Hopp til hovedinnholdet

Vilje til endring og større fellesskap

Organisasjoner som speiler samfunnet, inkluderer flere og bygger tilhørighet er viktig for å lykkes med å øke mangfoldet i frivillig sektor. Når vi ikke rekrutterer mangfoldig, øker sjansen for at noen blir holdt utenfor og ikke finner fram til fellesskapene i frivilligheten.

I Frivillighet Norges innspill til handlingsplanen mot rasisme og diskriminering som regjeringen leverer i 2023, skriver vi at en sterk og mangfoldig frivillig sektor gir samfunnet økt kapasitet i arbeidet mot rasisme og diskriminering. Gode og forutsigbare rammevilkår styrker innsatsen til frivillige organisasjoner. I innspillet ber vi blant annet regjeringen om å bestille en oppsummering av hvilke forskningsresultater som sier noe om diskriminering og rasisme i frivillige organisasjoner, hvilke tiltak mot dette som kan brukes av flere organisasjoner og hva det bør forskes mer på.

Diskriminering og rasisme er et samfunnsproblem som også frivillige organisasjoner må motarbeide, både i egne organisasjoner og gjennom å bygge inkluderende fellesskap og lokalsamfunn. Ledelsen i frivillige organisasjoner har en viktig jobb å gjøre for å senke terskler for deltakelse i frivillig sektor.

På oppdrag fra IMDi, har Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor spurt innvandrere om frivillighet. Mange av barrierene som trekkes frem er velkjente. Dette viser at det er viktig at frivillige organisasjoner øker innsatsen med å rekruttere mer mangfoldig og senke tersklene for deltakelse i frivilligheten.

Forskerne snakket med innvandrere fra Polen, Somalia, Sri Lanka og Syria om hva som hindrer eller gjør det lett å delta i det norske sivilsamfunnet. De som er intervjuet har deltatt aktivt i sivilsamfunn og frivillige organisasjoner, og har et stort nettverk innenfor egen landgruppe. Blant typiske hindre for å delta, nevnes språk og livssituasjon, praktiske forhold som økonomi, mangelfull informasjon, byråkrati og manglende møteplasser, manglende kjennskap til norsk frivillighet og lite oppsøkende virksomhet fra frivillige organisasjoner. 

I vårt inkluderingsprosjekt jobber Frivillighet Norge med å følge opp innvandrerorganisasjoner gjennom kurs og nyhetsbrev. Vi oppfordrer alle frivillige organisasjoner til å signere Mangfoldsplakaten og vise at de vil inkludere og være mangfoldige.

Frivillighet Norge mener:
  • Inkluderende fellesskap i frivillige organisasjoner er et viktig vern mot diskriminering og rasisme. En sterk og mangfoldig frivillig sektor gir samfunnet økt kapasitet i arbeidet mot rasisme og diskriminering.
  • Inkludering er å prøve noe nytt og å være villig til å endre organisasjonen.