Hopp til hovedinnholdet

Lokalt forenklingsarbeid

Lokale lag og foreninger er også opptatt av forenkling. En viktig forutsetning for å få dette til, er at kommunene utvikler en kommunal frivillighetspolitikk i dialog med et bredt utvalg lokale foreninger.

I 2018 publiserte Frivillighet Norge en rapport der vi kvantifiserte og analyserte innspill fra frivillige lag og foreninger i 26 kommuner. Innspillene er hentet fra kafedialoger fasilitert av Frivillighet Norge, som del av vår bistand med å utvikle kommunal frivillighetspolitikk. I disse kafedialogene inviteres lag og foreninger til å komme med innspill til kommunens frivillighetspolitikk.

Noen av de viktigste funnene handlet om rekruttering, økonomi, tilgang på lokaler og behovet for at kommunene er bedre koordinert i samhandlingen med frivillig sektor. Eksempler er forenkling av søknadsprosedyrer, bruk av kommunale lokaler og “én dør inn”-funksjoner, gjerne gjennom en frivillighetskoordinator som har mandat og ansvar som tilrettelegger for frivilligheten. Dette tar vi med i våre anbefalinger til kommuner som utarbeider frivillighetspolitikk, og vi ser at stadig flere kommuner innfører denne typen tiltak.

De kommunene som vedtar en frivillighetspolitikk, blir med i oversikten i på Frivillighet Norges Norgeskart.

Samarbeidsplattform med KS 2017-2020

Siden 2011 har Frivillighet Norge og KS hatt samarbeidsplattformen Plattform for samspill og samarbeid mellom frivillig og offentlig sektor. Avtalen har blitt revidert tre ganger. Begge parter har et mål om at alle kommuner og fylkeskommuner skal ha en egen frivillighetspolitikk. Avtalen skal bidra til å forenkle samarbeid og dialog mellom kommune og lokal frivillighet. Avtalen skal revideres i løpet av 2023.

I 2022 har Frivillighet Norge arrangert et webinar i samarbeid med KS om hvordan en kommunal frivillighetspolitikk kan bidra til økt dialog og samhandling mellom frivillige organisasjoner og kommunen.

For sjette gang delte KS og Frivillighet Norge ut prisen Årets frivillighetskommune på den internasjonale frivillighetsdagen 5 desember. I 2022 gikk prisen til Sømna kommune.

Nasjonalt frivillighetsfaglig forum

Frivillighet Norge fasiliteter Nasjonalt frivillighetsfaglig forum, der syv direktorater deltar, og Kultur- og likestillingsdepartementet og KS er observatører. Hensikten med forumet er erfaringsutveksling og dialog. Fire av direktoratene bidrar med økonomisk støtte til Frivillighet Norges arbeid i kommuner og fylkeskommuner. I 2022 har det vært to møter i forumet.

Flere kommuner følger Frivillighet Norges råd om å utvikle en helhetlig frivillighetspolitikk

Frivillighet Norge arbeider aktivt for at alle kommuner skal ha en god kommunal frivillighetspolitikk, som legger til rette for vekst og utvikling for frivilligheten som en uavhengig samfunnssektor.  I 2022 har vi hjulpet elleve kommuner i utviklingen av en lokal frivillighetspolitikk.

I 2021 ble det registrert 80 kommuner med en egen frivillighetspolitikk (22,5%). I 2022 er vi nådd 97 kommuner (27,5 %) som har vedtatt en frivillighetspolitikk. Frivillighet Norge har bistått eller samarbeidet med 44 av disse kommunene. Om lag 60 prosent av landets innbyggere bor nå i en kommune med vedtatt frivillighetspolitikk. I tillegg registrerer vi at 29 kommuner er i prosess med å utarbeide kommunal frivillighetspolitikk. 20 av disse har gjennomført frivillighetspolitiske prosesser i samarbeid med Frivillighet Norge.

Fylkeskommunene

Da Kommune- og regionreformen trådte i kraft i 2020, fikk fylkeskommunen en mer sentral rolle som regional utviklingsaktør. Det berører også frivillig sektor som regional og lokal samfunnsaktør. Frivillighet Norge har derfor tatt initiativ til et tettere samarbeid med fylkeskommunene ved å inngå intensjonsavtaler. Vårt mål er at alle fylkeskommunene utvikler en egen frivillighetspolitikk i dialog med de de frivillige organisasjonenes regionalledd. Slik kan de legge godt til rette for at kommunene utvikler en kommunal frivillighetspolitikk.

Frivillighet Norge har signert intensjonsavtaler om et tettere samarbeid med Møre og Romsdal (2019) og Vestland (2021). I 2022 har vi hatt en tett dialog med fylkeskommunene i Nordland, Viken, Trøndelag og Agder om å inngå intensjonsavtaler. I samarbeid med disse fylkeskommunene, har vi holdt innlegg på en rekke regionale fysiske og digitale konferanser i 2022. Tema har vært frivillighetspolitikkens betydning for vekst og utvikling for frivillige organisasjoner, økt samhandling mellom sektorene og virkemidler for økt deltakelse, mangfold og integrering. I tillegg har vi gjennomført to møter med Sunnmøre regionråd i Møre og Romsdal med samme tema.

Kartlegginger

Frivillighet Norge har i flere år bistått kommuner i prosessen med å utvikle en frivillighetspolitikk gjennom veiledning, kartlegginger og innspillsprosesser. Dette har gitt kommunene et godt kunnskapsgrunnlag når det gjelder hvilke utfordringer organisasjonene møter lokalt, hvilke ressurser de har og deres ønsker om samarbeid med andre organisasjoner, næringslivet og kommunen. I 2022 har vi gjennomført ett kartleggingsoppdrag. I 2020 publiserte Frivillighet Norge en rapport basert på funnene fra kartlegginger i 33 kommuner i perioden 2016-2020.