frivilligheten. Prosjektet handler om å videreutvikle Frivillighetsregisteret slik at relevant og kvalitetssikret data om frivillige organisasjoner er lett tilgjengelig for dem som ønsker eller er pålagt å benytte denne informasjonen. Brønnøysundregistrene er prosjekteier og samarbeider med Lotteri- og stiftelsestilsynet og Oslo kommune. Frivillighet Norge sitter i styringsgruppa. Prosjektet en del av livshendelsen starte og drive en frivillig organisasjon, som Frivillighet Norge aktivt har fulgt over flere år, og er på flere områder en oppfølging av funnene fra prosjektet StimuLab som ble avsluttet i 2022.

Digitaliseringsstrategi

Mot slutten av 2023 leverte Frivillighet Norge flere innspill om forenkling og avbyråkratisering i forbindelse med at det skal lages en ny digitaliseringsstrategi. Vi spilte inn at livshendelsen starte og drive en frivillig organisasjon må fortsette å ha en høy prioritet i digitaliseringsarbeidet fremover. Å få opp tempoet i digitaliseringen av frivilligheten var også et hovedinnspill. Sektoren vår ligger bakpå i digitaliseringskappløpet, og det må vi gjøre noe med. Frivillighet Norge foreslo derfor i innspillene til strategien at det lages en egen handlingsplan for digitalisering i frivillig sektor. Denne må lages i tett samarbeid og dialog med sektoren selv, og med handlingsplanen må det følge økonomiske midler til å investere i, og lære opp brukere i, nye digitale verktøy.

Frivillighet Norge mener:

  • At tempoet i forenklingsarbeidet må opp.
  • At arbeidet med å forenkle og harmonisere statlige tilskuddsordninger må prioriteres.
  • At Frivillighetsregisterest skal brukes som inngangskriterium for alle nye ordninger for frivillige organisasjoner.
  • At flere tilskudd skal være flerårige
  • At det skal gis mer i driftstilskudd til frivillige organisasjoner.
  • At saksbehandlingstiden på alle statlige tilskuddsordninger må ned.
  • At det bør lages en felles ordning for søknad og rapportering på alle midler til frivilligheten. Arbeidet som allerede er lagt ned i Tilskudd.no er veldig bra, men det må legges mer midler til videreutvikling og vedlikehold av data også i denne løsningen.
  • At det må lages en egen handlingsplan for digitalisering av frivillig sektor.
  • Innføre en regel om at det offentlige skal vurdere konsekvensene for frivillige organisasjoner i alle forslag om lover og forskrifter som kan påvirke dem.
  • Involvere frivillige organisasjoner i politikkutviklingsprosesser som berører deres rammevilkår og interesseområder, og sikre aktiv medvirkning i disse prosessene, blant annet gjennom å gi god tid til å delta i høringer.

Frivillighet Norges arbeid med forenkling

Frivillighet Norge har lenge hatt politikk på områdene forenkling og avbyråkratisering og driver nettverksgruppen «Det offentliges forhold til frivillige organisasjoner».